nieuws

Resultaat schadebedrijf komt beneden het nulpunt

Archief

Het technisch resultaat van het schadebedrijf in ons land is vorig jaar met drie procentpunt gedaald tot net onder het nulpunt. De forse teruggang komt op het conto van de branches Brand, Motor en Transport. De brutopremie steeg met 3,2% tot boven de f 18 mld.

In het jaarlijkse onderzoek naar de resultaten van het binnenlandse schadebedrijf participeren ruim honderd verzekeraars, die gezamenlijk goed zijn voor 80% van de totale brutopremie van f 18,4 (17,3) mln.
De belangrijkste oorzaak voor de teruggang van het technisch resultaat (uitgedrukt in een percentage van de brutopremie, na rente en herverzekering, maar voor belasting) is de stijging van de schade-uitkeringen plus kosten, zei Thijs Meinders (Univé) van het Verbond van Verzekeraars. “De schadelast stijgt sneller dan premie-inkomen en beleggingsopbrengsten. Niet uit te sluiten is dat maatschappijen zich genoodzaakt zien om premieverhogingen door te voeren.”
Een premieverhoging van 5% tot 10% is te verwachten in motorrijtuigen- en aansprakelijkheidsverzekering, aldus Meinders. “Van een premiestijging in andere branches heb ik nog geen signalen ontvangen.”
Motorrijtuigen
Verslechterde prestaties van alle deelbranches hebben geleid tot een technisch resultaat van -2% (+2%) in de Motorrijtuigenverzekering. Het brutopremie-inkomen steeg daarentegen met 5,1% naar f 7,6 (7,2) mld. Deze groei zou zijn veroorzaakt door de stijging van het aantal verzekerden voertuigen en de inflatie.
Mede onder invloed van de Pemba-verhaalsmogelijkheid stegen schadefrequentie en gemiddeld schadebedrag bij WA-autoverzekeringen. Bij cascoverzekeringen groeide de schadefrequentie door een opvallende toename van het aantal ruitschaden. Het gemiddeld schadebedrag per claim daalde. Verder nam het aantal diefstallen licht toe. In de vrachtwagenverzekering zorgde een toename in de WA-schadelast voor een lager technisch resultaat.
In de bromfietstekening was er een lichte verbetering in het resultaat, dat evenwel zwaar negatief blijft: -12% (-17%). Hoofdzakelijk ging het daarbij om schade aan derden. Motoren, tractoren en caravans hadden een sterk wisselende inbreng van achtereenvolgens +26% (+27%), -3%(+2%) en -2% (-17%).
Transport
Geen groei in premie-omzet, maar wel in schadelast. Dat kenmerkte de branche Transport vorig jaar. De brutopremie liep met 0,7% terug tot zo’n f 1,1 (1,1) mld.
Het technisch resultaat daalde fors: van 5% in 1998 naar 2% vorig jaar. Vooral in binnenvaartcasco, vervoerde goederen en landmateriaal liep het resultaat sterk terug.
Een grote brandschade in een jachthaven had grote invloed op het lagere resultaat pleziervaartuigen, dat evenwel toch nog boven de rode streep bleef.
Brand
Het technisch resultaat van de branche Brand daalde vorig jaar tot 2% (4%) bij een hogere brutopremie van f 5,6 (5,5) mld. De helft van deze brutopremie-omzet komt uit opstal- en inboedelverzekeringen. De andere helft komt op conto van brandverzekeringen voor bedrijven (33%), verzekeringen van kostbaarheden en glas, alsmede technische en agrarische verzekeringen.
Bij de woonhuisverzekering steeg het premie-inkomen. Het aantal schadeclaims daalde, maar het gemiddeld schadebedrag per claim ging omhoog. Het resultaat kwam uit op 9,2% (8,5%). Bij de inboedelverzekering daalde het technisch resultaat naar 12,5% (13,1%), ondanks minder schadeclaims als gevolg van betere weersomstandigheden.
Moordend was de concurrentie in de bedrijvenmarkt die leidde tot een stijging van de schadelast bij een daling van het premieniveau. Het technisch resultaat liep sterk terug tot -4,7% (+1,6%).
Overige varia
De brutopremie van de branche Overige varia, waarin opgenomen aansprakelijkheids-, rechtsbijstand-, reis-, fraude- en kredietverzekeringen, nam toe tot f 4,1 (3,4) mld.
De groei was vooral te danken aan het deelsegment rechtsbijstandverzekeringen. Het premie-inkomen van deze subbranche steeg met 12% (12%). Het resultaat verslechterde ondanks hogere resultaten in de rechtsbijstandsverzekering voor motorrijtuigen en voor bedrijven. Het resultaat van de gezinsrechtsbijstandpolis bleef negatief.
De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren kwam qua resultaat beneden het nulpunt, die voor bedrijven steeg door een lagere schadelast. Het totale technisch resultaat vóór herverzekering is licht positief. Schadeverzekeraars 1996 1997 1998 1999 brutopremie 16,3 16,5 17,3 18,4 w.v. motorrijtuigen 6,8 6,9 7,2 7,6 brand 5,3 5,3 5,5 5,6 transport 1,1 1,1 1,1 1,1 overige varia 3,1 3,2 3,4 4,1 technisch resultaat 4 5 3 -0 w.v. motorrijtuigen 3 7 2 -2 brand 6 4 4 2 transport 7 6 5 2 overige varia 2 1 -0 0

Reageer op dit artikel