nieuws

Pensioenadministratiebedrijf PVF streeft naar uitbreiding van produkten

Archief

en diensten

PVF streeft naar geleidelijke uitbreiding van haar produkten en diensten en, als aanvulling daarop, verzekeringen die tegemoet komen aan de maatschappelijke ontwikkeling naar een grotere flexibiliteit en individualisering.
Dit schrijft PVF Nederland NV in het jaarverslag over 1995.
Voorheen was de onderneming het pensioenadministratiebedrijf (‘GAK Pensioenfondsen’) van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor. In 1994 werd het bedrijf verzelfstandigd onder de naam PVF (Pensioen- en Vut-Fondsen).
“PVF is een gespecialiseerde Nederlandse dienstverlenende onderneming die, zonder winstoogmerk, streeft naar het optimaal verzorgen van zowel collectieve als individuele pensioen-, vut- en spaar(loon)regelingen en het adequaat beleggen en beheren van de daartoe beschikbare gelden”, zo profileert het bedrijf zich nu.
De onderneming verzorgt de administratie en beleggingen voor 88 opdrachtgevers: 24 bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen, 38 vut-stichtingen, 5 spaarloonfondsen en 21 overige fondsen. Daarmee strekt de dienstverlening zich uit tot ruim 60.000 ondernemingen, 630.000 actieve pensioenverzekerden, 216.000 vutters en pensioentrekkenden en 33.000 spaarders. Het belegd vermogen bedroeg eind 1995 ruim f 38,3 mld.
PVF Nederland heeft ruim 750 personen in dienst. Het bedrijf is onderverdeeld in drie hoofdgroepen: Pensioenbeheer, Adviesgroep (onder meer actuariële en juridische adviezen) en Vermogensbeheer.
Bij de produktontwikkeling werkten wij soms intensief samen met vooraanstaande verzekeringsmaatschappijen, aldus het jaarverslag.
PVF Nederland heeft niet het voornemen om een eigen verzekeringsmaatschappij op te richten, aldus algemeen directeur G. van Arkel. Een combinatie met één of meerdere verzekeraars moet volgens hem niet uitgesloten worden. De zeggenschap over de onderneming berust bij de enige aandeelhouder, een stichting die bestuurd wordt door opdrachtgevers van PVF.
Tarieven verlaagd
PVF Nederland heeft voor het jaar 1996 veel tarieven kunnen verlagen en vijf belangrijke nieuwe opdrachtgevers kunnen begroeten, met ruim 100.000 belanghebbenden en een belegd vermogen van f 300 mln, aldus het jaarverslag.
Die vijf nieuwe opdrachtgevers zijn instellingen van bedrijfstakken: één pensioenfonds, twee vut-regelingen, één spaarfonds en één sociaal fonds.
PVF heeft in 1995 een verzekering voor werkgevers geïntroduceerd ter dekking van hun financiële risico’s in verband met de verplichte loondoorbetaling bij ziekteverzuim. Het is een polis van de Amersfoortse.
Per 1 januari 1996 is bij PVF een aantal vut-regelingen vervangen door flexibeler regelingen. Hierbij werkt PVF samen met Centraal Beheer.
Dit jaar wordt het dienstenpakket uitgebreid. Bij die uitbreiding kan gedacht worden aan een nabestaandenvoorziening om het hiaat in de wettelijke voorziening te dekken dat veroorzaakt wordt door de ANW.
PVF Nederland behaalde in 1995 een omzet van / 125,5 (in 1994: 121,3) mln, bestaande uit f 123,8 (119,9) aan administratievergoedingen en f 1,7 (1,5) mln aan overige baten.
De kosten beliepen f 110,9 (122,4) mln en het bedrijfsresultaat kwam uit op f 14,6 (- 1,1) mln. Het resultaat na belasting bedroeg f 3,9 (- 0,4) mln, aldus het jaarverslag.
Kantoor van PVF Nederland in Amsterdam

Reageer op dit artikel