nieuws

Prudential Leven verbetert dienstverlening

Archief

Prudential Leven is haar verkooporganisatie aan het ombouwen, is te lezen in het jaarverslag over 1993. Voornaamste oogmerk is niet langer posten sluiten, maar diensten verlenen aan het intermediair.

In de buitendienst oude stijl werkten de inspecteurs vanuit hun eigen huis, bezochten zij vaak de tussenpersoon met het oog op nieuwe transacties, en werden zij gesteund door het hoofdkantoor.
In de nieuwe organisatievorm worden twee onderdelen onderscheiden, de tussenpersonendienst (front office) en de afdeling gegevensverwerking (back office). De inspecteurs zijn nu relatiebeheerders (accountmanagers). Zij vormen drie teams waarin iedereen een vast kontaktpersoon is voor een aantal tussenpersonen. De accountmanagers zijn minder op de weg dan de inspecteurs maar wel beter bereikbaar.
De afdeling gegevensverwerking zal veel minder kontakt hebben met het intermediair.
Teruggang in koopsommen
De teruggang in koopsomverzekeringen was bij Prudential Leven in 1993 groter dan die van de totale markt, aldus het jaarverslag. Dit heeft volgens de directie waarschijnlijk te maken met het feit dat Prudential meer waarde hecht aan winstgevendheid van de produktie dan concurrenten.
De kosten stegen met 0,5%. Het aantal medewerkers daalde van 75 tot 72.
De forse daling van de winst wijt Prudential aan de daling van de rentestand en aan de aanzienlijke vermindering van proportionele herverzekeringen die Prudential sloot bij Prudential Assurance Company (PACRe), een andere dochter van de Prudential Group. Deze herverzekeringen zijn nu in mindere mate nodig, omdat de nieuwe produkten van Prudential minder financiële middelen vereisen dan de oude. Eind 1993 is het herverzekeringscontract dan ook beëindigd.
Solvabiliteit
In 1993 is het geplaatst en gestort aandelenkapitaal met f 10 mln verhoogd tot f 35 mln, aldus het jaarverslag. Toch is het eigen vermogen (aandelenkapitaal plus vrije reserves) teruggelopen tot f 32,2 (77,4) mln. Het eigen vermogen onderging een forse aderlating door de afschrijving ineens van de goodwill ad f 70,8 mln, die is betaald bij de overname van activa en passiva van herverzekeraar PACRe wegens de genoemde beëindiging van het herverzekeringscontract.
Eind 1993 was de vereiste solvabiliteit f 40 mln en de aanwezige solvabiliteit bedroeg toen f 66,3 mln, namelijk f 32,2 mln eigen vermogen en f 34,1 mln voorziening voor rendementsverschillen, aldus het jaarverslag.
Prudential Leven 1993 1992
(in / mln)
Premie-inkomen 127,9 140,9
w.v. premies periodiek 86,4 82,5
premies ineens 41,5 58,4
Beleggingsinkomsten 48,5 43,4
Omzet 176,3 184,3
Betaalde provisie 10,0 10,4
Kosten 12,7 12,6
Resultaat vóór belasting 2,9 8,1
Eigen vermogen 32,2 77,4
Het totale concern Prudential behaalde in 1993 (1992) een premie-inkomen in levensverzekeringen van 7.896 (7.596) mln pond en in schadeverzekeringen 712 (1.188) mln pond. Het resultaat vóór belasting bedroeg 589 (406) mln pond.
Mercantile & General
De herverzekeringsdochter Mercantile & General boekte een krachtig herstel: een winst van 104 mln pond (vorig jaar een tekort van 45 mln). In schadeherverzekering sloeg het verlies van 143 mln pond in 1992 om in een winst van 6 mln pond in 1993. De winst op levensherverzekering steeg met 9% tot 73 mln pond.

Reageer op dit artikel