nieuws

Probleem

Archief

Het Verbond van Verzekeraars is vorige week met zijn aan het intermediair beloofde standpunt over het millenniumprobleem gekomen

Volgens het Verbond is het aanstormende jaar 2000 een collectief probleem, waarbij niet zonder meer mag worden aangenomen dat eventuele schade gedekt is. Zeker bij onvoldoende preventieve actie door verzekerden, vervalt het recht op dekking, aldus het Verbond. Het is de vraag of dit het antwoord is waarop makelaars zitten te wachten. Hun verzekerden willen uitsluitsel hebben of er straks op bijvoorbeeld hun aansprakelijkheidspolissen, machinebreuk- en computerpolissen dekking is voor schade als gevolg van het millenniumprobleem. Verzekeraars kunnen niet volstaan met het geven van uitgebreide voorlichting aan, respectievelijk pro-actief meedenken met tussenpersonen en finale klanten. Zo’n opstelling wekt meer de indruk dat verzekeraars zich willen indekken voor eventuele schadeclaims dan serieus willen participeren in het verzinnen van constructieve oplossingen. Toch mag niet worden gezegd dat verzekeraars onwillig zouden zijn. Op hun beurt worstelen zij met een ‘levensbedreigend’ probleem waarbij moet worden gekozen uit twee kwaden: of dekking voor het millenniumprobleem bieden met de kans dat straks de deuren voorgoed kunnen worden gesloten, of het millenniumrisico uitsluiten met de kans dat klanten weglopen. Dit dilemma wordt versterkt door het verschil in contractstermijnen tussen verzekeraars en herverzekeraars. Verzekeraars werken met langjarige polissen en kunnen dus tussentijds moeilijk risico’s beperken dan wel uitsluiten. Herverzekeraars daarentegen hanteren jaarlijks opzegbare polissen, zodat zij het millenniumrisico snel en adequaat kunnen elimineren. Hoezeer dit probleem van verzekeraars (h)erkenbaar is, toch ontbreekt de tijd om daar nog langer bij stil te staan. Het aansluiten van het Verbond bij het Millenniumplatform is een logische stap, maar ontslaat de individuele verzekeraar niet van zijn verplichting om volstrekte duidelijkheid te geven aan tussenpersonen en klanten over dekking voor millenniumschades. Niet langer mag er kostbare tijd worden verspild aan een juridische strijd over aansprakelijkheid. Beter is het alle portefeuilles te analyseren op potentiële 2000-schadeclaims en op basis daarvan een uniforme beleidslijn te formuleren met als uitgangspunt dat verzekeringen met looptijden langer dan tot de eeuwwisseling zullen moeten worden gerespecteerd. Als verzekeraars nu geen duidelijkheid verschaffen over waar ze staan, wordt het hun straks helemaal onmogelijk zich aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te onttrekken. Zeker met een rijksoverheid die, als bewaker van de gang van zaken in de BV Nederland, op het vinkentouw zit om in te grijpen. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel