nieuws

Reliance vernieuwt voorwaarden bestuurdersaansprakelijkheid

Archief

De Amerikaanse Reliance National Insurance Company, met vestigingen in Rotterdam en Amsterdam, presenteert vandaag haar vernieuwde aansprakelijkheidsverzekeringen voor bestuurders en commissarissen (bca).

Reliance kent in haar nieuwe bca-verzekering niet minder dan zeven polisvarianten. Frank van Akkerveeken, senior underwriter, licht toe: “Wij geloven niet in een ‘one size fits it all’-strategie. Grofweg wordt er een scheiding gemaakt tussen de bedrijven en niet-commerciële instellingen (zoals verenigingen en stichtingen). Afhankelijk van de activiteiten van de rechtspersoon, varieert per polis de uitgebreidheid van de dekking. Zo kan er per risico gerichter maatwerk worden geleverd en is de premie ook beter afgestemd.”
Een van de nieuwe elementen in de voorwaarden betreft het terrein van de Employment Practices Liability. Het gaat hierbij om aanspraken van werknemers die voortvloeien uit discriminatie, sexuele intimidatie of onterecht ontslag. Van Akkerveeken: “Deze met name in Amerika schrikbarend optredende claimcultuur zal, vergelijkbaar met de bestuurdersaansprakelijkheid, overwaaien naar Europa. Er lopen al diverse zaken in Engeland en Zuid-Europese landen.”
Zeven varianten
Zoals gezegd, biedt Reliance de vernieuwde bca-voorwaarden productmatig in zeven varianten. Er zijn twee polissen voor de grote bedrijven, één polis voor de middelgrote bedrijven, twee polissen voor de verenigingen en stichtingen en twee polissen voor diverse doelgroepen (overkoepelende organisaties).
Voor de grote, internationale bedrijven voorzien de nieuwe uitgebreide nederlandstalige voorwaarden in dekking voor onder meer:
– persoonlijke aansprakelijkheid van voormalige, huidige en toekomstige bestuurders, medebeleidsbepalers en commissarissen;- aansprakelijkheid van de rechtspersoon voorzover deze de verzekerden uit een (vrijwarings)overeenkomst heeft schadeloos gesteld;- persoonlijke aansprakelijkheid van de wettige echtgenoot van verzekerde;- persoonlijke aansprakelijkheid van verzekerden in de hoedanigheid van bestuurders of commissarissen bij andere rechtspersonen, niet zijnde dochteronderneming of meerderheidsdeelneming;- verdedigings- en proceskosten;- verdedigingskosten voor milieuschade;- Employment Practices Liability (individueel);- automatische dekking voor nieuwe deelnemingen;- uitloopmogelijkheid van drie jaar;- volledige inloopdekking.Grote bedrijven kunnen ook kiezen voor de Engelstalige (Blue Chip-)voorwaarden, welke twee extra rubrieken kennen. Indien de polis is beëindigd door verzekeringnemer is er bij Blue Chip een uitloop van zes jaar voor gepensioneerde bestuurders en commissarissen. In de rubriek Employment Practices Liability geldt de dekking op het niveau van de rechtspersoon.
Minder uitgebreid
Aangezien er voor de meeste middelgrote bedrijven geen werkzaamheden als bestuurder of commissaris (danwel toezichthouder) worden verricht ten behoeve van een andere entiteit dan de rechtspersoon, is deze rubriek niet verzekerd. Ditzelfde is van toepassing op verenigingen en stichtingen. Voorts is er geen dekking voor Employment Practices Liability.
Reliance in Nederland
Reliance is sinds 1991 actief in Europa. In 1994 is onder leiding van Jan Visscher een vestiging geopend aan de assurantiebeurs in Rotterdam, waarna in 1996 een unit aan de Amsterdamse assurantiebeurs volgde.
Reliance telt in ons land momenteel achttien medewerkers. In 1999 werd een premie-inkomen van ruim f 60 mln geboekt, voor dit jaar luidt de prognose f 75 mln.

Reageer op dit artikel