nieuws

Personenschade-expert GAB Robins ontwerpt protocol voor RSI-zaken

Archief

Het zal niet lang meer duren, voordat er in navolging van asbestose en OPS (schildersziekte) ook over de beroepsziekte RSI jurisprudentie beschikbaar zal zijn. Dit komt naar voren in het rapport ‘RSI en letselschadebehandeling’ dat is opgesteld door Mark van Dijk, die als senior personenschade-expert verbonden is aan GAB Robins Takkenberg.

RSI is de afkorting van Repetitive Strain Injuries. Dit staat voor letsel door terugkerende spanning. Een in ons land gehanteerde definitie is: chronische klachten aan spieren, pezen, kapsels, zenuwen en aanhechtingen ten gevolge van overbelasting bij (kort) cyclische werkzaamheden.
Bij welke beroepen het meest sprake is van RSI moge blijken uit de samenstelling van het ledenbestand van de in 1994 van start gegane RSI-patiëntenvereniging. Gebruikers van beeldschermen vormen de grootste groep binnen de vereniging. Daarnaast zijn er diverse andere RSI-gevoelige beroepsgroepen, zoals bijvoorbeeld lopende-bandwerkers, hondentrimsters, kapsters, verpleegsters, stucadoors en lassers. Bij de vereniging zijn momenteel 550 patiënten ingeschreven.
Toename verwacht
Onder ‘beroepsziekte’ wordt door de overheid verstaan: een ziekte of aandoening die in hoofdzaak het gevolg is van arbeid of arbeidsomstandigheden. Met ‘in hoofdzaak’ wordt bedoeld dat de belangrijkste oorzaken in de arbeid en/of arbeidsomgeving gelegen zijn.
Van Dijk: “De verwachting is dat het aantal beroepsziekten zal toenemen. Er wordt onder andere al gesproken over een beroepsziekte als gevolg van overgevoeligheid voor latex en trillingsziekte, het zogenaamde White Fingers Syndroom”. Hij overweegt dat assuradeuren eertijds bij de beoordeling van de risico’s en de daarmee samenhangende premies geen rekening hebben gehouden met ‘sluipende’ beroepsziekten. Vanzelfsprekend zijn assuradeuren bezorgd voor dit fenomeen. Het reserveringsbeleid is hier immers niet op afgestemd.
Proefprocedure
“RSI is als beroepsziekte bij letselschaderegeling nog redelijk onbekend. Er zijn hierover nog geen civiele procedures gevoerd”, aldus Van Dijk, die in zijn rapport meldt dat de RSI-patiëntenvereniging onder haar leden een oproep heeft gedaan voor een vrijwilliger. “Deze vrijwilliger wordt geholpen in een civiele proefprocedure tegen de (voormalig) werkgever.” Voor een juridische afweging moet dus vooralsnog worden uitgeweken naar andere beroepsziekten, zoals met name asbestose.
Arbeidsverleden
In tegenstelling tot de meer gebruikelijke aansprakelijkheidskwesties in het kader van de werkgeversaansprakelijkheid is er bij RSI-schade geen sprake van een plotseling evenement. De klachten zijn immers in de loop der tijd ontstaan.
Van Dijk: “De schaderegelaar kan zijn onderzoek dan ook niet beperken tot de huidige werkplek en een beperkte periode. Ook dient er naar het arbeidsverleden te worden geïnformeerd, eventueel aangevuld met onderzoek naar de bijbehorende fysieke belasting. Mogelijk heeft betrokkene meerdere werkgevers gehad, die bezocht kunnen worden.” Behalve de fysieke belasting op de werkplek kunnen er andere factoren zijn die invloed hebben (gehad) op het ontstaan van de klachten, zoals predispositie (aanleg/vatbaarheid), intensieve hobby’s en dergelijke. Van Dijk wijst erop, dat de schaderegelaar ook hiernaar moet informeren.
Slachtoffervriendelijk
Volgens Van Dijk vormt zich momenteel op allerlei gebieden van het aansprakelijkheidsrecht slachtoffervriendelijke jurisprudentie. “Als deze ontwikkeling zich voortzet bij RSI-schades, zal een grote groep betrokkenen schadeloos gesteld worden conform het aansprakelijkheidsrecht. Dit regime is veel slachtoffervriendelijker dan uitsluitend het ‘kale’ uitkeringsniveau, maar ook veel duurder”.
De verwachting is dat bij gemakkelijke erkenning van dergelijke claims diverse andere zullen volgen. Het risico bestaat zelfs dat algemene verouderingsprocessen, waarbij de werkomgeving in enige mate negatieve invloed heeft (gehad), zullen worden beoordeeld naar het aansprakelijkheidsrecht. “Bij te grote maatschappelijke verschillen tussen gewone uitkeringsgerechtigden en grote groepen vorderingsgerechtigden op basis van aansprakelijkheidsrecht, zal ongetwijfeld de politiek een rechtvaardige keuze over de verdeling van de beperkte middelen moeten maken. Gewenst of ongewenst, uiteindelijk zullen toch de economische factoren bepalend zijn voor de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van beroepsziekten”, filosofeert de auteur.
Het rapport wordt afgesloten met een protocol. Hierbij is schematisch aangegeven hoe het onderzoek in een RSI-zaak dient te worden aangepakt. (GAB Robins Takkenberg kent overigens al een OPS- en asbestprotocol). Belangstellenden kunnen het RSI-rapport bestellen door f 12,50 te storten op ABN Amro-rekeningnummer 50.14.13.847 ten name van GAB Robins Takkenberg BV te Rotterdam, onder vermelding van naam- , adres- en woonplaatsgegevens.
Mark van Dijk: “Slachtoffervriendelijke jurisprudentie in opkomst.”

Reageer op dit artikel