nieuws

Raad van Toezicht vindt keurling in een rechtszaak ook patiënt

Archief

Een medisch specialist werkt in opdracht van een gerechtshof mee aan een deskundigenrapport. Dit leidt er uiteindelijk toe dat er een rechtszaak tegen hem wordt aangespannen. Zijn aansprakelijkheidsverzekeraar weigert vergoeding van de kosten, omdat het hier geen patiënt betreft.

Een neuroloog wordt door een gerechtshof als deskundige benoemd in een procedure die een vader heeft aangespannen tegen een vroedvrouw. Zij had bij de geboorte van zijn dochtertje geassisteerd en het meisje blijkt geestelijk gehandicapt te zijn. De vader verliest de procedure door het deskundigenrapport waaraan de neuroloog heeft bijgedragen. De vader start daarom een civiele procedure tegen de neuroloog, maar de vorderingen worden door de rechtbank, het gerechtshof en uiteindelijk de Hoge Raad afgewezen. De vader start eveneens enkele tuchtzaken. Ook hier wordt de neuroloog bijgestaan door een advocaat.
Tegemoetkoming ingetrokken
De neuroloog wendt zich voor de vergoeding van de kosten in eerste instantie tot het ziekenhuis waaraan hij verbonden is. De aansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis weigert dekking te verlenen, omdat hier niet sprake was van de behandeling van een patiënt in het ziekenhuis, maar van een deskundigenonderzoek in opdracht van het gerechtshof. Ook het ziekenhuis zelf wil niet bijdragen in de kosten.
De neuroloog doet daarom een beroep op zijn aanvullende beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Volgens de polisvoorwaarden verleent deze verzekering dekking als de zogeheten instellingspolis geen dekking biedt of het verzekerde bedrag is uitgeput. Artikel 3.4 van de voorwaarden stelt dat de kosten van rechtsbijstand en de proceskosten van een civiele procedure tegen verzekerde vergoed worden. In eerste instantie lijkt de verzekeraar bereid een tegemoetkoming te verstrekken, maar trekt dat weer snel in. Volgens de neuroloog handelt de verzekeraar “niet zoals een behoorlijk verzekeraar betaamt”; hij dient daarom een klacht in bij de Raad van Toezicht Verzekeringen.
Geen toestemming
De aansprakelijkheidsverzekeraar vindt het niet juist dat hij moet opdraaien voor de kosten, nu de WA-verzekeraar van het ziekenhuis dit weigert. De verzekering biedt slechts (aanvullende) dekking voor de “geldelijke gevolgen van de aansprakelijkheid van de verzekerde indien patiënten in hun vermogen zijn aangetast, niet zijnde het gevolg van personenschade en/of vermogenschade”. Het betreft in deze zaak vermogensschade.
Bovendien, zo redeneert de verzekeraar, is het meisje nooit onder behandeling geweest van de neuroloog en is ze in die zin geen patiënte van hem. De verzekering biedt daarom geen dekking. Over de tuchtzaken merkt de verzekeraar nog op dat de juridische kosten in verband met een tuchtzaak, slechts vergoed worden als die gemaakt worden met toestemming van de maatschappij.
“Mocht de Raad van Toezicht van mening zijn dat een keurling wel als patiënt moet worden beschouwd, dan moet de aansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis dekking verlenen”, stelt de verzekeraar.
Ook diagnose
De Raad van Toezicht constateert dat de polisvoorwaarden (artikel 3.1) geen duidelijkheid geven over het begrip ‘patiënt’. Daarom moet in de eerste plaats aansluiting worden gezocht met het gewone spraakgebruik. Het woord ‘patiënt’ kan slaan op iemand die een medische behandeling moet ondergaan, maar ook op iemand die onderworpen wordt aan een diagnose door een geneeskundige, vindt de Raad.
Daarnaast kan het ook gebruikt worden als er gesproken wordt over een aandoening waaraan men lijdt. “Dat klager zijn neurologisch onderzoek heeft verricht als gerechtelijk deskundige maakt niet dat de onderzochte geen patiënt in de zin van voormeld artikel kon zijn.” De Raad vindt dat de verzekeraar met zijn beperkte uitleg van het artikel de goede naam van het verzekeringsbedrijf geschaad heeft.
Ook met het standpunt over de vergoeding van de rechtsbijstand in de tuchtzaak heeft de verzekeraar naar zijn oordeel de goede naam geschaad. Aan de gegrondverklaring van de klacht verbindt de Raad de consequentie dat de verzekeraar de gemaakte proces- en rechtsbijstandskosten moet vergoeden. “Dit laat onverlet een eventuele mogelijkheid van verhaal op de verzekeraar van het ziekenhuis.”

Reageer op dit artikel