nieuws

Postbank Verzekeringen nog geen vetpot

Archief

De groei van Postbank Verzekeringen in 1993 en de resultaten zijn nog niet indrukwekkend, blijkt uit het jaarverslag van het schade- en het levenbedrijf.

Het schadebedrijf kwam op een premie-inkomen van ruim f 19 (vorig jaar 0,5) mln en een brancheresultaat van f -9 (-3,7) mln.
Het levenbedrijf bereikte een premie-inkomen van f 55 (51) mln en het bedrijfsresultaat beliep een tekort van f 4,2 (-16,2) mln.
Voor beide bedrijven wordt dit jaar een verlies verwacht.
Schadebedrijf
Het nettoverlies van Postbank Schadeverzekering ad f 5,7 mln was onder meer een gevolg van automatiseringskosten. De toename van het premie-inkomen is vooral het gevolg van de overneming van de portefeuille reisverzekeringen die de Postbank als bemiddelaar had bij UVM Verzekeringsmaatschappij.
In het afgelopen jaar heeft Postbank Schadeverzekering op de markt gebracht: een kortlopende groeps- en dito individuele reisverzekering, een doorlopende individuele en dito zakelijke reisverzekering, een annuleringsverzekering, bromfietsverzekering en woonstartverzekering voor jongeren.
Dit jaar zal het produktenassortiment worden uitgebreid.
Het gemiddeld aantal medewerkers fulltime van Postbank Schade was in 1993 26 personen.
Levenbedrijf
De Postbank Levensverzekering heeft in 1993 geen nieuwe produkten geïntroduceerd. Bij de maatschappij is het aantal verzekeringen in 1993 gestegen van 22.327 tot 33.573 polissen.
De portefeuille van 33.573 posten is als volgt te specificeren:
– verzekeringen, zonder stellige uitkering, bij overlijden: 55, en bij leven: 2.821;
– verzekeringen, met stellige uitkering, met sterfterisico: 30.688;
– verzekeringen van ingegane lijfrenten: 9.
In het eerste kwartaal van 1993 is, tot waarborging van de solvabiliteit, f 183 mln toegevoegd aan het vermogen. Door deze toevoeging is het bedrijfsresultaat sterk verbeterd.
Ook bij het levenbedrijf bedroeg het gemiddeld aantal medewerkers in 1993 26 personen.
Voor 1994 verwacht de directie van het levenbedrijf dat het bedrijfsresultaat zonder de invloed van de toevoeging aan het eigen vermogen, negatief zal zijn. In 1994 zullen de automatiseringskosten afnemen en wordt gewerkt aan een verdere uitbreiding van het produktenassortiment, aldus het jaarverslag.
In het laatste kwartaal van 1993 is het hoofdkantoor van de levens- en van de schadeverzekeraar verplaatst van Den Haag naar Amsterdam, met het oog op een nauwere samenwerking met de Postbank. Postbank Verzekeringen 1993 1992 ( in f mln) schadeverzekering omzet 22,7 1,9 premie-inkomen 19,4 0,5 w.v. ongevallen en ziekte 16,8 0,0 motorrijtuigen 1,5 0,0 brand e.a. 1,0 0,5 overige branches 0,2 0,0 brancheresultaat -9,0 -3,7 w.v. ongevallen en ziekte -7,6 -0,2 motorrijtuigen -0,7 0,0 brand e.a. -0,7 -3,3 overige branches 0,0 -0,2 bedrijfsresultaat -8,8 -2,3 nettoresultaat -5,7 -1,5 levensverzekering omzet 82,8 66,1 premie individ. verzek. 54,7 50,8 w.v. periodiek 13,0 3,4 koopsom 41,7 47,4 kosten 9,9 8,3 bedrijfsresultaat -4,2 -16,2 nettoresultaat 2,0 -10,5

Reageer op dit artikel