nieuws

‘Politie heeft een taak bij voorkomen verzekeringsfraude’

Archief

‘Politie heeft een taak bij voorkomen verzekeringsfraude’

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars politiekorpsen voorlichten op het gebied van verzekeringsfraude. Een binnenkort verschijnende brochure verschaft de politie-agent enige achtergrondinformatie en moet hem er onder meer van doordringen dat aangiftes voor een aantal mensen weinig meer zijn dan een handig hulpmiddel bij het plegen van verzekeringsfraude.
“Tot nu toe gaat de gemiddelde agent er bij een aangifte van uit dat alle aan hem verstrekte gegevens feitelijk juist zijn. Vaak worden aangiftes klakkeloos opgenomen, terwijl sommige consumenten alleen maar aangifte doen om daarmee een valse claim bij de verzekeraar harder te kunnen maken”, zegt officier van Justitie mr. Jan Hein Schüssel, hoofd van de Fraude-unit Oost (FuO) en in die rol tevens leidinggevende van het nog prille landelijk aanspreekpunt voor verzekeringsfraude (zie kader). Schüssel heeft de taak om voorkoming, opsporing en vervolging van verzekeringsfraude bij Politie en Justitie naar een hoger niveau te tillen.
“In de brochure die we samen met het Verbond ontwikkelen, wijzen we de politie op hun verantwoordelijkheid. Ik ben van mening dat de agent in kwestie een taak heeft bij zo’n aangifte. De politie zou bij wijze van spreken heel eenvoudig even naar het bonnetje van de gestolen zonnebril kunnen vragen. Een moeite van niks, en naar mijn idee kunnen we op die manier een heleboel fraudepogingen voortijdig frustreren”, aldus Schüssel.
De folder voor de politie is één van de eerste tastbare externe activiteiten van de fraude-unit, die nu sinds kort ook voor de verzekeringsbedrijfstak actief is. Met het recente aantrekken van Ben Hilberts, voormalig hoofd van het Assurantie-rechercheteam van de Economische Controledienst, als ‘verbindingsofficier’ beschikt de fraude-unit bovendien in één klap over de nodige contacten in de verzekeringsbedrijfstak.
Online aangiftes
Gevestigd in een hypermodern pand achter het statige gerechtsgebouw in Zutphen, is de FuO de volgende stappen voor het terugdringen van verzekeringsfraude aan het voorbereiden. Zo werd in de loop van het afgelopen jaar in Deventer een start gemaakt met een fraudemeldpunt, de tegenhanger van het fraudeloket van het Verbond van Verzekeraars. Het streven van Schüssel en Hilberts is om deze twee loketten zoveel mogelijk samen te voegen. Daarbij wordt zelfs gedacht aan de inzet van nieuwe media “Het zou me niets verbazen als we binnen afzienbare tijd beschikken over een publiek-privaat meldingspunt, dat dan misschien niet fysiek, maar dan toch wel virtueel op één plek te vinden is. Een absolute primeur in Nederland”, volgens Hilberts. “Ons streven is vervolgens dat verzekeraars nog dit jaar de mogelijkheid krijgen om hun aangifte online bij het virtuele meldingspunt in te dienen.”
Razendsnel
Jan Hein Schüssel geeft toe dat verzekeraars al in een vroeger stadium dan de overheid actief zijn geworden met het invoeren van fraudebeheersingsprocessen. “De totstandkoming van het fraudeprotocol in 1998 en de implementatie daarvan bij verzekeraars is razendsnel verlopen. Wij willen daar graag op aansluiten door centraal te voorzien in verzoeken van verzekeraars en het begeleiden van eventuele aangiftes. Daarbij denk ik onder andere aan het in sommige gevallen verstrekken van voor verzekeraars interessante gegevens over strafzaken, zoals een afschrift van het proces-verbaal om bijvoorbeeld achter een doodsoorzaak te komen. Voorheen waren verzekeraars daarbij afhankelijk van de goede wil van de diverse individuele officieren van Justitie, met ieder hun eigen standpunten”, aldus Schüssel.
De Fraude-unit beschikt verder over de mogelijkheden om mogelijke dwarsverbanden bij fraudezaken te laten onderzoeken. Zo kan bij een brandschade ‘met een luchtje’ naar eventuele (belasting)schulden van het getroffen bedrijf gekeken worden, of kunnen verschillende fraudezaken in het land met elkaar in verband gebracht worden. Ook heeft de fraude-unit een voorlichtende rol bij behandelende officieren van Justitie, zodra er tot vervolging wordt overgegaan. Hiermee lijkt een einde te komen aan het eindeloos uitstellen, en daarmee vaak afstellen, van de daadwerkelijke vervolging van verdachten.
Protocol
In ruil voor de serviceverbetering aan de kant van het OM verwacht Schüssel dat verzekeraars zich in de toekomst nauwkeurig aan het fraudeprotocol gaan houden: “Indien blijkt dat de verzekeraar in kwestie er met de pet naar heeft gegooid, dan zal de betreffende aangifte hier niet de grootst mogelijke prioriteit krijgen”.
Hilberts licht toe: “Bij aangifte van bijvoorbeeld intermediairfraude gaan we kijken hoe de verzekeraar is omgegaan met de aanstelling van de betreffende tussenpersoon. Heeft er wel een screening voor het aangaan van de agentschap plaatsgevonden en is er controle geweest op de bijzondere posten die door de tussenpersoon werden aangebracht?”.
Volgens Schüssel is het direct in het belang van de verzekeraar zelf om aan een zorgvuldige controle van nieuw aan te stellen tussenpersonen te doen. “Criminelen zijn goed op de hoogte van de handelswijze van verzekeraars bij het aangaan van een agentschap. Ze zoeken simpelweg de maatschappijen op die minder diepgaand of in het geheel niet screenen.”
Hoewel vervolging door Justitie over het algemeen de meeste aandacht krijgt, zegt Schüssel verreweg het grootste belang te hechten aan de voorkoming van verzekeringsfraude. “Preventie is de eenvoudigste manier om fraude te bestrijden. Het strafrecht willen we alleen maar in hoogst noodzakelijke gevallen inzetten, want het is doorgaans een buitengewoon omslachtig, tijdrovend en bovendien kostbaar instrument.”
Jan Hein Schüssel (links) en Ben Hilberts van de Fraude-unit Oost: “Politie-agenten moeten niet langer klakkeloos elke aangifte opnemen, maar zich realiseren dat er verzekeringsfraude mee kan worden gepleegd”.
Aanpak fraude voortaan hoger op de agenda
Met de totstandkoming van een landelijk kenniscentrum op het gebied van verzekeringsfraude bij de ‘Fraude-unit Oost’ in Zutphen, lijkt de overheid een eind gemaakt te hebben aan een periode van desinteresse en het ontbreken van kennis en samenwerking bij Justitie en politie op het gebied van dit soort fraudezaken. Enkele jaren geleden klaagden verzekeraars – samen met andere ondernemers – bij de minister van Justitie over het vrijwel ontbreken van aandacht voor fraudes waarbij bedrijven of particulieren elkaar benadelen (de zogeheten ‘horizontale fraude’). Tot dan toe hield Justitie zich eigenlijk uitsluitend bezig met fraudezaken waarbij de overheid zelf het slachtoffer was (‘verticale fraude’). De kritiek van de ondernemers vond gehoor en als antwoord riep de overheid een compleet nieuwe organisatie in het leven voor het voorkomen en bestrijden van horizontale fraude. Verdeeld over het land zijn inmiddels diverse fraude-units actief, met naast hun coördinerende regionale rol een specialisme met landelijke taken. Verzekeringsfraude is daarbij toebedeeld aan de Fraude Unit Oost, Postbus 9013, 7200 GP, Zutphen, tel: 0575-59.36.40.

Reageer op dit artikel