nieuws

Reorganisatie Terra Nova moet winst Achmea optimaliseren

Archief

Reorganisatie Terra Nova moet winst Achmea optimaliseren

Na wijzigingen in de organisatiestructuur en financiële waarderingsgrondslagen voert Achmea Groep dit jaar een reorganisatie door om de bedrijfskosten te verlagen en de opbrengsten te verhogen. “We gaan voor optimalisatie en géén maximalisatie van de winst”, aldus bestuursvoorzitter Gijs Swalef bij de presentatie van de jaarcijfers.
Het reorganisatieproces Terra Nova (‘nieuwe land’) is een voorzetting van het zogenaamde Spirit-project dat als doel had de synergievoordelen binnen de Achmea-vloot te benutten. De insteek nu is om de diverse bedrijfsonderdelen “te focussen op hun core compentences”, lichtte Swalef toe.
Alle activiteiten van Achmea-bedrijven worden herverkaveld op basis van gelijksoortige producten, diensten, markten en merken. Activiteiten die niet tot de kerntaken van een bedrijf behoren of marginaal bijdragen aan de omzet worden overgeheveld naar een zustermerk of worden beëindigd. Zo worden de backoffice-activiteiten van het zakelijk bedrijf van Avéro uitgevoerd door Centraal Beheer. Volgens Swalef kan f 100 mln aan kostenvoordelen worden behaald, waarvan f 10 mln in 1998 is geëffectueerd. Het operationele deel van het reorganisatieproces Terra Nova start in mei aaanstaande en wordt eind dit jaar afgerond. Vooralsnog heeft Achmea daarvoor een voorziening getroffen van f 50 mln.
In totaal heeft Achmea vorig jaar voor f 856,7 (685,3) mln aan voorzieningen getroffen, waarvan f 747,7 (604,3) mln in het verzekeringsbedrijf. Voor groot onderhoud is f 49,6 (49,4) mln gereserveerd, voor reorganisatiekosten f 38,9 (33,3) mln, voor euro en millenniumprobleem f 456,1 (61,4) mln en voor bedrijfsontwikkeling f 125,1 (95,5) mln. In het kader van het vangnet voor het millenniumrisico van bedrijven staat Achmea garant tot maximaal f 69,6 mln.
Concern
De pensioen- en zorgbedrijven, exclusief ziekenfondsen, zijn vorig jaar ondergebracht in Achmea Holding, waarin de coöperatie een meerderheidsbelang van 72% heeft. Het aandelenkapitaal werd uitgebreid tot f 1.929,6 (980,5) mln, onder meer nodig voor financiering van acquisities. Gelijktijdig zijn ook de waarderingsgrondslagen aangepast. Dat had een negatief effect van per saldo f 1.307 mln op het eigen vermogen en van f 29,7 mln op het resultaat van 1997.
De concernomzet steeg met 10% naar f 13,2 mld, waarvan f 7,6 mld (+4,6%) aan brutopremies en f 1,9 mld (+32,5%) aan bancaire opbrengsten. De bedrijfskosten, exclusief kosten beleggingen en schadebehandeling, namen toe tot bijna f 2 (1,6) mld, een groei van 24%. Het nettoresultaat groeide tot f 606,5 mln, dankzij schadebedrijf en bancaire activiteiten. “De resultaten van de sectoren Pensioen en Leven bleven achter.” Ook het resultaat Zorg daalde. De nettowinst van het verzekeringsbedrijf daalde naar f 480,3 (507,0) mln; dat van het bankbedrijf steeg naar f 76,9 (62,6) mln.
Acquisities
Achmea streeft naar versterking van haar marktpositie in de Benelux-landen, onder meer door gerichte acquisities en fusies. Zo wordt dit jaar in Luxemburg een nieuwe levensverzekeraar operationeel onder de naam Colbert Life, een dochter van de gelijknamige bank. Deze maatschappij richt zich op vermogende particulieren met een reeks beleggingsproducten gekoppeld aan levensverzekeringen.
Binnen de pan-Europese alliantie Eureko, waarbij zeven (bank)verzekeraars zijn aangesloten, wordt gekeken naar de mogelijkheden om buiten Europa de krachten te bundelen. “Een samenwerking is in de maak”, aldus Swalef. Het 34% (34,5%) belang in Eureko en enkele kleinere deelnemingen leverden Achmea vorig jaar f 299,6 (106,0) mln aan baten op. Het resultaat bedroeg f 59,0 (27,0) mln.
Schadebedrijf
In het schadebedrijf denkt Achmea haar leidende rol te kunnen vasthouden door bedrijvenrisico’s af te dekken met nieuwe combinaties van verzekeringen en innovatieve financieringsproducten. Ook wordt meer aandacht gegeven aan risicomanagement, preventie en fraudebestrijding. Ondanks mindere resultaten in Motorrijtuigen en Brand blijven premiestijgingen vooralsnog uit, aldus Hoevenaars.
Het schadebedrijf behaalde een brutowinst van f 154,3 (141,3) mln. Het technisch resultaat steeg naar f 99,1 (87,4) mln, met name door betere resultaten in de branches Ongevallen en ziekte (van f 29,0 naar f 37,0 mln) en Brand (van f 2,5 naar f 16,7 mln). Daarentegen liepen de resultaten in de WA-auto- en aansprakelijkheidsverzekering sterk terug, van f 25,9 naar f 13,7 mln, respectievelijk van f 6,6 naar f B5,7 mln. Ook in Overige varia leed Achmea verlies, zij het minder dan in 1997: f -7,3 (-22,3) mln. De brutopremie groeide met 4,5% naar f 2.172 (2.089) mln. De bedrijfskosten namen toe naar f 445,7 (442,0) mln.
Zorgbedrijf
Ook in het zorgbedrijf staat beperking van de schadelast door ziektepreventie en reïntegratie centraal. Door zorg- en wachtlijstbemiddeling zou Achmea vorig jaar bijna 140.000 wachtdagen en meer dan 30.000 verzuimdagen voor verzekerde bedrijven bespaard hebben.
De ziekenfondsen van Achmea, waarvan de resultaten voor het eerst niet zijn meegenomen in de jaarcijfers, hebben een slecht jaar achter de rug. De fondsen leden een verlies van f 100 mln (1997: + f 76,5 mln). “Zonder nieuwe kostenstijgingen in de zorg verwachten we dit jaar op nul uit te komen”, aldus bestuurder Paul Overmars.
De bedrijfskosten groeiden naar f 251,2 (223,9) mln. Het technisch resultaat daalde naar f -4,3 (+f 43,4) mln bij een brutopremie van f 1.852 (1.7830) mln.
Leven/pensioen
Om de overgenomen pensioenbeheerder PVF zo goed mogelijk in te passen in de organisatie, heeft Achmea een aantal activiteiten samengevoegd. De inkomensverzekeringen van Achmea en de pensioenadministraties van PVF zijn gebundeld tot de nieuwe onderneming Achmea Pensioen & Inkomen. De vermogensbeheeractiviteiten (nu f 103,9 mld) van beide bedrijven zijn samengevoegd in Achmea Global Investors. Beide nieuwe ondernemingen vallen onder het PVF-concern.
Voor collectieve contracten van de pensioenbedrijven van Avéro en Centraal Beheer heeft Achmea een reserve voor het langleven-risico getroffen van f 114,6 mln ten laste van het eigen vermogen. De post beleggingen voor rekening en risico van polishouders groeide naar f 11.346 (9.516) mln. De bedrijfskosten van het leven- en pensioenbedrijf stegen naar f 486,2 (368,2) mln.De brutopremie nam toe met 8,6% naar f 3,3 mld; de brutowinst daalde naar f 218 (255) mln.
Bankbedrijf
De opbrengst van bancaire activiteiten (incl. Belgische bank- en leasebedrijf Europabank) steeg naar f 1.925 (1.453) mln, een toename van bijna 33%. De brutowinst groeide naar f 116 (92) mln, ondanks forse investeringen voor aanschaf informatietechnologie en introductie euro.
Achmea ontwikkelt nieuwe vormen van direct-banking. Zo wil de bankverzekeraar nog in de loop van dit jaar bankklanten gaan bedienen via Internet. Ook wordt onderzocht of nieuwe formules voor bankieren in winkels aanslaan, zegt vice-voorzitter Nol Hoevenaars desgevraagd. “In samenwerking met dochter Vendopolis willen we een proef nemen in een V&D-filiaal om spaar- en beleggingsproducten aan te bieden. Dat proefproject zal niet eerder dan na de zomer starten.” De V&D-vestigingen bemiddelen nu in schadeverzekeringen, hypotheken en consumptief krediet, aldus Hoevenaars.
In toenemende mate worden ook bankproducten aangeboden via Centraal Beheer, FBTO en Zilveren Kruis, met name via het kanaal van werkgevers en werknemers (employee-benefits). De omzet van Avéro Bank bleef achter, zowel in de particuliere als in de zakelijke markt.
De kredietportefeuille van Achmea groeide naar f 21.873 (18.115) mln. Bijna driekwart bestaat uit hypotheken: f 18.670 (15.537) mln. Het resterende volume van f 3.033 (2.402) mln bestaat voor 10,4% (7,5%) uit consumptief krediet en voor 16,2% (20,1%) uit zakelijke krediet.
Op het gebied van hypotheken en consumentenkrediet liggen er groeikansen, meent Achmea. Wel waarschuwt het concern voor te ruime voorwaarden van tophypotheken. “Daardoor nemen de risico’s toe bij een eventuele omslag in de woningmarkt”. De spaargelden bij de Achmea-banken namen toe tot f 2.240 (1.429) mln.
Twee leden van de raad van bestuur van Achmea, Paul Overmars (l) en Gijs Swalef. Nol Hoevenaars. Achmea Groep 1998 1997 (in f mln) omzet 13.222 12.056 w.v. brutopremies 7.617 7.280 beleggingsbaten 3.664 3.626 bancaire baten 1.925 1.453 bedrijfskosten 1.978 1.580 nettowinst 607 566 Levenbedrijf brutopremies 3.294 3.034 w.v. collectief 749 811 individueel 739 573 koopsommen 1.357 1.310 risico polishouder 448 340 technisch resultaat 73,8 128,0 brutowinst 218 255 Schadebedrijf brutopremies 4.024 3.872 w.v. zorg 1.852 1.783 ongeval/ziekte 567 487 WA motor 555 534 casco motor 468 489 transport 61 59 brand 340 351 aansprakelijkheid 95 90 overige varia 87 80 technisch resultaat99,1 87,4 w.v. zorg -4,3 43,4 ongeval/ziekte 37,0 29,0 WA motor 13,7 25,9 casco motor 43,9 44,6 transport 0,8 1,1 brand 16,7 2,5 aansprakelijkheid -5,7 6,6 overige varia -7,3 -22,3 brutowinst 154,3 141,3 medewerkers 8.180 6.868
Centrale rol EuroCross bij pallet hulpdiensten
Achema heeft een palet van service- en hulpdiensten in natura ontwikkeld, waarbij de alarmcentrale EuroCross International in Noordwijk een centrale rol speelt. Deze alarmcentrale heeft nu zo’n twintig miljoen verzekerden, van wie vier miljoen in ons land, aldus Achmea. Behalve particulieren en bedrijven maakt een toenemend aantal buitenlandse (her)verzekeraars gebruik van EuroCross. “In de komende jaren zal EuroCross als service-element in de dienstverlening van Achmea en Eureko een grotere rol spelen.” EuroCross biedt onder meer medische hulp aan klanten in het buitenland, personenalarmering voor mensen thuis (‘Action Line’), technische hulp in en rond het woonhuis (‘home assistance’), persoonlijke hulp (onder meer verlies documenten, repatriëring), reparatie opstal- en glasschade, service en hulp bij natura-verzekeringen en pechhulp (‘praatpalen’) van Centraal Beheer en FBTO.
Proef ‘groene polis’ bij Het Groene Land
Achmea-dochter Het Groene Land gaat in samenwerking met de organisaties van autodemontagebedrijven Stiba en van autoschadeherstelbedrijven Focwa per 1 april een ‘groene’ polis introduceren. Via gecertificeerde sloopbedrijven krijgen autoschadeherstelbedrijven de beschikking over tweedehands auto-onderdelen. Hiermee wordt het hergebruik van auto-onderdelen en daardoor vermindering van de schadelast en behoud van het milieu bevordert. Van het gemiddelde schadebedrag gaat 35% op aan nieuwe onderdelen. Een proef met twee leaseparken van onder meer PVF is onlangs succesvol afgerond. “Een besparing van 15% tot 20% op de schadelast is zeker mogelijk”, aldus vice-voorzitter Nol Hoevenaars.

Reageer op dit artikel