nieuws

Premie Brand-divisie Allianz groeit sterk

Archief

Het premie-inkomen van Allianz Nederland nam in 1995 aanzienlijk toe. Vooral de brand-branche was hier debet aan. Het sterk gestegen premie-inkomen is deels het gevolg van een andere verwerkingsmethodiek van internationale risico’s binnen Allianz, en deels veroorzaakt door de extra premies ter waarde van circa f 25 mln die het nieuwe Belgische agentschap voor Allianz Nederland tekende.

De verzekeraar heeft haar hoofdkantoor in het Beurs World Trade Center in Rotterdam en een tweede kantoor in de Assurantiebeurs in Amsterdam. De maatschappij accepteert nagenoeg uitsluitend verzekeringen die op de assurantiebeurzen in Amsterdam en Rotterdam worden aangeboden. Sinds vorig jaar is een bijkantoor in België actief.
Allianz noemt het gemiddelde premieniveau op de co-assurantiebeurs in haar jaarverslag overigens onvoldoende. Ook de schadebeheersing behoeft verbetering. De schadelast kan volgens Allianz binnen aanvaardbare grenzen blijven als de verzekerde ondernemingen bereid zijn risicobeperkende maatregelen te nemen.
De totale bruto premie groeide naar f 139,3 mln (f 92,5 mln). De bruto premie van de brand-divisie steeg explosief naar f 108,8 mln (f 63,9 mln). Daarmee is het aandeel van deze branche in het totale premie-inkomen toegenomen tot 78%. Het nieuwe bijkantoor in België had een belangrijk aandeel in deze stijging.
De bruto premie in de branche technische verzekeringen groeide in 1995 met ongeveer 5%. De afdeling transport had ongeveer een even hoog premie-inkomen als in 1994, maar het aantal schades nam toe, waardoor het resultaat voor deze branche negatief is. De aansprakelijkheidsverzekeringen, gerubriceerd onder ‘overige branches’, heeft een licht gestegen premie-inkomen, maar ook hier is het resultaat negatief wegens de vorming van IBNR-voorzieningen.
Het technisch resultaat geraakte in de rode cijfers als gevolg van de herwaardering van een aantal balansposten: f -1,7 mln (f 5,0 mln).
De bruto premie van de gehele Allianz groep bedroeg in 1995 f 79,1 mld, hetgeen een toename betekent van f 4,6 mld. Allianz Nederland 1995 1994 (in f mln) omzet 159,6 115,6 bruto premie 139,3 92,5 w.v. brand 108,8 63,9 techn.verzekering 16,4 15,6 transport 7,4 7,0 overige branches 6,7 6,0 totaal techn. res. -1,7 5,0

Reageer op dit artikel