nieuws

Raad weegt bij klacht van verzekerde zijn verleden als tussenpersoon mee

Archief

Mag een rechtsbijstandverzekeraar vanwege het claimgedrag een polis zonder waarschuwing vooraf beëindigen? Volgens de Raad van Toezicht Verzekeringen wel, zeker als de verzekerde vroeger assurantietussenpersoon is geweest.

De polishouder doet in bijna vijf jaar tijd twaalf keer een beroep op zijn rechtsbijstandverzekering. Van die twaalf meldingen, doet hij er maar liefst zes in het laatste jaar. Voor de verzekeraar wordt daarmee een grens overschreden; die zegt de polis in een brief per eerstvolgende contractsdatum op (tweeënhalve maand later).
Als de man een week later doodleuk nog een keer een claim indient, zegt de verzekeraar de polis per direct op. In de brief staat verder dat de verzekeraar de opzegging van de verzekering en zijn persoonsgegevens heeft gemeld bij de Stichting Centraal Informatiesysteem (CIS), een registratiesysteem van verzekeraars onderling om misbruik tegen te gaan.
Maatstaf
De verzekerde dient hierop een klacht in bij de Raad van Toezicht Verzekeringen. De CIS-melding is volgens hem in strijd met de goede naam van het verzekeringsbedrijf. De man betoogt onder meer dat de verzekeraar vijf of zes meldingen in de lijst heeft opgenomen die hij namens zijn vader gedaan heeft. Als bewindvoerder van zijn vader, die elders een rechtsbijstandverzekering heeft lopen, heeft hij namelijk ook een aantal claims ingediend. “Gezien de chronische ziekte en de invaliditeit van klager had verzekeraar jegens hem een nog grotere zorgplicht in acht moeten nemen”, zo gooit hij het over een andere boeg.
Verder stelt de man dat het aantal meldingen van zaken wettelijk gezien geen reden is om de verzekering op te zeggen. “Zeker niet als verzekeraar zaken niet in behandeling heeft genomen of met een advies heeft volstaan. Omdat de polis niet vermeldt hoeveel zaken mogen worden gemeld, ontbreekt een controleerbare objectieve maatstaf, hetgeen tot willekeur leidt. Bovendien verzet de Europese regelgeving zich tegen opzegging van de verzekering wegens het schadeverloop.”
Verwisselen van claims
De verzekeraar geeft toe dat het aantal claims in eerste instantie niet klopte: enkele claims op de elders gesloten rechtsbijstandverzekering van klagers vader waren verwisseld. In de opzeggingsbrief was dit echter al gecorrigeerd.
De melding na de opzeggingsbrief was voor de verzekeraar reden om de polis per direct te beëindigen. Op verzoek van de verzekerde is toen nog een overzicht van de schadefrequentie gegeven met daarbij de dossiernummers, zodat de man dit kon controleren. Hierbij was ook de veertiende melding opgenomen; na de opzegging is er namelijk nog een claim van de man binnengekomen.
Bijzondere omstandigheden
De Raad oordeelt dat een verzekering tussentijds beëindigd mag worden wegens een ongunstig schadeverloop. “Daartoe is in het algemeen vereist dat een dergelijke beëindiging wordt voorafgegaan door een waarschuwing.” Dat de polis zonder waarschuwing vooraf is opgezegd, keurt de Raad echter goed “gezien de bijzondere omstandigheden van het geval”. Hierbij wordt gedoeld op de vele verzoeken voor rechtsbijstand, “de extreme hoeveelheid correspondentie die daarvan het gevolg was en de aard van deze verzoeken”.
Ook weegt de Raad mee dat klager, “die een SER Register A-inschrijving als tussenpersoon heeft gehad, terdege moet hebben beseft dat zijn vele verzoeken om rechtsbijstand tot een opzegging van zijn rechtsbijstandverzekering zouden leiden”. Ten slotte oordeelt de Raad dat de CIS-melding rechtmatig was.

Reageer op dit artikel