nieuws

Raad van Toezicht fluit rechtsbijstandsverzekeraar terug in al zijn

Archief

argumenten tegen dekking

De raad van toezicht op het schadeverzekeringsbedrijf heeft bij de behandeling van een klacht een rechtsbijstandsverzekeraar teruggefloten op alle drie de stellingen op basis waarvan hij zijn dekkingsverplichting probeerde te ontlopen.
Iemand heeft sinds 1 juni 1985 een gezinsrechtsbijstandsverzekering. Eind mei 1993 hakt hij een boom om op het terrein van zijn buurman, klaarblijkelijk omdat deze Amerikaanse eik te dicht bij het erf van verzekerde staat. De buurman stelt verzekerde op 1 juni 1993 aansprakelijk voor zijn schade. Op 21 juni 1993 doet verzekerde een beroep op zijn verzekering.
De rechtsbijstandsverzekeraar wijst het verzoek om rechtsbijstand van de hand. De verzekerde dient een klacht in bij de raad van toezicht.
Rechtsgebieden
In de polis worden de rechtsgebieden vermeld die de verzekering dekt. Dat is onder meer het burenrecht. De dekking van het verhaalsrecht is van toepassing wanneer verzekerde een schade wil verhalen die hij heeft geleden door een wettelijk aansprakelijke derde. De dekking van het verbintenissenrecht geldt voor verbintenissen uit overeenkomst of uit de wet die niet reeds in een ander rechtsgebied op de polis zijn verzekerd.
Verweer verzekeraar
De verzekeraar wijst rechtsbijstand af op drie gronden.
1. De behandeling van verbintenissen uit onrechtmatige daad is in de polis geregeld in de dekking van het verhaalsrecht. Bij een dergelijke verbintenis is alleen gedekt het verhaal van de schade die verzekerde geleden heeft door een wettelijk aansprakelijke derde. In het onderhavige geval is verzekerde echter zelf de wettelijk aansprakelijke. Daarom is hier de dekking van het verhaalsrecht niet van toepassing. Maar ook de dekking van het verbintenissenrecht geldt hier niet, aangezien deze dekking slechts geldt voor verbintenissen die niet in een ander verzekerd gebied genoemd zijn, aldus verzekeraar.
2. Verzekerde kan volgens de maatschappij ook geen beroep doen op de dekking van het burenrecht. Volgens artikel 5:42 BW mag een boom niet minder dan op twee meter afstand van de wettelijke terreingrens staan. Als een boom binnen die twee meter staat, is de situatie vanaf het begin onrechtmatig en kan de andere partij vanaf het begin verwijdering van de boom vorderen of schadevergoeding. Omdat in de genoemde wettelijke bepaling niet wordt gesproken over een situatie als de onderhavige – het eigenmachtig verwijderen van een verkeerd geplante boom op het erf van de buurman zonder daarvoor diens toestemming te hebben – is het bepaalde in artikel 5:42 BW in dit geval niet van toepassing en is er derhalve geen sprake van een burenrechtelijke aangelegenheid, aldus verzekeraar.
3. Zelfs al zou het een burenrechtelijke aangelegenheid zijn, dan zou er volgens de verzekeraar geen dekking zijn omdat de onderhavige (met het burenrecht strijdige) situatie al bestond toen de verzekering inging. De omgehakte boom stond in strijd met de toen geldende regels van het burenrecht al tientallen jaren ter plekke, dus ook al op 1 juni 1985, de ingangsdatum van de verzekering.
Na dit verweer van de verzekeraar handhaaft verzekerde zijn klacht. Klager betoogt dat de dekking van het verhaalsrecht alleen betrekking heeft op het verhaal door verzekerde. In het geval van verhaal op een aansprakelijke verzekerde, kan deze voor rechtsbijstand een beroep doen op de dekking verbintenissenrecht (verbintenissen uit de wet die voortvloeien uit onrechtmatige daad).
Zouden partijen geen buren zijn geweest, dan zou het geschil nooit zijn ontstaan. Dus is hier burenrecht van toepassing, redeneert klager.
Ook de stelling van de verzekeraar dat de kwestie al bestond voordat de verzekering inging, wijst hij af als argument om dekking te onthouden. Zouden de voorwaarden zo mogen worden uitgelegd, dan moeten deze voorwaarden volgens hem aangemerkt worden als ‘onredelijk bezwarend’.
Raad van toezicht
De raad van toezicht acht de klacht op alle punten gegrond. Dat het geschil niet onder de dekking van het verhaalsrecht valt, betekent niet dat het uitgesloten is van de dekking van het verbintenissenrecht. Verzekerden kunnen de betrokken polisbepaling in redelijkheid niet anders begrijpen dan dat er steeds dekking is in geval van onrechtmatige daad. Een verzekerde hoeft niet te begrijpen dat de dekking van het verhaalsrecht ertoe strekt om de dekking van het verbintenissenrecht te ondergraven, namelijk voor al die gevallen waarin de verzekerde als verweerder bij een onrechtmatige daad optreedt.
Het omhakken van de bewuste boom vond plaats in een verhouding van nabuurschap zodat de te verlenen rechtsbijstand ligt op het gebied van het burenrecht. “Dat het hier niet om geschreven burenrecht zou gaan, doet hieraan niet af”.
De raad van toezicht verwerpt voorts de stelling van verzekeraar dat klager geen recht heeft op rechtsbijstand omdat de (met het burenrecht strijdige) situatie reeds bestond vóór de ingangsdatum van de verzekering. “Het omhakken van de boom is immers het voorval geweest dat tot het geschil met klagers buurman heeft geleid”.
De gegrondverklaring door de raad van toezicht betekent voor de verzekeraar dat hij de kosten voor zijn rekening moet nemen van de inmiddels door klager voor een civiele procedure ingeschakelde advocaat.

Reageer op dit artikel