nieuws

Rechtsbijstandverzekeraars kopen Vie d’Or-klanten af voor f 1 mln

Archief

In ruil voor de belangenbehartiging van zo’n 900 van hun verzekerden die een polis van Vie d’Or hadden, zullen de gezamenlijke rechtsbijstandverzekeraars een bedrag van f 1 mln betalen aan de Stichting Vie d’Or. De betrokken verzekerden werden hiervan onlangs op de hoogte gesteld.

Volgens de betrokken rechtsbijstandverzekeraars is de Stichting Vie d’Or beter uitgerust voor de behartiging van de belangen van de voormalige polishouders dan zijzelf.
In een brief aan de verzekerden schrijven zij: “De Stichting heeft diverse zeer gespecialiseerde experts aangetrokken waaronder advocaten, accountants en actuarissen. Rechtsbijstandverzekeraars kunnen niet anders dan stellen dat uw belangen door de Stichting Vie d’Or optimaal worden behartigd. De Stichting is maximaal geëquipeerd om voor u als polishouder – hoe gecomliceerd de zaak ook is – het hoogste resultaat te bereiken dat te bereiken valt. Om deze redenen zijn rechtsbijstandverzekeraars de mening toegedaan dat er voor hen geen taak naast de Stichting is weggelegd, waar het gaat om het bereiken van zoveel mogelijk resultaat.”
f 550 per verzekerde
De bijdrage die de gezamenlijke rechtsbijstandverzekeraars aan de Stichting Vie d’Or ter beschikking stellen, bestaat voor ongeveer de helft uit een bijdrage in de door de Stichting Vie d’Or reeds gemaakte en te verwachten kosten. De andere helft vormt een ‘maatschappelijke bijdrage’ van de betrokken verzekeraars. Verdeeld over de circa 900 gedupeerde polishouders met een rechtsbijstandverzekering, komt de kostenbijdrage hiermee uit op zo’n f 550 per verzekerde (f 1.100 in totaal).
Volgens de rechtsbijstandverzekeraars is met deze betaling beduidend meer beschikbaar gesteld dan bij een pro rata vergoeding het geval zou zijn geweest. De polisvoorwaarden van de diverse rechtsbijstandverzekeraars kennen namelijk specifieke bepalingen voor die zaken, waarin naast de verzekerde ook andere belanghebbenden actie (willen) voeren. Voor zover in die zaken niet zelf rechtshulp wordt verleend, vergoedt de rechtsbijstandverzekeraars aan de verzekerde naar evenredigheid de gezamenlijk gemaakte kosten van rechtsbijstand.
De betrokken verzekerden wordt overigens niet naar hun mening gevraagd omtrent de wisseling van hun belangenbehartiger. Het Verbond van Verzekeraars, dat in deze kwestie als woordvoerder optreedt, verklaart dit door de verwachting uit te spreken dat de polishouders over het algemeen geen bezwaar zullen hebben. In de brief stellen de gezamenlijke verzekeraars dan ook: “Wij vertrouwen erop dat u met de opdracht aan de Stichting Vie d’Or accoord gaat”.
Raad van Toezicht
Dat toch niet alle polishouders verheugd zullen zijn met de overdracht aan de Stichting Vie d’Or, blijkt uit een recente klacht die gedeponeerd werd bij de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf.
Een SRK-klant klaagde bij de Raad over de behandeling van zijn Vie d’Or-dossier. De betreffende polishouder wilde dat de rechtsbijstandverzekeraar namens hem juridische stappen zou ondernemen tegen o.m. de betrokken tussenpersoon en de voormalige directie van Vie d’Or. SRK was echter van mening dat in de Vie d’Or-zaak slechts gezamenlijk met andere rechtsbijstandverzekeraars of in samenwerking met de Stichting Vie d’Or iets te bereiken viel voor de gedupeerde polishouders.
De Raad van Toezicht is het in z’n uitspraak met de SRK eens: “Niet onverdedigbaar acht de Raad het standpunt van verzekeraar dat, waar klager één van vele polishouders financieel nadeel lijdt door de ondergang van Vie d’Or en door een mogelijk onjuist advies daaraan voorafgaande van klagers tussenpersoon, met een gezamenlijke actie met andere rechtsbijstandverzekeraars dan wel een actie via de Stichting Vie d’Or de belangen van de klager het beste worden gediend”.
Op de bagagedrager
Voorzitter Jaap van Rijn van de Stichting Vie d’Or pleitte al geruime tijd voor een financiële bijdrage van rechtsbijstandverzekeraars. “Ik vind het niet erg dat ze bij ons op de bagagedrager meerijden, maar daar moeten ze dan wel voor betalen”, aldus Van Rijn tijdens een van de eerste presentaties van de Stichting Vie d’Or. Na een overlegperiode van bijna een jaar zijn de rechtsbijstandverzekeraars nu accoord gegaan met een overdracht tegen betaling.
Volgens de Stichting Vie d’Or duurde het overleg zo lang omdat de rechtsbijstandverzekeraars zeker wilden zijn dat hun klanten bij de Stichting Vie d’Or in goede handen terecht kwamen en – gezien de financiële bijrage ook niet onbelangrijk – dat ze daar vervolgens zouden blijven.

Reageer op dit artikel