nieuws

PVK wil simpeler toezicht kleine verzekeraars en pensioenfondsen

Archief

De Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) wil de toezichtseisen voor de kleine(re) pensioenfondsen en verzekeraars sterk vereenvoudigen. Dit stelt de toezichthouder in een consultatiedocument over de uitwerking van het financieel toetsingskader (FTK). De markt wordt verzocht daarop te reageren.

Met het nieuwe FTK zegt de PVK het toezicht beter te kunnen laten aansluiten op de (internationale) ontwikkelingen in de financiële wereld waarin concurrentie, branchevervaging en nieuwe beleggingsmethoden een belangrijke rol spelen. De toezichtmethoden in Europa groeien naar elkaar toe, stelt de PVK. “Het FTK past in die ontwikkeling en draagt eraan bij dat Nederland een toonaangevend land kan blijven voor verzekeringen en pensioenen.”
Het vastleggen van het FTK voor pensioenfondsen zal plaatsvinden in de Pensioenwet, waarvoor het wetsvoorstel het komende parlementaire jaar wordt verwacht. Pensioenfondsen die dat willen, kunnen hierop vooruitlopen. De PVK heeft, na overleg met de pensioenkoepels, vorige week de richtlijnen hiervoor gepubliceerd. Deze richtlijnen vormen een overgangsregime naar de Pensioenwet en sluiten aan op de nadere uitwerking van de hoofdlijnennota. Kleine(re) pensioenfondsen en verzekeraars met een beperkt risicoprofiel kunnen volstaan met een vereenvoudigde toetsing van hun financiële positie.
Vertrekpunt
De notitie met uitgangspunten die de PVK in september 2001 heeft uitgebracht, vormt het vertrekpunt voor het nieuwe FTK. Na publicatie volgden, aan de hand van discussiestukken (white papers), enkele informele consultatierondes over de eerste uitwerkingsplannen onder belanghebbende partijen en belangstellenden. Ook deze discussiestukken waren openbaar. “Deze informele consultatie heeft veel reacties en een schat aan informatie opgeleverd”, aldus de PVK. De toezichthouder heeft deze, waar mogelijk, meegenomen in de verdere uitwerking van het FTK.
Het consultatiedocument bestaat onder meer uit een samenvatting, toelichting op de positionering van het FTK en beschrijving van de governance-aspecten van het FTK, zoals de PVK die voor ogen heeft. Verder bevat de nota de voorgenomen uitwerking van het FTK waarover de PVK wenst te consulteren: de actuele waarde van het beschikbare vermogen en de verplichtingen, de solvabiliteitstoets, en een continuïteitsanalyse.
Lastenreductie
Mede dankzij de mogelijkheid om interne rekenmodellen te gebruiken, kan het FTK helpen de administratieve lasten te reduceren, stelt de PVK. “Bij een intern model wordt doorgaans grotendeels aangesloten op de interne rapportages van de instelling.” De risicogevoeligheid van het FTK helpt volgens de PVK het toezicht beter toe te snijden op de kenmerken van individuele instellingen. Met beperkte extra inspanning van de PVK kunnen de doeltreffendheid en efficiëntie van het toezicht worden vergroot.

Reageer op dit artikel