nieuws

PVK zint op strafmaatregelen tegen illegale verzekeraar SGWN

Archief

De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) bezint zich op stappen tegen de Stichting Garantie- en Waarborgfonds Nederland (SGWN), die zich sinds oktober vorig jaar zou bezighouden met illegaal verzekeren. De PVK overweegt een bestuurlijke boete of dwangsom op te leggen aan SGWN, dan wel het Openbaar Ministerie te verzoeken een strafrechterlijk onderzoek te starten.

De naamloze vennootschap Waarborgmaatschappij SGWN, onderdeel van de gelijknamige stichting, ging oktober vorig jaar failliet. Die garantieverzekeraar stond toen al krachtens de noodregeling van de PVK onder curatele. Aanleiding daartoe waren de financiële problemen waarmee SGWN kampte. De maatschappij had vorig jaar een liquiditeitstekort van e 8,7 mln, mede omdat een vordering van e 2,6 mln op de Duitse herverzekeraar Gerling met betrekking tot een bouwgarantieverzekering van de gefailleerde Duitse aannemer Dressler, niet kon worden geïncasseerd.
Na het faillissement van schadeverzekeraar SGWN besloot het bestuur van de gelijknamige stichting de bedrijfsactiviteiten vanuit de Achterhoek voort te zetten onder de handelsnaam De Garantiewaarborg, zij het zonder vergunning van de PVK. Eind vorig jaar sommeerde de toezichthouder SGWN met haar verzekeringsactiviteiten te stoppen. Daarop begon het stichtingsbestuur een bodemprocedure om dit besluit ongedaan te maken. Tegelijkertijd werd de Rotterdamse rechtbank verzocht om een voorlopige voorziening, teneinde de maatregel van de PVK op te schorten. Dit verzoek werd in februari vorig jaar afgewezen. Desondanks zette de stichting de activiteiten voort.
Stappen
Vooruitlopend op eventuele nadere stappen tegen de stichting heeft de PVK nu – via een openbare publicatie – zowel consumenten als bedrijven gewaarschuwd voor de illegale praktijken van De Garantiewaarborg, het label waaronder SGWN zijn activiteiten aanbiedt. “Het publiek dient gewaarschuwd te worden om te voorkomen dat meer potentiële verzekerden worden benaderd en mogelijk worden benadeeld, doordat zij overeenkomsten sluiten met een instelling die zonder vergunning – in strijd met de wet – het schadeverzekeringsbedrijf uitoefent”, stelt de PVK.
Volgens de toezichthouder is het niet bekend of, en zo ja, bij welke risicodragers de (nieuwe) garantieverzekeringen worden ondergebracht. Ook over de actuele financiële positie van de ‘verzekeraar’ zegt de PVK in het duister te tasten. “De stichting SGWN beschikt niet over een vergunning en heeft dus ook niet de jaarlijkse verslagstaten bij ons ingediend. De financiële gegevens van de garantieverzekeraar zijn niet bekend.”
‘PVK begrijpt het niet’
Reginald Gubler, directeur van de Stichting Garantie- en Waarborgfonds Nederland, betitelt de publicatie van de PVK als “ongekend”. Hij zegt stomverbaasd te zijn, omdat voor eind deze maand nog een hoorzitting bij de toezichthouder gepland staat. De stichting heeft direct na de openbaarmaking naar alle relaties van De Garantiewaarborg een brief gestuurd met tekst en uitleg. Daarin rept Gubler van “grote spijt, teleurstelling en ingehouden woede” en zegt dat de inhoud van het PVK-bericht “feitelijk onjuist” is.
Volgens Gubler had de failliete waarborgmaatschappij SGWN vergunningen voor de branches ‘Borgtocht’ en ‘Algemene aansprakelijkheid’. De maatschappij verstrekte borgstellingen/borgtochten aan de stichting én aan derden, terwijl zij tevens bouwschade aan bestaande woningen vergoedde. “De stichting, De Garantiewaarborg, verkoopt geen verzekeringen die tot oktober 2003 op de markt zijn gebracht door de gefailleerde NV. De stichting verstrekt alleen garantiecertificaten voor nieuwbouwwoningen. Dat doen we al sinds 1980 en is nooit vergunningplichtig geweest. De PVK begrijpt het niet.”
In 1985 heeft SGWN een erkenning gekregen van het ministerie van VROM om garantiecertificaten af te geven, die voldoen aan de door het ministerie opgestelde voorwaarden. In 1994 heeft de Verzekeringskamer, op verzoek van SGWN zelf, schriftelijk meegedeeld dat het verstrekken van de garantiecertificaten geen vergunningsplichtige activiteit is. “En in 2000 heeft de Hoge Raad expliciet gesteld dat door afgifte van een garantiecertificaat aan een koper geen verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen”, weet Gubler.
SGWN heeft bij de Rotterdamse bestuursrechter nog een beroep lopen en blijft hopen op een goede afloop. “Anders gaat de PVK het nog druk krijgen, want er zijn in ons land circa 350 vergelijkbare garantiefondsen, waarvan zo’n vijftig actief in de bouwwereld.” Gubler voorziet onder meer problemen voor de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (Nationale Hypotheek Garantie) en de Stichting Garantiefonds Reisgelden.

Reageer op dit artikel