nieuws

Raad van Toezicht niet eens met Verbondsadvies ‘medische keuringen’

Archief

Raad van Toezicht niet eens met Verbondsadvies ‘medische keuringen’

De Raad van Toezicht is het niet eens met de interpretatie van het Verbond omtrent het begrip ‘aan de arbeidsovereenkomst verbonden arbeidsongeschiktheidsverzekering’ in de Wet op de medische keuringen.
Artikel 4, lid 4, van de Wet op de Medische Keuringen houdt een keuringsverbod in voor een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering die aan de arbeidsverhouding is verbonden (zie kaderbericht). Het Verbond van Verzekeraars stelt in haar ‘Handleiding medische keuringen’ (augustus 1997), dat er geen sprake is van ‘verbonden zijn’ als de werkgever slechts faciliterend optreedt, de deelname aan de verzekering facultatief is, en de werkgever niet bijdraagt aan de premie.
De Raad van Toezicht boog zich over dit advies in verband met een klacht van een werknemer bij een gemeente. Bij zijn indiensttreding bij de gemeente had de werknemer als aanvulling op een verzekering voor invaliditeitspensioen een WAO-gatverzekering aangevraagd, maar de verzekeraar had die – op grond van de gezondheidsverklaring – om medische redenen geweigerd.
Advies Verbond
De werknemer achtte de afwijzing in strijd met artikel 4, lid 4, maar de verzekeraar beriep zich op het advies van het Verbond. De gemeente betaalt namelijk niet mee aan de premie en de deelname aan de WAO-gatverzekering is facultatief.
De Raad van Toezicht Verzekeringen stelt dat uit de Memorie van Toelichting op de wet blijkt, dat het begrip ‘aan de arbeidsovereenkomst verbonden’ ruim moet worden geïnterpreteerd. De Raad: “Anders dan de verzekeraar aanvoert, is voor het antwoord op de vraag of sprake is van een aan de arbeidsovereenkomst verbonden verzekering als de onderhavige niet beslissend of de werkgever bijdraagt in de premie of dat de deelname facultatief is”. Volgens de Raad is er wel degelijk sprake van ‘verbondenheid’: “De gemeente heeft bij de verzekeraar korting bedongen, houdt de premie in op het salaris en doet opgave van het jaarinkomen van klager. Bovendien attendeert de gemeente de werknemers op de mogelijkheid genoemde verzekering te sluiten.”
Contract eerder
Als tweede punt om het keuringsverbod naast zich neer te leggen, voerde de verzekeraar aan dat zijn overeenkomst met de gemeente dateert van voor de invoering (op 1 januari 1998) van de Wet op medische keuringen. De Raad: “Dit standpunt moet worden verworpen. De overeenkomst is inderdaad vóór de invoering van de wet gesloten, maar de betreffende verzekeringen zijn pas tot stand gekomen na de invoering van de wet op de medische keuringen, want die wet is mede met het oog op het WAO-gat in het leven geroepen.”
Ongegrond, maar…
De verzekeraar deelde de Raad mee, dat hij verwachtte dat de klacht ongegrond zou worden verklaard omdat hij zich had gebaseerd op een Verbondsadvies. De Raad honoreerde dit. “Alhoewel de verzekeraar een eigen verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot het uitleggen van een wettelijke regel, heeft hij – omdat het om een nieuw begrip in een nieuwe wet gaat waarvan de betekenis niet aanstonds duidelijk is – de goede naam van het Verzekeringsbedrijf niet geschaad door het overnemen van het Verbondsadvies. Het Verbondsadvies en de betreffende motivering zijn – hoezeer ook niet juist – van dien aard, dat niet kan worden gezegd dat de verzekeraar zich daardoor niet mocht laten leiden.” De klacht is dus niet gegrond. “Dit brengt echter met zich mee, dat de verzekeraar in strijd met de goede naam van het verzekeringsbedrijf zal handelen indien hij na deze uitspraak in zijn standpunt mocht volharden.”
Raad van Toezicht Verzekeringen, uitspraak 2000/31Med. (kader)Artikel 4, lid 4
In artikel 4, lid 4 van de Wet op de medische keuringen staat:
“Voor zover niet ondergebracht bij een pensioenvoorziening, als bedoeld in het derde lid, vindt geen keuring plaats voor deelneming aan een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering die aan de burgerrechtelijke arbeidsoverhouding die bij of krachtens de Ziektewet of de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering als dienstbetrekking wordt aangemerkt, is verbonden.”

Reageer op dit artikel