nieuws

Rekenmodel voor pensioenverplichtingen

Archief

De Verzekeringskamer heeft een rekenmodel ontwikkeld waarmee de verplichtingen van pensioenuitvoerders kunnen worden berekend. Hiermee kan de toezichthouder zijn taak beter uitvoeren en de diverse ministeries van beter onderbouwd advies voorzien.

Veel pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken een zogeheten ALM-model (Asset Liability Management) voor de berekening van toekomstscenario’s. Het ALM-model geeft de pensioenuitvoerder aan wat de beste beleggingsstrategie is, uitgaande van de voor dat fonds geldende verplichtingen.
Het rekenmodel van de Verzekeringskamer is hiermee vergelijkbaar, al richt het zich meer op de verplichtingen dan op de beleggingen. De beleggingsstrategie is binnen dit model een variabele en niet de output, zoals bij het ALM-model. Andere variabelen zijn bijvoorbeeld de verzekerdenpopulatie, de jaarrekening(en) aan de Verzekeringskamer, de levensverwachting, de aow-hoogte, het pensioensysteem, enzovoort.
Het rekenmodel is in eigen huis ontwikkeld door W. Eikelboom en mw A. van Herwaarden. De laatste geeft aan, dat het model alleen voor eigen gebruik van de Verzekeringskamer is. “Een aantal basisgegevens is afgeleid van opgaven die pensioenuitvoerders elk jaar aan ons moeten doen. Die gegevens zijn niet voor iedereen beschikbaar.”
Het doel van het model is tweeledig, stelt Van Herwaarden: “Als toezichthouder is het van belang dat je zelf per fonds maar ook voor heel pensioenland prognoseberekeningen kunt maken. Daarnaast is het van nut bij onze adviesfunctie richting bijvoorbeeld ministeries. Zulke adviezen kunnen we voortaan wat beter onderbouwen met cijfers.”
Voorbeelden
Bij de presentatie van het model gaven beide ontwikkelaars enkele rekenvoorbeelden. Zo moet volgens het model de overgang van een eindloon- naar een middelloonsysteem op de lange termijn tot een besparing in de pensioenaanspraken van 13% leiden. Dit kan gepaard gaan met een daling van de jaarlijkse pensioenpremie met 2% van het salaris.
Een tweede variabele is de levensverwachting. Als pensioenfondsen bij de bepaling van hun voorzieningen overgaan op de meest recente sterftetafels, dan is over vijf jaar f 25 miljard meer reserve nodig. Bij een stijging van de levensverwachting met drie jaar zou daar nog eens f 40 mld bijkomen. Toch zou een structurele premieverhoging op de lange termijn gering blijven, dankzij de financiering via het kapitaaldekkingssysteem.

Reageer op dit artikel