nieuws

Platform: ‘Wet Medische Keuringen niet nageleefd’

Archief

Het Breed Platform Verzekerden en Werk (BPV&W) heeft in een brief aan de Tweede Kamer gesteld dat de Wet op de Medische Keuringen (WMK) nauwelijks wordt nageleefd.

Het Platform constateert dat menig werkgever – en zelfs menig arbeidsbureau – zich niet houdt aan het sinds 1 januari geldende verbod op medische keuringen voor aanstellingen.
Maar ook op het gebied van werknemersverzekeringen gaat er het een en ander mis. “De gesignaleerde knelpunten geven aanleiding om particuliere verzekeraars tot de orde te roepen en duidelijk vast te leggen waar de grenzen van hun acceptatie- en polisbeleid liggen”, schrijft het Platform aan de vaste Kamer-commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Volksgezondheid.
Het BPV&W richt zijn pijlen onder meer op de lopende verzekeringscontracten. “Nieuwe werknemers worden bij lopende contracten nog gewoon gekeurd. Gezien de lange looptijd van die contracten kunnen werknemers nog tot na het jaar 2000 bij aanstellingen worden gekeurd.”
De carenzjaren noemt het Platform “absoluut ongewenst en niet in overeenstemming met de geest van de WMK”. Het bij aanvang van een verzekering vragen van een machtiging tot inzage in het medisch dossier van de kandidaat-verzekerde wordt eveneens als ongewenst ervaren. “Dit is een soort keuring achteraf”, aldus het BPV&W.
Ten slotte constateert het Platform dat diverse verzekeraars nog steeds algemene uitsluitingen hanteren. “Dergelijke uitsluitingen krijgt de verzekerde vaak pas na het sluiten van de verzekering op zijn polis te zien.”
Het Verbond van Verzekeraars heeft een kopie van de brief van het BPV&W ontvangen. Op verzoek van minister Els Borst heeft het Verbond inmiddels een inventarisatie gemaakt van de maatregelen die verzekeraars hebben genomen met het oog op de WMK. Mede op basis van die inventarisatie zal minister Borst een standpunt innemen over een aantal van die maatregelen.

Reageer op dit artikel