nieuws

Proefschrift over causaliteit in het verzekeringsrecht

Archief

Ferry Blom, universitair docent binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, is begin deze maand aan de Erasmus Universiteit gepromoveerd op het proefschrift ‘Causaliteit in het verzekeringsrecht’. Als promotor fungeerde professor Han Wansink.

Stel, je veroorzaakt een lichte aanrijding met iemand met een hartkwaal. Een gezonder slachtoffer komt hierbij met de schrik vrij, maar deze persoon krijgt een hartaanval. Waarvoor kun je dan aansprakelijk worden gesteld? Werd de hartaanval veroorzaakt door de aanrijding, of door de hartkwaal?
Sinds het begin van de twintigste eeuw hebben juristen gezocht naar een theorie die in het kader van het strafrecht en de privaatrechtelijke onrechtmatige daad het richtsnoer zou moeten zijn voor het vereiste causaal verband tussen de verwijtbare gedraging en de schade. Uiteindelijk heeft dit voor het privaatrecht geresulteerd in de leer van de toerekening naar redelijkheid, zoals opgenomen in artikel 6:98 BW.
Deze theorie gaat echter niet zonder meer op voor het verzekeringsrecht. Daar staat de vraag centraal of de verzekeraar op basis van polisbepalingen gehouden is schade-uitkeringen aan de verzekerde te doen.
Het verzekeringsrecht kent voor het antwoord op deze vraag een gecompliceerde systematiek die is gebaseerd op de betekenis van een aantal verzekeringsrechtelijke begrippen, uitleg van polisbepalingen en het beginsel van redelijkheid en billijkheid. Hierbij neemt causaliteit een centrale positie in.
Doelstelling van de promovendus Blom was de systematiek inzichtelijk te maken aan de hand van opvattingen in de literatuur en de invulling die door de rechtspraak daaraan is gegeven.
Het proefschrift ‘Causaliteit in het verzekeringsrecht’ is in boekvorm verschenen bij Kluwer (ISBN 901303912X) en kost _ 50.

Reageer op dit artikel