nieuws

‘PVK, DNB en AFM hebben jarenlang zitten slapen’

Archief

De Vereniging Consument & Geldzaken vindt dat toezichthouder AFM zich beter niet kan bemoeien met claims van klanten die een beleggingspolis hebben gesloten.

De vereniging voorziet tal van claims van polishouders. “Zij hebben juridisch wel enig recht van spreken bij een schadeclaim. Verzekeraars waren vanaf medio 1994 verplicht om klanten vooraf re informeren over de ingehouden kosten. Aan deze verplichting ligt een Europese Richtlijn uit 1992 ten grondslag. De door het Verbond van Verzekeraars benoemde Commissie de Ruiter heeft nu nog de gelegenheid om een massaclaim tegen tientallen verzekeraars af te wenden door met een compensatieregeling te komen.”
Bij eventuele klachten moeten de toezichthouders zich terughoudend opstellen: “De Pensioen- en Verzekeringskamer en later De Nederlandsche Bank en de AFM hebben jarenlang zitten slapen. Het ligt dus niet direct voor de hand zo’n toezichthouder een rol te geven als geschillenbeslechter. Politieke druk op verzekeraars – bij voorkeur Kamerbreed – om in één keer schoon schip te maken in deze affaire, achten wij momenteel van groter belang.”
Consument & Geldzaken is verder van mening dat de commotie rond de kosten van beleggingspolissen niet tot overhaaste beslissingen moet leiden. “Aan afkoop en premievrij maken kleven grote nadelen. Wij adviseren polishouders om niet in paniek te handelen, maar zich eerst goed te laten voorlichten over de voor- en nadelen van afkopen of premievrij maken.”
Verder waarschuwt de vereniging tegen het tekenen van een vrijwaringsverklaring: “Sommige verzekeraars, zoals Aegon-dochter Spaarbeleg, laten polishouders voorafgaande aan het doen van de uitkering een vrijwaringsverklaring tekenen. Daarmee poogt Spaarbeleg zich vrij te pleiten van eventuele latere aansprakelijkheid.”
Site
Consument & Geldzaken heeft www.beleggingspolisclaim.nl geopend, waarop polishouders hun klachten kwijtkunnen. Het Verbond adviseert consumenten klachten toch vooral bij hun verzekeraar te deponeren en eventueel daarna bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl).

Reageer op dit artikel