nieuws

Reclame Code Commissie brandt haar vingers niet aan term ‘spaarleasen’

Archief

De Reclame Code Commissie (RCC) vindt, dat Legio-Lease in een begin dit jaar verspreide brochure onvoldoende duidelijkheid betrachtte omtrent haar spaarleaseprodukt. Tot een ‘verbod’ op het gebruik van de term ‘spaarleasen’, zoals de klagende Nederlandse Vereniging van Belastingbetalers (NVB) wilde, liet de RCC zich niet verleiden.

Legio-Lease heeft volgens directeur P.H. Bloemink terstond hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak. De NVB had dit eind vorige week nog in overweging, aldus voorzitter mr E. Lietaert Peerbolte.
De klacht van de NVB is toegespitst op het gebruik van de term ‘spaarleasen’. Volgens de NVB hoort een dergelijke term niet bij een huurkoopconstructie als deze, omdat er volgens haar ten onrechte wordt gesuggereerd dat er sprake is van een vorm van sparen.
Onvoldoende informatie
Spaarleasen bestaat pas sinds 1 januari 1994 en is derhalve een vrij nieuw produkt, stelt de RCC in haar uitspraak. “Aangezien de aanduiding ‘spaarleasen’ zelf onvoldoende duidelijkheid verschaft over de aard van het produkt, dient in reclame-uitingen daarvoor, en in dit geval in de brochure, duidelijk te worden gemaakt was spaarleasen precies is.”
“De brochure verstrekt terzake onvoldoende informatie. Uit de voorpagina krijgt met ten onrechte de indruk dat spaarleasen een nieuwe vorm is van sparen, bij welk laatste begrip men pleegt te denken aan de oorspronkelijke, praktisch risicoloze vorm van sparen waarbij men – al dan niet met een zekere regelmaat – geld bij een financiële instelling onderbrengt tegen een vergoeding in de vorm van rente om daarover, op een later moment weer te kunnen beschikken. Deze onjuiste indruk wordt niet, danwel onvoldoende weggenomen door de informatie in de daaropvolgende pagina’s.”
In werkelijkheid wordt immers een nieuwe mogelijkheid geboden om te beleggen die niets van doen heeft met sparen in bovengenoemde zin. De (fiscale) voordelen van spaarleasen worden in de brochure breed uitgemeten, terwijl nagenoeg geheel voorbij wordt gegaan aan het feit dat beleggen in aandelen, in tegenstelling tot sparen, risico met zich meebrengt, oordeelt de Commissie. Hoewel in de brochure staat, dat er van het “spaargeld” aandelen worden gekocht en erop gewezen wordt dat daar een risico aan verbonden is, is dit laatste aspect onderbelicht. Voorts is volgens de Commissie onvoldoende informatie gegeven over de financiële gevolgen van voortijdige beëindiging van het spaarleasecontract. Spaarleasen geschiedt op basis van een spaarleasecontract dat in principe een vrij lange looptijd van 15 jaar heeft. Weliswaar bestaat de mogelijkheid om na 5 jaar te stoppen, maar in dat geval zal veelal niet het in de brochure genoemde aantrekkelijke rendement worden behaald, onder meer gezien de in dat geval verschuldigde verkoopkosten en het feit, dat het ‘maandelijkse spaarbedrag’ voor een deel bestaat uit aflossing van de hoofdsom en voor een deel uit (fiscaal aftrekbare) rente over de (restant)hoofdsom. Ook over dit aspect wordt in de brochure onvoldoende informatie verstrekt, besluit de Commissie.
De gewraakte brochure, die volgens de RCC ten onrechte de indruk wekt van risicoloos sparen.

Reageer op dit artikel