nieuws

Principe-akkoord vakbonden en Achmea over ‘mobiliteitsplan’

Archief

Na een vruchteloze poging vorig jaar hebben vakbonden en Achmea Groep alsnog een principe-akkoord gesloten over een ‘mobiliteitsplan’ dat van toepassing wordt bij verschuivingen en aanpassingen in de organisatie van het totale verzekerings- en bankconcern.

In dit mobiliteitsplan zijn regels vastgelegd hoe te handelen bij vrijwillige overplaatsing en wat er moet gebeuren wanneer functies komen te vervallen, inhoudelijk wijzigen, of ‘verplaatst’ worden. Dit plan wordt op 6, 7, 9, en 13 mei voorgelegd aan de leden van de Dienstenbonden FNV en CNV, De Unie, en de BBV.
Geen gedwongen ontslagen
Onder meer is afgesproken dat gedwongen ontslagen zullen worden voorkomen bij organisatiewijzigingen, en een sociaal plan kan worden opgesteld indien een reorganisatie vraagt om aanvullende instrumenten.
Verder krijgen de medewerkers bij verlies van hun functie een andere passende functie aangeboden plus een salarisgarantie waarbij algemene loonsverhogingen van toepassing blijven.
Bij tijdelijke herplaatsing bij een ander onderdeel van het concern wordt uitgegaan van detachering, en bij een definitieve overgang op eigen initiatief of verplaatsing van de functie in het belang van het bedrijf, geldt het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket maar mag er financieel geen achteruitgang optreden.
Een op te stellen regeling voor verhuiskosten en voor reistijd en reiskosten zal de toets der kritiek moeten kunnen doorstaan.
Medewerkers moeten beroep kunnen aantekenen bij een paritair samengestelde toetsingscommissie.

Reageer op dit artikel