nieuws

Reaal blijft bij plan om verzekeraar voor pensioenfondsen

Archief

op te richten

Er zijn voldoende aanwijzingen dat het voor Reaal Verzekering zinvol is om haar initiatief door te zetten: oprichting van een verzekeringmaatschappij ‘van en voor pensioenfondsen’. Een relatief groot aantal pensioenfondsen zegt interesse te hebben.
Dat is een conclusie uit onderzoek van Reaal in afgelopen december.
De beoogde verzekeraar draagt de voorlopige werknaam ‘Extramij’.
Het draaiboek luidt nu dat midden juli de officiële voorbereidingen beginnen en dat de maatschappij eind van dit jaar wordt opgericht. De mogelijkheid bestaat dan dat deelnemende pensioenfondsen meteen participeren in het aandelenkapitaal, aldus woordvoerder A. van der Hoek van Reaal. Bedoeling is dat Reaal begint als grootaandeelhouder en dit belang geleidelijk terugbrengt tot een minderheidsparticipatie waartegenover het belang van pensioenfondsen toeneemt tot meer dan 50 procent.
Extramij gaat allerlei aanvullende, veelal individuele verzekeringen sluiten voor deelnemers van pensioenfondsen, waaronder pensioen- en lijfrenteverzekeringen, dekking van ziekteverzuim, hiaatverzekeringen voor arbeidsongeschiktheid en nabestaandenpensioen, hypotheekverzekeringen en ziektekostenpolissen. Extramij zal uitsluitend werk maken van aanvullende regelingen, desgewenst onder het label van individuele pensioenfondsen.
Enquête
Reaal heeft in december vorig jaar het concept ter beoordeling voorgelegd aan de doelgroep.
Daartoe heeft de maatschappij een schriftelijke enquête gehouden. De in te vullen vragenlijsten werden gestuurd naar 496 ondernemingspensioenfondsen en 72 bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen. Antwoord gaven 124 ondernemingspensioenfondsen (25%) en 22 bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen (30,6%).
Op de vraag of er behoefte is aan het pakket wat Extramij te bieden heeft, zei 41% van het totaal ‘veel behoefte’, 14% ‘weinig behoefte’, 17% ‘geen behoefte’ en 25% ‘weet het niet’.
Kan Extramij als oplossing dienen voor knelpunten in het toekomstig beleid van pensioenfondsen?
Negen procent zegt als verzekeringnemer ‘ja’ tegen Extramij en vijf procent zegt ‘ja’ als verzekeringnemer èn aandeelhouder. ‘Nee’ zegt 38% en ‘niet op dit moment’ is het antwoord van 36%. PLT = Daarnaast werd het concept getoetst in een informatiebijeenkomst voor pensioenfondsen met een rondetafel-discussie met directeuren van bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen, onder leiding van hoogleraar pensioenrecht prof. dr E. Lutjens, en in gesprekken met (organisaties van) pensioenfondsen, pensioenadministratiekantoren, werkgevers- en werknemersorganisaties en adviesbureaus.
Bij de start van Extramij moet voorrang gegeven worden aan fondsen met eigen beheer (verplichtingen niet verzekerd bij verzekeraars) en aan kleinere bedrijfstakpensioenfondsen, aldus luidt een aanbeveling in het rapport van het onderzoek.
Wantrouwen
“Het is belangrijk in eerste instantie de aandacht te richten op het wegnemen van het wantrouwen dat bestaat ten opzichte van verzekeraars”, is een andere aanbeveling. “Duidelijk moet worden gemaakt dat de opzet van Extramij zeer doorzichtig is en dat men te allen tijde het meest optimale produkt tegen de gunstigste prijsstelling verkrijgt. Wanneer deze duidelijkheid niet wordt verschaft, zal het geven van andere informatie niet zinvol zijn, omdat men die toch niet tot zich zal nemen”.
Verder dienen in de communicatie zeer concreet en kort de voordelen van Extramij boven de huidige dienstverlening duidelijk gemaakt te worden, schrijven rapporteurs. Het unieke karakter en de meerwaarde van Extramij moeten helder zijn. “Omdat het beleid inzake aanvullende pensioenprodukten doorgaans behoort tot het arbeidsvoorwaardenbeleid, is het verstandig om vooral óók de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers te benaderen”.
Het overgrote deel van de pensioenfondsen is zich bewust van de ontwikkelingen op hun gebied en van het effect ervan vroeg of laat op hun eigen organisatie. Een deel van de fondsen stelt zich afwachtend op. Dat zijn vooral kleinere ondernemingspensioenfondsen, die pas zullen reageren als zij daartoe min of meer gedwongen worden.
Fondsen die aangeven dat er een toenemende behoefte is aan flexibilisering en individualisering, zijn veelal dezelfde fondsen die aangeven dat het concept Extramij nu of in de toekomst in een behoefte zou kunnen voorzien.
Over het algemeen wordt deze behoefte iets sterker onderkend bij:
ondernemingspensioenfondsen dan bij bedrijfstakpensioenfondsen;eigen beheer voerende fondsen dan bij verzekerde fondsen;kleine of middelgrote fondsen dan bij de grotere.Het rapport geeft een toelichting op het wantrouwen van pensioenfondsen tegenover verzekeraars. Pensioenfondsen verwijten de verzekeringmaatschappijen veelvuldig een ondoorzichtige kostenstructuur, waardoor onzekerheid ontstaat over de verhouding prijs-kwaliteit. Om deze reden willen fondsen in verzekeringsprodukten kunnen shoppen, en zien ze het veronderstelde vastzitten aan Extramij als aandeelhouder als een nadeel. Ze staan zeer terughoudend tegenover het aandeelhouderschap. @PLT = De pensioenfondsen met eigen beheer vrezen problemen bij de verandering in hun werkwijze, die het concept Extramij met zich meebrengt. “De verandering van uitvoerende naar dienstverlenende organisatie betekent voor organisatie èn medewerkers een ingrijpende cultuuromslag, waar velen in hun denken nog niet aan toe zijn”.

Reageer op dit artikel