nieuws

Registratiekamer: ‘Wij blazen niet alle leuke ideeën van verzekeraars

Archief

Registratiekamer: ‘Wij blazen niet alle leuke ideeën van verzekeraars

op’
“Zorgverzekeraars zitten in een spagaat, doordat hen – met name door de overheid – wordt gevraagd extra taken uit te voeren, terwijl anderzijds strakke grenzen worden getrokken bij het gebruik van persoonsgegevens.” Dit vindt Peter Hustinx, voorzitter van de Registratiekamer.
Op ‘Broodje Gezond’, de jaarlijkse bijeenkomst van Zorgverzekeraars Nederland, weerlegde gastspreker Hustinx dat ‘zijn’ Registratiekamer (“zoals ik ergens las”) ‘prima ideeën aan het opblazen is’. Hij erkent dat aan zorgverzekeraars tegenstrijdige eisen worden gesteld. Om de gekenschetste spagaat te voorkomen, moet volgens hem onder meer onderscheid worden gemaakt tussen micro- en macro-gegevens. “Micro-gegevens zijn persoonsgegevens. Verzekeraars mogen daarover beschikken, mits ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de verzekeringstaak, maar ze mogen ze niet voor andere doeleinden gebruiken. Wel mogen zij die gegevens, ten behoeve van stuurinformatie, omzetten in macro-gegevens. Als ze willen sturen via individuele gegevens, moeten zij voldoen aan wettelijke randvoorwaarden. Daarbij zal in ieder geval moeten worden voldaan aan de voorwaarden voor doelbinding en transparantie. Dat wil zeggen dat persoonsgegevens slechts mogen worden verzameld voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen (en niet meer dan voor die doelen noodzakelijk is), en dat verzekerden vooraf op de hoogte moeten zijn dat hun gegevens worden gebruikt/verwerkt en waarvoor dit is.”
Beroepsgeheim
Hustinx tekende bij dit alles aan, dat het medisch beroepsgeheim grenzen stelt aan de mogelijkheden om persoonsgegevens te gebruiken. Een voorbeeld: “In 1993 hebben wij bezwaar gemaakt tegen de verstrekking van de ontslagdiagnose-code, waarover partijen in de zorg uitdrukkelijke afspraken hadden gemaakt. Het ging hierbij niet om de financiële afwikkeling van verleende zorg, maar om controle door verzekeraars op de doelmatigheid van de zorg, en omdat daarvoor een wettelijke basis ontbrak, moesten die afspraken wijken voor het medisch beroepsgeheim. Die wettelijke basis is er overigens nog steeds niet.”
Diabetespas Achmea
Als voorbeeld van de ‘spagaatpositie’ van zorgverzekeraars, en van het feit dat zij “mede onder invloed van de overheid” “de declaratiegegevens voor steeds meer doeleinden gebruiken”, noemde Hustinx de Diabetespas. Achmea heeft vorig jaar aan verzekerden met diabetes een pas verstrekt, waarmee de verzekerde zijn ziekteverloop kan vastleggen. Dit vastleggen gebeurt in samenwerking met de Diabetesvereniging, die bij de ontwikkeling van de pas betrokken is geweest. “De selectie voor die pas vond plaats aan de hand van declaraties voor bepaalde geneesmiddelen. Wij vonden enerzijds dat er sprake was van een zekere verwantschap met verzekeren, maar anderzijds werd niet voldaan aan de eisen tot doelbinding.”
Een zwaarwegend punt was, dat de verzekerden niet van tevoren op de hoogte waren gesteld en dus geen bezwaar hadden kunnen maken tegen de aanbieding van de pas. Dit, ondanks de bemoeienis van de Diabetesorganisatie die namens de leden handelde. Hoewel de Registratiekamer de pas een positief initiatief vond, luidde de conclusie toch ‘dat Achmea met de pas buiten de verzekeringsovereenkomst was getreden’. Achteraf licht Achmea-woordvoerder René Visser tegenover AM toe, dat aan deze conclusies geen sancties waren verbonden. “Overigens ging het om een eenmalige actie.”
Conglomeraten
Hustinx typeert ‘de kwestie Achmea’ als “een risicovolle ontwikkeling bij de vermenging van het belang van de verzekeraar bij kostenbeheersing, en de taak toe te zien op de kwaliteit van de zorg”. “Onderdeel van de gewenste waarborgen is het samenwerken met beroeps- en patiëntenorganisasties, maar de eigen rol van de verzekerden mag daarbij niet uit het oog worden verloren.”
Hustinx vreest, dat het “verdergaand gebruik van declaratiegegevens wordt gestimuleerd door het ontstaan van financiële conglomeraten. “Binnenkort ronden wij een onderzoek af naar het gegevensbeheer binnen financiële conglomeraten. Ik kan en mag daar niet op vooruitlopen. Wel wil ik kwijt, dat bij dit onderzoek duidelijke verbeterpunten voor de financiële conglomeraten zichtbaar worden.” …………………………………………..
Werkwijze Registratiekamer
Volgend jaar zal een nieuwe privacywet worden ingevoerd: de Wet Bescherming persoonsgegegevens. De wet berust op Europese richtlijnen en geldt niet alleen voor verzekeraars, maar voor alle sectoren van de maatschappij. Bij de invoering van de wet wordt de Registratiekamer omgedoopt in het College Bescherming Persoonsgegevens. De wet zal de Registratiekamer meer sanctiemogelijkheden geven. De werkwijze verandert niet.
De werkwijze van de Registratiekamer stoelt op een viersporenbeleid. Voorzitter Hustinx: “Het eerste spoor is bewustwording. In dit kader hebben we Zorgverzekeraars Nederland gestimuleerd tot het opstellen van een ‘oer-schema’, waarin de gegevensstromen van de zorgverzekering in kaart zijn gebracht. Het tweede spoor is normstelling. In de code ‘Goed Zorgverzekeraarschap’ staat een passage over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Daarnaast is er de Gedragscode bescherming persoonsgegevens van het Verbond. Hierop wordt een addendum ontwikkeld voor de zorgverzekering. Dit document wordt binnenkort voorgelegd aan ons en aan de Ledenvergadering van het Verbond.”
Het derde spoor is technologie. “Wij stimuleren de toepassing van privacy-bevorderende technieken. Het vierde spoor is handhaving. Wij treden op wanneer normen worden overschreden. We hebben hiertoe ruime onderzoeksbevoegdheden, zoals de mogelijkheid om systemen aan een audit te onderwerpen. Na inwerkingtreding van de nieuwe wet kunnen we in bepaalde gevallen ook bestuurlijke boetes en dwangsommen opleggen, en bestuursdwang toepassen.” De boetes kunnen oplopen tot f 10.000 “In voorkomende gevallen zal de rechter het laatste woord hebben.” …………………………………………………. Peter Hustinx: “Zorgverzekeraars zitten in een spagaat”.

Reageer op dit artikel