nieuws

Polisblad van ‘Amerika’ roept veel vragen op

Archief

De Verenigde Verzekerings Maatschappij van Amerika verkoopt huis aan huis de ‘Dynamische Ongevallenverzekering’. Wie zo’n polis sluit, zal echter vaak niet goed weten wat hij heeft gesloten.

Volgens sommige (aspirant)verzekerden worden bij de verkoop van de ‘Dynamische Ongevallenverzekering’ slechts voorbladen verstrekt. Volgens de organisatie worden wel degelijk de volledige polisvoorwaarden verstrekt. Hoe dan ook, de voorbladen geven – een tamelijk ongebruikelijke – samenvatting van de dekking. Hoewel ‘Amerika’ vindt dat de voorbladen “exact de dekking weergeven, maar dan in normale mensentaal”, zijn de teksten niet erg duidelijk. Wie daarop drijft, zou wel eens van een kouwe kermis thuis kunnen komen. De Verzekeringskamer heeft daar geen zicht op, omdat de verzekeraar vanuit Duitsland werkt (zie AM 8, pag. 24).
Wie meer wil weten, de automatische incasso wil opzeggen, of schade wil melden, wordt het niet makkelijk gemaakt. Op de voorbladen staat namelijk geen telefoon- of faxnummer, wel een adres in Wiesbaden en één in Amsterdam. Volgens de organisatie staan de telefoonnummers op de enveloppen “en die raken de mensen heus niet kwijt”.
Ook tegenover AM is ‘Amerika’ allerminst scheutig met de polissen. Er wordt een paar keer beloofd de polissen te faxen. Dat zou niet onmiddellijk kunnen omdat de polissen niet voorhanden zijn, een betrokkene in het buitenland verblijft, en er verhuisd wordt. De belofte wordt echter niet nagekomen.
Variant één
De ‘Dynamische Ongevallenverzekering’ is er in twee varianten: de ene kost f 600 per jaar, de andere f 160. De polis van / 600 keert bij overlijden / 30.000 uit. Bij arbeidsongeschiktheid wordt maximaal 90 dagen een daggeld gegeven van / 60.
De verzekerde bedragen worden jaarlijks automatisch verhoogd tot (na 10 jaar) maximaal / 46.500 respectievelijk f 93. De jaarpremie komt dan uit op f 930.
De tekst op het voorblad roept vele vragen op. Zoals: wat verstaat de verzekeraar onder ‘arbeidsongeschiktheid’ en wordt er een uitkeringstabel gehanteerd? Volgens het voorblad zijn ongevallen gedekt “bij welke (andere) soort sport dan ook”. Gevaarlijke sporten zijn dus niet, zoals gebruikelijk, uitgesloten? Hoe dan ook, de premie is zeer hoog en staat niet in verhouding met de dekking.
Variant twee
De verzekering die jaarlijks f 160 kost, roept nog meer vragen op. Als juist is wat het voorblad meldt, is deze polis spotgoedkoop.
De polis geeft voor onbeperkte duur een ziekenhuisdaggeld van f 80 en aansluitend wordt voor maximaal honderd dagen een ‘genezingsgeld’ gegeven van / 40 per dag. Hierna wordt bij volledige arbeidsongeschiktheid / 40 per dag uitgekeerd.
De bedragen worden in tien jaar tijd opgetrokken tot f 124 respectievelijk f 62, met een premie van / 248.
Volgens het voorblad zou de arbeidsongeschiktheidsuitkering onbeperkt zijn. Er staat namelijk: “Vanaf de 101e dag bij voortdurende en volledige arbeidsongeschiktheid op grond van hetzelfde ongeval (wordt) eveneens f 40 per dag (uitgekeerd)”. Het is bij deze polis de vraag wat de verzekeraar precies verstaat onder ‘volledige arbeidsongeschiktheid’ en of de verzekerde bedragen ook automatisch worden verhoogd als de verzekeraar reeds een daggeld voor arbeidsongeschiktheid uitkeert.
Hoe de verzekeraar voor een jaarpremie van f 160 een ongemaximeerde daguitkering kan geven, is een raadsel. Er moet dan ook aan getwijfeld worden of in de polis geen maximum staat.

Reageer op dit artikel