nieuws

PVK dwingt verzekeraars tot meer toezicht op gevolmachtigden

Archief

De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) gaat verzekeraars binnenkort een aantal beleidsregels over het uitbesteden van activiteiten (outsourcing) voorschrijven, om zo vooral een beter toezicht op gevolmachtigde agenten te verkrijgen. Of bij ‘binnenkort’ in termen van weken of maanden moet worden gedacht, kon de PVK niet zeggen.

De PVK liet dit AM desgevraagd weten naar aanleiding van de verschijning van het Jaarverslag 2000 van het Financieel Expertise Centrum (FEC), waarin een hoofdstuk aan de gevolmachtigde agenten (GA’s) is gewijd. Het FEC is een samenwerkingsverband van een aantal toezichthouders in de financiële wereld, waaronder De Nederlandsche Bank en de PVK.
Het FEC heeft in de periode november 1999-september 2000 een projectgroep aan het werk gehad, die onderzoek heeft uitgevoerd naar het toezicht op GA’s. De hoofdconclusie luidde: het toezicht door verzekeraars blijft vaak beperkt tot een klein deel van de administratie. “Controle op het verstrekken van volmachten bijvoorbeeld, ontbreekt veelal – zowel vooraf als achteraf”, aldus de projectgroep.
Kwart schadepremies
Het FEC is vooral bezorgd over die beperkte controle vanwege het feit dat niet minder dan een kwart van het totale premie-inkomen uit schadeverzekeringen via GA’s wordt gerealiseerd. Deze bezorgdheid wordt door het Verbond van Verzekeraars niet gedeeld. Er wordt door woordvoerder Gert Kloosterboer op gewezen, dat verzekeraars beperkt zijn in de diepgang van hun controlemogelijkheden vanwege de omstandigheid dat GA’s vaak van meerdere verzekeraars volmachten hebben. Uit een oogpunt van zuivere concurrentie, is het vanzelfsprekend niet de bedoeling dat maatschappijen via een omweg (lees: de administratie van GA’s) in elkaars keuken zouden kunnen kijken.
Om de verzekeraars toch zo scherp mogelijk te laten zijn op het doen en laten van hun GA’s, komt de PVK binnenkort met beleidsregels over outsourcing. De PVK kent, variërend naar zwaarte, drie typen richtlijnen voor verzekeraars; de beleidsregels liggen qua gewicht tussen de (zware) ‘voorschriften’ en de wat vrijblijvender ‘aanbevelingen’ in.
Enquête
Primair is het toezicht op GA’s opgedragen aan de SER. Dat toezicht is vooral gericht op de vestigingsregulering. Harry de Meij, hoofd van het Bureau Vestigingswetten van de SER, laat weten dat medio mei de nieuwe, vijfjaarlijkse schriftelijke enquête onder gevolmachtigden gehouden zal worden. Hierbij gaat het om vragen over de rechtsvorm(en), inschrijvingnummer(s) in het Handelsregister, de naam van de feitelijk leider en een opgave van de bestaande volmachten.
Volgens De Meij komt het de laatste jaren zelden of nooit voor, dat de SER op een volmacht stuit die niet in het door de SER gehouden volmachtenregister staat ingeschreven.
Wabb-inschrijving
Volgens de FEC-projectgroep laat de controle door GA’s op de Wabb-inschrijving van voor hen actieve (sub)agenten duidelijk te wensen over. GA’s dienen dit bij aanstelling te doen en vervolgens jaarlijks te herhalen. “Dit voorschrift dient opnieuw onder de aandacht te worden gebracht”, staat in het FEC-jaarverslag. De Meij hierover: “Bij de verschijning binnenkort van de editie 2001 van het Openbaar Register Wabb zullen wij er op wijzen, dat iedere partij die zich van assurantietussenpersonen bedient jaarlijks dient te controleren of de betrokkene over een inschrijving beschikt.” Hij wijst erop, dat het Centraal Register tegenwoordig ook op internet staat en wekelijks wordt ververst.
WAM-codes
Bij een beoordeling van het bestand met aanmelders van kentekens bij de RDW bleek dat assurantiekantoren/ondernemingen ten onrechte de schijn kunnen wekken over een officiële volmacht van een verzekeraar te beschikken: 9,1% van de aanmelders lijkt geen verzekeraar te zijn zoals omschreven in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) en dus ten onrechte over een zogenaamde WAM-code te beschikken. De RDW-procedure voor het uitgeven van nieuwe WAM-codes is inmiddels aangepast. Voorts zal overleg plaatsvinden tussen SER, RDW en PVK over passende maatregelen voor bestaande en toekomstige gevallen.
Uit onderzoeken bij GA’s komen voorts praktische problemen naar voren inzake voldoening van assurantiebelasting aan buitenlandse fiscale instanties. “Om te voorkomen dat als gevolg hiervan geen assurantiebelasting wordt voldaan, dient aan deze problematiek in Europees verband nader aandacht te worden besteed”, stelt het FEC.

Reageer op dit artikel