nieuws

‘Pensioenverzekeraar passeert tussenpersoon ten onrechte’

Archief

Een intermediairverzekeraar die een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) rechtstreeks aan een verzekerde verstuurt zonder de tussenpersoon op de hoogte te stellen, kan zich daarbij niet beroepen op de Pensioenwet. Die conclusie trekt advocaat Cees de Jong uit een vergelijking tussen de WFT en de Pensioenwet.

De Jong heeft zijn studie gedaan op verzoek van enkele tussenpersonen die werden geconfronteerd met maatschappijen die UPO’s aan pensioendeelnemers versturen zonder daarvan een kopie aan het intermediair te zenden.
“Uitgangspunt voor de samenwerking van de tussenpersonen met de verzekeringsmaatschappijen is de WFT. Tussenpersonen kunnen verzekeraars houden aan het vermelde in de door hen met de maatschappijen gesloten samenwerkingsovereenkomsten”, zo concludeert De Jong. “Naar ik uit de verkregen documentatie afleid, stellen maatschappijen zich op het standpunt dat de Pensioenwet hun een paar hele specifieke taken oplegt die zij niet via de tussenpersoon kunnen uitvoeren.”
Daarnaast wijzen de pensioenverzekeraars op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), waardoor zij tussenpersonen niet op de hoogte kunnen stellen van de informatie die met het UPO aan verzekerden is toegestuurd of van meldingen bij premieachterstand. “Kort en goed stellen de verzekeraars dat zij zojuist genoemde verplichtingen niet aan de tussenpersonen kunnen uitbesteden, respectievelijk die tussenpersonen niet kunnen betrekken in de uitvoering van die taken.” Argumenten daarvoor zijn dat de wet voorschrijft dat alleen de verzekeraar deze mag uitvoeren en dat maatschappijen van de AFM sancties opgelegd kunnen krijgen bij onjuiste uitvoering ervan.
Geen steun
Volgens De Jong hebben de maatschappijen het echter bij het verkeerde eind: “Voor hun standpunt dat uit de tekst van de Pensioenwet dwingend volgt dat hoger gemelde taken alleen door henzelf mogen worden uitgevoerd, vind ik in de Pensioenwet geen steun.” Artikel 34 van die wet houdt de mogelijkheid open dat een verzekeraar werkzaamheden uitbesteedt. Het verzenden van een UPO wordt daarbij niet uitgesloten.
Ook de WBP verhindert niet het versturen van een kopie van het UPO aan de tussenpersoon, concludeert De Jong. “In artikel 10 van die wet is uitdrukkelijk bepaald dat voor gehele of gedeeltelijke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van pensioenen geen voorafgaande melding nodig is mits die verwerking aan een aantal vereisten voldoet. In lid 4 is heel duidelijk te lezen dat ook tussenpersonen daarbij betrokken mogen zijn.”

Reageer op dit artikel