nieuws

Pensioenregeling hobbel in cao-onderhandelingen

Archief

Bevrijdingsdag had een dubbele betekenis moeten krijgen voor de onderhandelingspartijen bij de cao voor het verzekeringsbedrijf. Maar de werkgevers en de vakbonden BBV, Dienstenbond CNV, FNV Bondgenoten en De Unie konden op 5 mei niet tot overeenstemming komen over een nieuwe pensioenregeling.

Uitgangspunt voor de onderhandelingen over een nieuwe pensioenregeling is een concept dat op verzoek van de werkgevers is ontwikkeld door Coopers & Lybrand (zie AM 8, pag. 3). Daarover is op 20 en 28 april en 5 mei uitvoerig van gedachten gewisseld tussen de bonden en de verzekeraars.
Vakorganisatie De Unie heeft haar leden al op 6 mei een uitvoerige brief gestuurd over het verloop van de onderhandelingen. Een inhoudelijke of principiële discussie over eindloon of middelloon vindt De Unie weinig zinvol. “Het gaat ons in de eerste plaats om de pensioenuitkomst, en daarbij geldt voor ons als richtsnoer dat bij gemiddelde carrièrelijnen circa 70% van het laatste inkomen als pensioen gehaald moet kunnen worden. Hiervoor zijn de hoogte van de franchise, het opbouwpercentage en de pensioengrondslag mede bepalend. Verder hebben we de nodige bedenkingen over het niet langer opbouwen van een nabestaandenpensioen, en het moeten omruilen van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen in plaats van andersom. Een verdere inhoudelijke discussie over deze en de overige voorgestelde wijzigingen moet nog worden gevoerd.”
Theorie en praktijk
De Unie stelt verder dat bij het praten over de basis-pensioenregeling een complicatie is, dat deze in de praktijk vrijwel niet voorkomt. “De basis-regeling is vrij laat in de cao gekomen en bevat niet meer dan een minimum-referentiekader per onderdeel van de pensioenregeling. Veel pensioenregelingen wijken (op één of meerdere punten) positief af. Voorbeelden hiervan zijn grondslag, franchise en opbouwpercentage. Bij een eventuele wijziging van de basisregeling komt het meerdere in de eigen regeling in gevaar. Dit geldt ook voor huidige medewerkers, omdat werkgevers op het standpunt blijven dat iedereen overgaat naar de nieuwe regeling.”
De Unie memoreert dat de veelheid aan verschillende regelingen in de bedrijfstak de discussie er niet eenvoudiger op maakt. “Verder kijken werkgevers vooral naar de kostenkant, terwijl wij ons met name richten op de individuele uitkomsten en aanspraken van de regeling.”
Niet doorschuiven
Het is de nadrukkelijke wens van de werkgevers om in de aanstaande cao afspraken te maken over een gemoderniseerde en flexibele pensioenregeling. “Een optie om deze gehele materie door te schuiven naar een volgende cao, wordt door hen afgewezen”, houdt De Unie haar leden voor.
Na intern beraad van partijen zullen de cao-onderhandelingen eind deze maand worden voortgezet.

Reageer op dit artikel