nieuws

Reactie op pensioenplannen overwegend negatief

Archief

De reacties op de pensioenplannen van het kabinet – zoals gepresenteerd op Prinsjesdag maar al eerder onthuld in de media – zijn overwegend negatief. De vakorganisaties voelen zich gecorrigeerd door Den Haag, de pensioenfondsen veinzen ontevredenheid, terwijl het Verbond van Verzekeraars zich opvallend mild toont.

De pensioenfondsen (VB, OPF, PVF) tonen zich teleurgesteld over de ingrepen van het kabinet. Aan het volledig zelfstandig invullen van de pensioenregelingen lijkt een einde gekomen. Daarover zijn vooral ook de vakbonden ontevreden.
Zowel de bonden als de fondsen waarschuwen voor de gevaren van afschaffing van de verplichte deelname aan bedrijfstakregelingen. Enigszins vreemd, want het slechts ten dele verruimde dispensatiebeleid en de beperking van de pensioenopbouw tot het middelloon (met een maximum-salaris van f 76.000), kan de pensioenfondsen toch nauwelijks verontrusten.
Zij krijgen daar immers nieuwe mogelijkheden voor terug door de verruiming van de pensioentoezegging. Van dit begrip is voortaan al sprake als er sprake is van een arbeidsrelatie. Pensioenfondsen kunnen hierdoor ook individuele aanvullende voorzieningen treffen voor hun deelnemers.
De fondsen winnen derhalve terrein op de commerciële verzekeraars. Opvallend genoeg noemt het Verbond van Verzekeraars de kabinetsplannen ‘een stap in de goede richting naar een betaalbaar en flexibel pensioenstelsel’. Al vraagt het Verbond zich wel af of de mogelijkheden van de pensioenfondsen om het door het kabinet ingeperkte collectieve pensioen op individuele basis aan te vullen, wel in overeenstemming is met het karakter van die fondsen.
Hieronder een bloemlezing uit de reacties van de meest betrokken partijen op de pensioenplannen van het kabinet.
Verbond: goede stap
Het Verbond van Verzekeraars vindt het stellen van een maximumgrens aan de collectieve pensioenen een goede zaak. “Dit stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van werknemers en de marktwerking tussen pensioenuitvoerders.” Het Verbond bestudeert nog de gevolgen van de verplichtstelling van 70% eindloon naar 70% middelloon. “Niet uitgesloten is dat aan de invoering hiervan uitvoeringstechnische problemen zitten.”
VB: teleurstelling
De Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen (VB) nam met teleurstelling en verbazing kennis van het voornemen van het kabinet in te grijpen in diverse onderdelen in het aanvullende pensioenstelsel. “Hiermee komt een einde aan het overheidsbeleid op grond waarvan de primaire verantwoordelijkheid van sociale partners voor de aanvullende pensioenen wordt erkend. De wijze waarop sociale partners aan hun verantwoording invulling geven, rechtvaardigt geen overheidsingrijpen zoals het thans wordt voorgesteld”, aldus het VB.
OPF: flexibilisering ingeperkt
De ondernemingspensioenfondsen, verenigd in OPF, missen de mogelijkheden tot flexibilisering van pensioenregelingen, zoals voorgesteld door de commissie Witteveen. “Teleurstellend, omdat een aantal pensioenfondsen hun regelingen met het oog daarop al heeft aangepast.”
“Met het voorschrijven van het middelloonsysteem gaat het kabinet uit van hoge jaarlijkse incidentele loonstijgingen. Dit is in tegenspraak met de veel lagere CPB-uitgangspunten en de praktijk van laatste tien jaar. Zoals ook het ‘doemscenario’ met betrekking tot de beleggingsrendementen haaks staat op de ervaringen van de laatste vijftig jaar. Het nakomen van de indexering van eindloonverplichtingen hoeft helemaal geen probleem te zijn”, aldus de OPF.
PVF: onterechte voorkeur
PVF Pensioenen, vermogensbeheerder voor negentig pensioenfondsen, waarschuwt voor de lange termijneffecten van het voorgestelde kabinetsbeleid. PVF vindt de voorkeur voor het middelloonsysteem niet terecht. “Een eindloonregeling is niet altijd duurder en daarbij zijn vele tussenvormen mogelijk.” PVF voorziet een aanzienlijke marktverschuiving door de fiscale begrenzing van pensioenopbouw voor het salaris boven f 76.000.
FNV : beperking uit den boze
Omdat ‘de huidige pensioenregelingen niet te riant zijn’, zal de FNV zich verzetten tegen de kabinetsplannen om over te stappen naar een middelloonregeling. De beperking van de verplichte deelname aan pensioenfondsen en van de aftrek van pensioenpremies voor de belastingen noemt FNV-voorzitter Stekelenburg ‘al helemaal uit den boze’. Hij verwacht veel weerstand tegen de plannen en maakte een vergelijking met de discussies over aftrek van de hypotheekrente. “Die komen steeds weer op, zonder dat het daadwerkelijk komt tot het aanpakken van die aftrek.”
CNV: aanslag op solidariteit
De vakbeweging CNV meent dat het kabinet te ver doorschiet. “Er is geen enkele reden de pensioenen te versoberen tot het middelloon. Deze fiscale sturing sloopt de bestaande pensioenvoorziening voor vele werknemers. Het draagvlak wordt versmald: een aanslag op de solidariteitsbasis in pensioenen.”
Dat geldt volgens het CNV ook voor het tornen aan de verplichte deelname aan bedrijfstakregelingen. “Dit is een vitaal element in het huidige stelsel. Laat je dat los, dan gaan werkgevers shoppen en kiezen ze kwispelend voor de waarde van de dag. Hierdoor wordt het voor achterblijvers onbetaalbaar. Men moet voorkomen dat werkgevers uit eigen belang uitstappen.”
MHP: afgodische aanhankelijkheid
De vakcentrale voor middelbaar en hoger personeel MHP trekt eveneens fel van leer tegen ‘de bijna afgodische aanhankelijkheid van het kabinet voor een middelloon systeem’. Middelloon als systeem zegt niets over de pensioenuitkomst, merkt de MHP op. De vakcentrale ziet veel meer in een combinatie van eindloon en middelloon, zoals nu al bij veel pensioenregelingen het geval is.
VNO-NCW: hogere ambities nodig
VNO-NCW vindt de kabinetsvoorstellen op het terrein van de sociale zekerheid en pensioenen buitengewoon teleurstellend, omdat een fundamentele discussie uit de weg wordt gegaan. Dit terwijl het hier één van de kwetsbare onderdelen van het kabinetsbeleid betreft. De werkgeversvereniging wijst overheidsbemoeienis bij aanvullende pensioenafspraken af. “Met de voorstellen om de inhoud van de aow ongewijzigd te laten en deze voor een deel uit de algemene middelen te financieren neemt het kabinet een onaanvaardbaar budgettair risico”, aldus VNO-NCW.

Reageer op dit artikel