nieuws

Resultaat rechtsbijstand- verzekeraars stabiel

Archief

De groei van het premie-inkomen voor rechtsbijstandverzekeringen duurt onverminderd voort. Meer claims en hogere schadebedragen drukken echter op het resultaat. “Er moet meer aandacht komen voor een adequaat niveau van premies en reserveringen”, aldus R.A.M. Kootker.

Kootker is niet alleen directeur van DAS maar ook voorzitter van de afdelingscommissie Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars. Hij typeert de resultaatcijfers van de rechtsbijstandbranche als “stabiel tot een lichte verbetering”. Maar er moet volgens hem nog veel verbeteren. “Er wordt door diverse marktpartijen nog te veel gestunt met premies, terwijl daar helemaal geen ruimte voor is. Het accent zou meer op rendement dan op groei moeten liggen.”
Kootker wijst daarbij vooral op de onderlinge branchecijfers. Het totaal-resultaat na interest in procenten van de verdiende premie was vorig jaar 4,4, tegen 5,1 in 1994 en -2,3 in 1993. ‘Gezin’ scoorde echter voor de vierde achtereenvolgende keer een negatief resultaat: -0,1 (-1,8). Het resultaat ‘overig’ kwam uit op 0,5 (3,0), na een aantal negatieve resultaten in de jaren daarvoor. Alleen de branche motor ligt op een constant hoog niveau: 14,9 (15,5). “Een goed maar noodzakelijk resultaat als tegenhanger van gezin en overig”, aldus Kootker.
Reserveringen
Het totaalresultaat rechtsbijstand van 1995 ziet er beter uit, als ook de reserveringen in ogenschouw worden genomen, vindt Kootker.
“In de voorgaande jaren is door de meeste rechtsbijstandverzekeraars nauwelijks gereserveerd. Ten eerste is dat niet altijd even verantwoord geweest en ten tweede heeft dat niet tot overweldigende resultaten geleid. Dit jaar gaat het resultaat van 4,4 tenminste gepaard met forse reserveringen. Zonder die reserveringen was het cijfer hoger uitgevallen.”
Die reserveringen zijn hard nodig, gezien het nog immer oplopende gemiddelde schadebedrag per ‘gezin’-claim (voor rekening van de verzekeraar). Het indexcijfer (1989=100) beliep vorig jaar 155 (146). Dit staat ongeveer gelijk aan f 1.330 (1.250).
Behoefte
Positief is wel het stevig groeiende premie-inkomen. De Verbond-cijfers wijzen uit dat het premie-inkomen van rechtsbijstandverzekeringen in 1995 is gegroeid van f 310 mln naar f 340 mln. Daarmee wordt de al jaren durende opgaande lijn voortgezet.
Kootker: “Het is nog altijd een groeimarkt. De behoefte aan rechtsbijstand is onmiskenbaar groot.” Redenen voor de constante groei zijn volgens Kootker de almaar verder terugtredende overheid en de dure advocatuur. En het einde lijkt nog lang niet in zicht. “Een rechtsbijstandpolis moet straks een onlosmakelijk onderdeel worden van het standaardpakket verzekeringen van een individu of bedrijf”.
Dat is het al voor ruim 550.000 gezinnen in Nederland, want zoveel mensen hebben inmiddls een gezinsrechtsbijstandpolis. Het indexcijfer hiervoor liep op van 207 naar 237. Toch is de markt nog lang niet verzadigd. Kootker: “50% wordt nog door overheidshulp gefinancierd en dat wordt steeds minder. Daarnaast is het grootste deel van die andere 50% nog niet verzekerd van rechtsbijstand.” KERNCIJFERS RECHTSBIJSTAND (op basis van cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek) Bruto premie-inkomen (in mln guldens) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 f 192 f 217 f 250 f 275f 310f 340 (premie-inkomen per branche; 1989 = 100) gezin 113 139 169 194 233 271 motor 104 111 121 124 130 133 overig 117 131 149 171 192 206 Resultaat na interest (in % van de verdiende premie) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 4,5 6,3 3,0 -2,3 5,1 4,4 waarvan: gezin 6,6 3,2 -2,4 -8,9 -1,8 -0,1 motor 12,9 15,4 14,4 16,7 15,5 14,9 overig -4,5 1,4 -3,0 -13,8 3,0 0,5 Aantal polissengezinsrechtsbijstand (1989 = 100) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 113 133 159 183 207 237 Gemiddeld schadebedrag gezinsrechtsbijstand per claim (1989 = 100) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 100 112 125 148 146 155

Reageer op dit artikel