nieuws

Reaal Groep waarschuwt voor doorschieten privatisering

Archief

Reaal Groep maakt zich in enigermate zorgen over de toenemende drang van de overheid om de collectieve regelingen op het gebied van pensioen en zorg verder te privatiseren. De bankverzekeraar wil ervoor waken ook opgezadeld te worden met onverzekerbare risico’s.

Bij de presentatie van het jaarverslag benadrukte de vice-voorzitter van de raad van bestuur J.C. Verheij het gevaar van een doorschieten van de privatisering. Hoewel de perspectieven aantrekkelijk zijn, kan er ‘spanning’ ontstaan tussen de economische functie en commerciële doelstellingen van de verzekeraars én de heersende solidariteit die door de publieke sector wordt gewaarborgd.
Reaal is bang voor een politieke opstelling die verzekeraars dwingt om risico’s te aanvaarden die onverzekerbaar zijn. “Privatiseren is goed, zolang de overheid maar niet probeert via te strakke regelgeving zodanig druk uit te oefenen dat verzekeraars worden gedwongen de rol van publieke instelling te vervullen. “Dat is onaanvaardbaar”, aldus Verheij. Als voorbeeld van een dergelijk overheidsingrijpen noemde hij een verbod op keuringen bij individuele pensioenverzekeringen, bijvoorbeeld die voor een directeur/grootaandeelhouder.
Ook waarschuwde Verheij voor ingrijpen in de AOW door de overheid. Om deze oudedagsvoorziening betaalbaar te houden, mag niet worden gedacht aan afschaffing van de fiscale begunstiging van pensioenen. “Dit sparen voor de oudedag moet blijven”, aldus Verheij.
Activiteiten afstoten
Het jubilerende Reaal – het concern bestaat 5 jaar – heeft besloten om activiteiten die niet behoren tot het bank- en verzekeringsbedrijf af te stoten, waaronder Helvetia Leven en de Belgische dochteronderneming Corona.
Inclusief de overgenomen bedrijven Helvetia en Hooge Huys had Reaal Groep vorig jaar een omzet van f 2.186 (1.943) mln, waarvan f 1.089 (888) mln aan premies leven, f 334 (318) mln premies schade, en f 5,5 (5,8) mln aan premies herverzekering, afkomstig van een herverzekeringscaptive (AOV-risico’s) in Luxemburg.
Het bruto premie-inkomen van het levenbedrijf (incl. Helvetia en Hooge Huys) bedroeg f 1.674,2 (1.443,8) mln. De collectieve premies bedroegen f 150,1 (180,4) mln, waarvan f 44 (73,1) mln aan koopsommen. Aan premies individueel ontving Reaal f 944,5 (713,0) mln waarvan f 378,1 (217,8) aan koopsommen.
Het schadebedrijf boekte f 333,9 (317,8) mln, waarvan f 94,3 (92,9) mln uit brand, f 32,1 (49,1) mln uit ziekte en ongevallen, f 167,5 (137,6) mln uit auto en f 3,3 (3,3) mln uit transport, en f 36,7 (34,9) mln uit overige varia. “De omzetvermindering bij ziekte en ongevallen is toe te schrijven aan een verlaging van de aov-premies”, aldus bestuursvoorzitter W.G. Tuinenburg.
Het bruto resultaat van Reaal Groep bedroeg f 76,5 (64,9) mln, waarvan uit verzekeringen f 58,4 (44,2) mln, uit bankdiensten f 17,1 (16,2) mln, en uit overige activiteiten f 1,0 (4,5) mln.
Intermediairbedrijf
Het intermediairbedrijf groeide fors, met name door de overname van Helvetia en Hooge Huys. Met de acquisitie van Helvetia en Hooge Huys was een goodwill van f 146 mln gemoeid. De integratie van Reaal Intermediair, Helvetia Schade en Hooge Huys Schade wordt volgend jaar afgerond. Dan moet er één intermediairbedrijf staan onder de naam Hooge Huys.
Hoewel (nog) geen precieze aantallen bekend zijn, is het wel zeker dat enkele tientallen arbeidsplaatsen komen te vervallen. Gedwongen ontslag is niet aan de orde. Mede met het oog op verhuizing van arbeidsplaatsen en functies wordt met de vakbonden onderhandeld over een sociaal plan, zei Tuinenburg. “Het eerste gesprek is al gevoerd. Een vervolgbespreking heeft plaats op 3 juni.”
De verkoop van Helvetia Leven – dit bedrijf heeft een premievolume van f 30 mln en 20 medewerkers – moet ook tegen deze achtergrond worden gezien, aldus lid van de raad van bestuur mr C.J.J. Boos. “Een integratie zou niets toevoegen. Sterker nog: uit efficiency-overwegingen zou niets van dit bedrijf overblijven, want bijvoorbeeld dubbelfuncties zouden worden geëlimineerd.”
Het intermediairbedrijf, dat goed is voor ruim 50% van de premie-omzet van Reaal, wil zich concentreren op tussenpersonen waarmee een profijtelijke relatie kan worden opgebouwd. “Het huidige aantal van 3.000 tussenpersonen is te veel. Door selecties willen we dit aantal terugbrengen tot een 2.000”, aldus Boos.
Het intermediairbedrijf heeft een premie-inkomen van f 597 mln uit levensverzekeringen en f 186 mln uit schadeverzekeringen.
Particulieren/bedrijven
De marktgroep Reaal Particulier richt zich op de verkoop van individuele verzekeringen en hypotheken.
De bruto omzet van deze marktgroep bedroeg f 268 mln (+7,6%), vooral door meer afzet van levenprodukten zoals de beleggingsverzekering Multi-Facet Plan.
Reaal Bedrijven Arbeidsvoorwaarden benadert kleine en grote(re) bedrijven voor werknemersverzekeringen. De omzet van deze marktgroep groeide explosief: met 40% tot f 325 mln.
Het schadebedrijf van Reaal Bedrijven dekt risico’s van vooral woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Voor deze bedrijven worden preventieprogramma’s voor de brandverzekering ontwikkeld en aangeboden via de eigen adviseurs en makelaars. De premie-omzet van deze marktgroep beliep f 21,9 (17,7) mln.
Hypotheken
Het hypotheekbedrijf van Reaal overschreed vorig jaar de grens van f 2 mld aan beheerde hypotheken. De produktie van nieuwe hypotheken bedroeg f 336 mln.
In het kader van financiering werd f 250 mln aan hypotheken door Reaal Financiële Diensten aan het ABP overgedragen. Voor dit jaar zijn de doelstellingen ambitieus, zegt de raad van bestuur. “Extra produktie wordt verwacht uit het FNV Hypothekenpakket.
Proteq/FNV
Proteq richt zich hoofdzakelijk op affinitygroups, zoals het ABP en de vakbondfederatie FNV. Onder het label van deze instellingen wordt een assortiment particuliere en andere verzekeringen aangeboden.
De premie-omzet steeg met bijna 38% tot f 62 (45) mln. De winstbijdrage bedroeg f 2,5 mln. Onder het label FNV Ledenverzekeringen waren vorig jaar zo’n 60.000 schade- en levenpolissen gesloten met een premie-omzet van f 25 mln.
Sinds kort worden door FNV Ledenverzekeringen ook hypotheken aangeboden tegen een rentekorting van 0,2% en afsluitkosten van 0,5%. Daartoe zijn 11 adviseurs aangesteld die gemiddeld 100 hypotheken moeten gaan sluiten. Een mailing naar 50.000 FNV-bestuurders en kaderleden is inmiddels de deur uitgegaan. Volgens Reaal zijn per maand 5.000 FNV-leden actief met hun hypotheek bezig.
In samenwerking met het ABP kunnen ambtenaren bij Proteq hun invaliditeitspensioen aanvullen tot 70% van het laatst verdiende salaris middels een dekking voor arbeidsongeschiktheid. Inmiddels hebben 300.000 ambtenaren zich aangemeld. Hierdoor zal de grens van f 100 mln premie bij Proteq in de loop van dit jaar worden overschreden, aldus de raad van bestuur.
Bankbedrijf
Het bankbedrijf wordt gevormd door de ‘groene’ ASN Bank en de Hollandse Koopmansbank. Beide instellingen werken aan de oprichting van een bankholding die een geïntegreerde back-office moet mogelijk maken. In de bediening van de markt zullen beide banken gescheiden blijven opereren.
Het bankbedrijf boekte een bruto resultaat van f 17,1 (16,2) mln, waarvan f 8,1 (6,5) mln van de Hollandse Koopmansbank. Het ASN-spaartegoed nam toe tot f 1.239 (1.212) mln. In het kader van de kredietverlening is de samenwerking met Hollandse Koopmansbank versterkt.
De raad van bestuur van Reaal, vlnr: drs G. van Olphen RA, J.C. Verheij, W.G. Tuinenburg, en C.J.J. Boos. Reaal Groep 1995 1994 (in f mln) omzet 1.622 1.199 bruto premies 1.004 646 bedrijfskosten 240 208 provisies 48 6 netto winst 50 43 levensverzekeringen bruto premies 732 456 koopsommen 422 291 technisch resultaat 69 72 schadeverzekeringen bruto premies 275 193 w.v. ziekte en ong. 34 47 motorrijtuigen 125 62 transport 3 – brand 79 60 overige varia 32 25 technisch resultaat -8 -15 w.v. ziekte en ong. -3 1 motorrijtuigen -12 -16 transport 0 – brand 3 -3 overige varia 5 3 bankactiviteiten opbrengst 42 38 netto winst 12 14 medewerkers 1.613 1.097

Reageer op dit artikel