nieuws

Reserve-overdracht aan buitenlandse verzekeraars

Archief

In AM 19 (pag. 21) gaat H.M. Kappelle, in een artikel onder bovenstaande titel, in op de vraag of de voor een werknemer-grootaandeelhouder (in de zin van artikel 2, lid 3, onderdeel c Pensioen- en spaarfondsenwet PSW) in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken kunnen worden overgedragen aan een – kort gezegd – in Nederland genotificeerde buitenlandse verzekeraar. Kappelle stelt dat dit op basis van het ‘afkoop-besluit’ (Stcrt. 1994, 136, pag. 9) “op het eerste gezicht (…) niet mogelijk” is. Volgens hem zou de grootaandeelhouder “een omweggetje moeten maken door eerst over te dragen aan een in Nederland gevestigde verzekeraar en vervolgens de stap naar het buitenland te maken”. Gezien de verwarring die hierover – volgens Kappelle – kennelijk in verzekeringsland bestaat, is volgens hem een nadere toelichting van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid wellicht op zijn plaats.

Van enige verwarring is naar mijn mening echter geen sprake. Het afkoop-besluit geeft zelf het antwoord op de door Kappelle opgeworpen vraag. Ik zal dit nader toelichten.
Overdracht uit eigen beheer
Artikel 2 van het afkoop-besluit bepaalt onder meer, dat op de pensioenaanspraken, die uit een pensioentoezegging aan een werknemer-grootaandeelhouder voortvloeien en die in eigen beheer worden opgebouwd, het bepaalde in artikel 16 van de ‘Regelen verzekeringsovereenkomsten PSW’ (hierna te noemen: ‘Regelen PSW’) van overeenkomstige toepassing is. Artikel 16 van de Regelen PSW regelt de waarde-overdracht naar een genotificeerde buitenlandse verzekeraar. Voor de goede orde vermeld ik nog, dat de werknemer-grootaandeelhouder ten tijde van het tot stand komen van die overdracht zijn woonplaats wel in Nederland dient te hebben (zie hierover uitgebreid mijn bijdrage in AM 14, pag. 22).
In de toelichting op artikel 2 van het ‘afkoop-besluit’ wordt gesteld:
“Deze wijziging strekt ertoe voor de pensioentoezeggingen aan de grootaandeelhouders dezelfde uitzonderingen op het algemeen geldend afkoopverbod te creëren als voor de overige pensioenvoorzieningen. Voor de pensioentoezegging waarop artikel 2, eerste lid van de PSW van toepassing is, is òf in de tekst van de wet òf in de ‘Regelen verzekeringsovereenkomsten PSW’ reeds voorzien in de uitzondering op het afkoopverbod ingeval van waarde-overdracht (…). In dit onderdeel wordt deze uitzondering ook van toepassing op de eigen beheer-situatie van de grootaandeelhouder. Grootaandeelhouders hebben in geval van eigen beheer dus wel de mogelijkheid tot waarde-overdracht doch niet het recht op waarde-overdracht (bij verandering van dienstbetrekking op grond van artikel 16a Regelen PSW, W.M.A.K.). Een recht op waarde-overdracht past niet bij de keuze, die de grootaandeelhouder maakt om zijn pensioenvoorziening in eigen beheer te houden. (…) Het recht op waarde-overdracht zou betekenen dat de grootaandeelhouder bij zijn voormalige werkgever kan afdwingen dat het voor hem op de balans gereserveerde pensioenkapitaal wordt overgedragen. Het is niet wenselijk dat de werkgever met dergelijke afdwingbare eisen wordt geconfronteerd. Gezien het karakter van de eigen beheersituatie zal overigens de behoefte aan het recht op waarde-overdracht vrij gering zijn.”
Na deze, wat uitvoerige weergave volgt dan de conclusie. Het afkoopbesluit regelt dus expliciet de mogelijkheid voor de grootaandeelhouder om zijn pensioenaanspraken over te laten dragen aan een buitenlandse genotificeerde verzekeraar, indien tenminste dat recht op waarde-overdracht jegens de ex-werkgever is bedongen. Zoals hiervoor al aan de orde kwam, bestaat er voor de grootaandeelhouder namelijk géén wettelijk recht en dus voor de werkgever géén verplichting om mee te werken aan een waarde-overdracht. Een recht op waarde-overdracht van in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken moet nadrukkelijk overeengekomen worden.
Mr W.M.A. Kalkman, bedrijfsjurist bij Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. te Rotterdam.

Reageer op dit artikel