nieuws

‘Pollen’ als de oplossing voor moeilijke verzekerbare risico’s

Archief

In de wereld van de agrarische risico’s is er de afgelopen jaren een ware wildgroei geweest van onderlinge waarborgmaatschappijen, zoals AquaPol, PorcoPol of PotatoPol. Vooral Interpolis Agro heeft op verzoek van het agrarische bedrijfsleven een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van deze ‘pollen’. Andere vergelijkbare onderlingen zijn AviPol, Fyto en OvoPol. “Bij vraagstukken in de land- en tuinbouw op het terrein van niet- of moeilijk verzekerbare risico’s zijn wij inmiddels de ‘vanzelfsprekende’ discussiepartner”, zegt Kees Geertsema, oud-directeur van Hagelunie (Interpolis). Hij geldt als deskundige op het gebied van de onderlinge waarborgmaatschappijen.

Volgens hem gaat Interpolis niet op alle verzoeken in. “Iedere keer maken we een afweging van het belang, het potentiële risico en het ‘gevoel’ in de markt. Vaak wordt er eerst gedegen onderzoek gedaan door Irma, het instituut voor risicomanagement in de agrarische sector.” Interpolis is medeoprichter van dit instituut, dat nauw verbonden is met de universiteit van Wageningen.
De zeggenschap bij een onderlinge ligt per definitie bij de leden in hun rol als verzekerden, aldus Geertsema. De dagelijkse leiding ligt bij een door de ledenverzekerden gekozen bestuur, die deze in de meeste gevallen heeft gedelegeerd aan de secretaris/directeur. De genoemde waarborgmaatschappijen zijn niet vrijgesteld en staan dus onder toezicht van De Nederlandse Bank (DNB).
AquaPol
AquaPol, opgericht in 2004, dekt de schade aan land- en tuinbouwgewassen te velde, veroorzaakt door extreme regenval. Hieronder wordt in dit verband verstaan: meer dan 75 mm neerslag binnen 24 uur, of 100 mm binnen 48 uur of 150 mm binnen 96 uur. De wateroverlast moet zich voordoen in de periode 1 mei tot 1 december. Voor boomkwekerij, fruitteelt en in het najaar geplante bloembollen en -knollen geldt een ‘jaar-rond-dekking’.
Naast de landbouworganisaties LTO Nederland en ZLTO zijn de verzekeraars Achmea, Delta Lloyd, Interpolis en Hagelunie aandeelhouder van AquaPol. Rabobank Nederland heeft een achtergestelde lening verstrekt om aan het benodigde solvabiliteitsvermogen te komen. De polisadministratie, maar ook de financiële- en de schadeadministratie zijn ondergebracht bij de Onderlinge Fruit Hagelmaatschappij (OFH) in Zoetermeer.
AviPol
AviPol dateert van 1996 en is daarmee de oudste van de ‘pollen-klonen’. Deze onderlinge dekt de schade aan pluimvee op opfok- en vermeerderingsbedrijven als gevolg van bepaalde typen salmonella. De schadevergoeding bestaat uit: (a) een gedeeltelijke betaling van de kosten van behandeling met antibiotica tegen de gevolgen van een salmonellabesmetting, (b) een aanvulling op de vergoeding van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) na het ruimen van de dieren ten gevolge van een besmetting met Mycoplasma gallisepticum en/of (c) de kosten ten gevolge van een besmetting met salmonella of de aandoening ‘hysterie’ (schrikziekte).
Verzekerden dienen door het PPE te zijn erkend als deelnemer van het Integraal Keten Beheerprogramma voor de pluimveesector. Dit is een kwaliteitszorgsysteem, waarmee alle schakels die betrokken zijn bij de productie van pluimveevlees, garanties verstrekken over de manier van produceren.
De polisadministratie, alsmede de financiële- en de schadeadministratie zijn ondergebracht bij de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) in Zoetermeer.
OvoPol
OvoPol is in 2006 opgericht en biedt dekking tegen de schade aan eieren die geproduceerd worden in de wachttijd van het pluimvee. Die wachttijd is gekoppeld aan het noodzakelijk gebruik van geregistreerde diergeneesmiddelen. De grondslag voor de verzekering is het Integraal Keten Beheerprogramma voor de eiersector (IKB Ei). Bij dit kwaliteitssysteem zijn alle schakels betrokken die bij de productie van consumptie-eieren garanties verstrekken over de manier van produceren. Voorwaarde om mee te doen aan het IKB Ei-programma is, dat aan de hygiëne-eisen op het gebied van preventie en bestrijding van salmonella moet worden voldaan.
Het secretariaat van de OvoPol is ondergebracht bij de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) in Zoetermeer. OvoPol kan daardoor bij de administratie van deelnemers en de beoordeling van schademeldingen gebruikmaken van gegevens uit het Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van het PVE.
PorcoPol
PorcoPol is in 2002 opgericht met financiële steun van Rabobank Nederland en Interpolis. De polis-, schade- en de financiële administratie van PorcoPol zijn uitbesteed aan Interpolis Agro. Deze onderlinge verzekert varkensbedrijven die biggen exporteren naar landen waar enten tegen de ziekte van Aujeszky niet is toegestaan, tegen de financiële gevolgen van een besmetting met dit virus.
Doel is te voorkomen dat een bedrijf aan de gevolgen van een besmetting te gronde gaat. De verzekering voorziet in een tegemoetkoming voor zowel de directe schade (verwerpen, sterfte en bestrijdingskosten) als de indirecte (het ontbreken van afzetmogelijkheden voor de biggen en verbroken handelsrelaties). Verzekerd is de schade op het eigen bedrijf of binnen een straal van vijf kilometer.
Fyto
Fyto is in 1999 opgericht naar aanleiding van de grote schade die in 1994 is opgetreden door de aanwezigheid van Thrips Palmi in het gewas Ficus op een aantal bedrijven in Aalsmeer. Fyto dekt de schade ten gevolge van de maatregelen van de Plantenziektekundige Dienst (PD) aan gewassen in kassen en bedrijfsgebouwen ter bestrijding van quarantaineorganismen. De maatregelen van de PD kunnen bestaan uit het tijdelijk stilleggen van de handel vanaf het glastuinbouwbedrijf tot het vernietigen van een gewas en alles wat er tussenligt om zo het quarantaineorganisme te vernietigen.
Hagelunie was de enige aandeelhouder van Fyto. De polis- en schadeadministratie en de financiële administratie zijn uitbesteed aan Interpolis Agro. Vanwege de teruglopende belangstelling vanuit de glastuinbouw heeft het bestuur besloten alle lopende verzekeringen per 1 juli 2004 te beëindigen. DNB heeft de vergunning in 2005 ingetrokken, waarna Fyto is geliquideerd.
PotatoPol
PotatoPol, opgericht in 1997, dekt de financiële schade als gevolg van bruinrot- en ringrotaantasting in poot-, consumptie en zetmeelaardappelen. In 2006 telde PotatoPol 4.160 leden. De waarde van de verzekerde aardappelen bedroeg in totaal _ 486 mln.
In de afgelopen tien jaar is deze onderlinge zeer succesvol geweest. Het beleid van PotatoPol is er in de eerste plaats op gericht om schade te voorkomen. Voor de hele Nederlandse akkerbouwsector is een gezonde aardappelteelt van groot belang. Juist de grote hoeveelheid die Nederland exporteert, maakt de sector kwetsbaar. Besmetting met bruin- en ringrot kan de export sterk negatief beïnvloeden.
De polis- en schadeadministratie en financiële administratie zijn uitbesteed aan de Onderlinge Fruit Hagelverzekeringmaatschappij (OFH) in Zoetermeer.
Schadelast beperken
Is verzekeren via gespecialiseerde ‘pollen’ een goede oplossing gebleken of kleven er nadelen aan het systeem?
Geertsema: “Ik ben ervan overtuigd dat het oprichten van een gespecialiseerde onderlinge in de agrarische sector een uitstekende oplossing is om specifieke risico’s af te dekken. Om de schadelast van de onderlinge te beperken – en de premie dus laag te houden – zijn de leden/verzekerden bereid strenge preventieve maatregelen te nemen om de kans op schade te verminderen.”
Door de onderlinge structuur, waarbij de ledenvergadering het hoogste orgaan is, kunnen de leden onderling bindende en dwingende afspraken maken over de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om voor een eventuele uitkering in aanmerking te komen. Er bestaat door de sociale controle nog steeds het gevoel dat uitgekeerde schadepenningen hun eigen centen zijn. Dit ‘zelfreinigend’ vermogen is voor een commerciële verzekeringmaatschappij bijna een onhaalbaar doel, omdat de afstand met de verzekerden veel groter is.”
Nieuwe ‘pollen’
Verwacht u dat er nog meer ‘pollen’ bijkomen. Of heeft deze vorm zijn beste tijd gehad?
“Ik sluit niet uit dat er nieuwe onderlingen worden opgericht voor specifieke risico’s die nu nog niet verzekerd zijn”, zegt Geertsema. “De behoefte kan ontstaan omdat er zich nieuwe schadeoorzaken in bepaalde agrarische sectoren voordoen die nu nog onbekend zijn.”
Ook kan het zijn dat door de toename van de omvang van de agrarische bedrijven de financiële gevolgen van een bekend risico zo groot worden, dat de ondernemers de continuïteit willen waarborgen door het sluiten van een verzekering. Het oprichten van een onderlinge met en voor gelijkgerichte collega’s heeft dan vaak de voorkeur boven een algemene verzekeraar, volgens Geertsema.
Zo duiken het laatste jaar regelmatig nieuwe virus- en bacterieziekten op in de glastuinbouwsector. De financiële gevolgen van deze besmettingen voor de individuele ondernemer zijn zo groot, dat hierover vragen zijn gesteld zijn in de Tweede Kamer. Hij sluit niet uit dat op termijn de vraag ontstaat naar een nieuwe onderlinge verzekering die de schade veroorzaakt door quarantaineorganismen vergoedt. Dit zou dus als het ware de heroprichting van Fyto kunnen betekenen.
Extreem weer
Het weer in Nederland wordt steeds extremer, zo is niet alleen het gevoel. De land- en tuinbouw worden de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van deze bijzondere weersomstandigheden. Hierdoor is in bepaalde sectoren de vraag ontstaan naar een alles omvattende weersverzekering.
“Eerder dit jaar is een projectgroep van start gegaan om één brede weersverzekering van de grond te krijgen”, aldus Geertsema. Naast LTO Nederland zijn hierbij belangenorganisaties betrokken als de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en de Nederlandse Bond van Boomkwekers (NBvB). Ze werken hieraan samen met specialisten van verzekeringsbedrijven.” (Zie ook het artikel op pagina ).
Geertsema vervolgt: “De kans dat in ons land binnen afzienbare tijd een brede weersverzekering tot stand komt voor boeren en tuinders, is aanzienlijk groter geworden. De projectgroep houdt er namelijk rekening mee dat Europese medefinanciering voor een nieuwe weersverzekering tot de mogelijkheden behoort.” Volgens Geertsema is het zeer wel denkbaar dat voor deze brede weersverzekering een nieuwe onderlinge waarborgmaatschappij of onderlinge herverzekeringsmaatschappij zal worden opgericht.
schadepenningen hun eigen centen zijn.”

Reageer op dit artikel