nieuws

‘Pleitnota’ integrale aanpak ziekte, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie

Archief

Een groep van uitvoeringsinstellingen van sociale verzekeringen, inkomensverzekeraars en zorgverzekeraars heeft staatssecretaris De Grave voorstellen gedaan ter bevordering van een integrale aanpak van ziekte, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie. Doel van het vorige week door hen aangeboden position-paper is de overheid handvatten te bieden om ook op lange termijn een toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg en sociale zekerheid te garanderen.

De voorstellen zijn gedaan door het ‘Kloosteroverleg’, genoemd naar de plaats (het voormalige klooster Mariënhof in Amersfoort) waar de deelnemers voor het eerst bijeenkwamen. Sinds september vorig jaar komen de partijen regelmatig bij elkaar. Voorzitter van het Kloosteroverleg is mr. Paul Overmars, bestuurslid van Achmea. Deelnemende organisaties zijn verder: ASR, Cadans, CZ Groep, GAK, Interpolis, Nationale-Nederlanden, Nuts-Ohra, SFB, Stigas GUO, Uszo, ZAO/Anova, VGZ. Het secretariaat berust bij Zorgverzekeraars Nederland.
Scheidslijnen doorbroken
De afgelopen jaren is in de zorg en sociale zekerheid marktwerking en privatisering geïntroduceerd. “Een positief effect van dit beleid is geweest dat de traditionele scheidslijnen tussen zorg en sociale zekerheid en tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke organisaties zijn doorbroken”, aldus het Kloosteroverleg. Inmiddels bieden uitvoeringsinstellingen, inkomensverzekeraars, zorgverzekeraars en arbodiensten aan werkgevers, werknemers en werkzoekenden een pakket van diensten aan, bestaande uit: ziektepreventie, arbeidsomstandighedenbeleid, ziekteverzuimbegeleiding, diagnose en behandeling van arbeidsgerelateerde aandoeningen, zorgbemiddeling en reïntegratie.
De voorstellen
Het Kloosteroverleg vindt dat het kabinet op deze weg moet doorgaan. Daarom worden in het document de volgende voorstellen gedaan:
1. Voorkom of verkort wachttijden door: extra middelen beschikbaar te stellen; maximum-levertijden per aandoeningsgerichte indicatie wettelijk te regelen; zorgaanbieders op hun planningsinstrumentarium aan te spreken; en door expertisecentra voor beroepsziekten op te richten. 2. Verbeter de samenwerking tussen bedrijfsarts, huisarts, medisch specialist en andere zorgaanbieders. 3. Streef naar een gezonde concurrentie bij de uitvoering van de sociale verzekeringen door werkgevers de mogelijkheid te bieden zelf een uitvoeringsinstelling te kiezen. 4. Creëer één loket voor de klant (een werkgever, een werknemer of een werkzoekende, waar alle diensten worden aangeboden. 5. Garandeer een objectieve claimbeoordeling van de aanspraak op een WAO- of WW-uitkering onder onafhankelijk toezicht. Onafhankelijke professionals binnen de uitvoeringsinstellingen dienen de claimbeoordeling uit te voeren, conform een medisch statuut, met de mogelijkheid van een second-opinionprocedure, protocollering en certificering.
Actieprogramma
Het Kloosteroverleg wil samen met de overheid en met andere maatschappelijke organisaties, zoals werknemers- en werkgeversorganisaties, in overleg treden om een actieprogramma te ontwikkelen en uit te voeren.
“In dit actieprogramma dienen harde en heldere afspraken te komen over het gebruik van persoonsgegevens van werknemers om oneigenlijk gebruik te voorkomen. In aanvulling op de bestaande wet- en regelgeving pleit het Kloosteroverleg voor een gedragscode Zorg en Sociale Zekerheid, die aandacht besteedt aan het verkeer van gegevens tussen zorgverzekeringen onderling, tussen sociale verzekeringen en particuliere verzekeringen en tussen zorgverzekeringen, sociale verzekeringen en particuliere verzekeringen.”
Waarborgen
Verder dient het actieprogramma een aantal waarborgen te bevatten, stelt het Kloosteroverleg. Genoemd worden: waarborgen voor transparantie van publieke en private geldstromen, waarborgen voor een gezonde concurrentie tussen uitvoeringsinstellingen door het verlagen van toetredingsdrempels, en waarborgen ter voorkoming van een tweedeling tussen actieven en niet-actieven in de samenleving.

Reageer op dit artikel