nieuws

Principiële clausule-strijd tussen reis- en ziektekostenverzekeraar

Archief

Tijdens een vakantie in Spanje verstuikte een vrouw haar linkervoet. De medische kosten, een bedrag van iets meer dan 200 gulden, declareerde zij bij haar reisverzekeraar. Deze betaalde de kosten, maar zocht vervolgens verhaal op de ziektekostenverzekeraar van de vrouw. De ziektekostenverzekeraar wilde slechts de helft betalen. Dat was reden voor de reisverzekeraar om zich tot de Commissie Samenloop van het Verbond van Verzekeraars te wenden.

De reisverzekeraar stelde, dat zijn polis (in artikel p) een zogeheten non-contributionbepaling bevat:
“Indien, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt zou kunnen worden op uitkering op grond van enig andere verzekering, al dan niet van oudere datum, of op grond van enige wet of andere voorziening, is deze verzekering pas in de laatste plaats geldig. Dan zal alleen die schade voor uitkering in aanmerking komen welke het bedrag te boven gaat waarop verzekerde elders aanspraak zou kunnen maken (…).” De ziektekostenverzekeraar, kennisnemende van voornoemde na-u-clausule in de polis van de reisverzekeraar, bood aan 50% van het bedrag te betalen. Ter motivering van deze gelijke verdeling beriep de ziektekostenverzekeraar zich (enerzijds) op het arrest Hof Arnhem van 24-12-91 [Schip & Schade 1993, 10] en (anderzijds) op de in zijn polisvoorwaarden opgenomen na-u-clausule, welke luidt: “Indien rechten op vergoedingen ontleend kunnen worden aan een reisbagageverzekering al dan niet van oudere datum dan zullen alleen die kosten voor vergoeding in aanmerking komen, welke het bedrag te boven gaan waarop verzekerde volgens de voorwaarden van de reisbagageverzekering aanspraak kan maken (…)”. De reisverzekeraar betoogde bij de Commissie Samenloop: “Volgens de ziektekostenverzekeraar moet zijn na-u-clausule worden gekenschetst als een ‘harde’ na-u-clausule, gelijkwaardig aan die in onze voorwaarden. Wij bestrijden dat. De clausule in onze reisverzekeringsvoorwaarden bewerkstelligt, dat de reisverzekering niet geldig is, indien de verzekerde aanspraak heeft op uitkering op grond van een andere verzekering, in het (fictieve) geval dat de reisverzekering niet zou zijn gesloten. De na-u-clausule van de ziektekostenverzekering mist een dergelijke strekking”. Omdat van gelijkwaardige na-u-clausules en (dus) van gelijkwaardige dekkingen in de zin van genoemd arrest van Hof Arnhem geen sprake is, vindt dit arrest op het onderwerpelijke geschil dan ook geen toepassing, aldus de reisverzekeraar.
Niet gezamenlijk
In een dergelijke kwestie wenden de betrokken verzekeraars zich doorgaans gezamenlijk tot de Commissie Samenloop om een bindend advies te geven, maar in deze zaak wilde de ziektekostenverzekeraar daar niet van weten.
De ziektekostenverzekeraar hield de boot af, omdat tussen hem en de reisverzekeraar een civiele procedure aanhangig is bij het gerechtshof Arnhem. Daarom verzette hij zich tegen behandeling van het geschil door de Commissie Samenloop. “Na langdurige correspondentie blijkt dat de civiele procedure die tussen beide verzekeraars nog in behandeling is, niet specifiek dezelfde zaak betreft als het aan de commissie voorgelegde geschil, zodat de commissie zich op grond van haar reglement bevoegd acht uitspraak te doen op verzoek van de reisverzekeraar”, aldus de Commissie.
Overwegingen
Het geschil gaat om de vraag in hoeverre de door partijen in hun voorwaarden opgenomen na-u-clausules van gelijkwaardige strekking zijn en in hoeverre er sprake is van gelijkwaardige dekking voor de geclaimde kosten.
“Op grond van een vergelijking van de redactie van de door beide verzekeraars gehanteerde na-u-clausules komt de Commissie tot de conclusie, dat de clausule van de reisverzekeraar een sterkere werking en dus qua rechtsgevolgen een verdere reikwijdte heeft dan de clausule van de ziektekostenverzekeraar. Uit de tekst van de clausule van de reisverzekering blijkt dat de reisverzekering niet alleen een subsidiair karakter draagt ingeval van het feitelijk bestaan van een andere verzekering, maar eveneens indien een andere verzekering – bij gebreke van de reisverzekering – dekking zou hebben geboden. In de na-u-clasule van de ziektekostenverzekering ontbreekt een dergelijke fictie.”
Advies
Aangezien één der betrokken verzekeraars zich heeft verzet tegen een advies met bindende werking, geeft de Commissie, conform haar reglement, als niet-bindend advies dat de ziektekostenverzekeraar in deze kwestie dekking moet verlenen. (Uitspraak nr 90 van de Verbondscommissie Samenloop inzake ‘reisverzekering/ziektekostenverzekering III’.)
Ander nummer
In AM nr 14 pag. 27 is weergegeven een uitspraak van de Commissie Samenloop inzake schade aan een pand door een vorheftruck. Het juiste nummer van deze uitspraak is: 89.

Reageer op dit artikel