nieuws

‘Pensioen- & Verzekeringskamer gaat zijn boekje te buiten’

Archief

De Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) heeft in een brief aan verzekeraars laten weten dat de eerste kosten van een beschikbare-premieregeling niet in de beginperiode van de verzekering in rekening mogen worden gebracht. Verzekeraars zitten hiermee in hun maag. Jan van der Meer, directeur van PensioenPoint, raadt de verzekeraars aan de toezichthouder erop te wijzen dat diens standpunt in strijd is met de wet.

Op 1 januari 2000 is een aantal belangrijke wijzigingen in de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) aangebracht, zoals het verbod op uitstelfinanciering en het daarmee samenhangende voorschrift dat de pensioenopbouw ten minste gelijkmatig over de periode van de deelneming geschiedt. Een andere, niet onbelangrijke wijziging is de uitbreiding van het toezicht op pensioenregelingen door de PVK. Dit toezicht was beperkt tot pensioenregelingen uitgevoerd door pensioenfondsen, maar is nu uitgebreid tot pensioenregelingen die rechtstreeks zijn ondergebracht bij een verzekeraar (rechtstreekse regelingen).
Dit toezicht betekent in concreto dat de PVK nauwgezet in de gaten gaat houden of bij B- en C-polissen de PSW wordt nageleefd, en dat zij de verzekeraars hierbij op hun verantwoordelijkheid zal wijzen.
De PVK neemt deze uitbreiding van haar takenpakket voortvarend ter hand. Dit blijkt uit de wijze waarop de PVK, in de brief van 20 december jl. aan de verzekeraars, naleving van artikel 7a PSW nastreeft. Iets te voortvarend, naar ik meen.
Eerste kosten
Het voorschrift van gelijkmatige pensioenopbouw is als volgt in art. 7a PSW vastgelegd. “De opbouw en de financiering van pensioenaanspraken vinden gedurende het deelnemerschap tenminste evenredig in de tijd plaats.” De PVK trekt de conclusie dat 7a ook geldt voor beschikbare-premieregelingen en die conclusie is discutabel. De PVK gaat echter nog een stap verder door te stellen dat de kosten van een pensioenverzekering ter uitvoering van een beschikbare-premieregeling niet voor het grootste deel in de beginperiode aan de poliswaarde onttrokken mogen worden. En zoals u weet, is het bij pensioenverzekeringen gebruikelijk dat het grootste deel van de kosten, waaronder de afsluitprovisie en de eerste kosten van de verzekeraar, in de eerste periode van verzekering wordt terugverdiend.
Honorering van het standpunt van de PVK heeft (gewild of ongewild) grote gevolgen voor de verzekeringsbranche. Het zou betekenen dat het systeem van afsluitprovisie voor pensioenverzekeringen alsmede de kostentoerekening van de verzekeraar op de helling gaat. De PVK kan dit wel willen, maar het is niet haar taak om dit via een onjuiste wetsuitleg te bewerkstelligen.
Onjuist
Waarom een onjuiste wetsuitleg? Ten eerste rijst de vraag of artikel 7a PSW ook geldt voor beschikbare-premieregelingen. De tekst van art. 7a PSW duidt erop dat het voorschrift van gelijkmatige opbouw alleen geldt voor aanspraakregelingen zoals eindloon en middelloon en niet van toepassing is op beschikbare-premieregelingen. Hoewel de beschikbare-premieregeling in de memorie van toelichting wel wordt genoemd in relatie tot artikel 7a biedt de memorie toch te weinig steun voor de opvatting van de PVK.
Afgezien daarvan kan men zich afvragen of artikel 7a überhaupt wel van toepassing is op B- en C-polissen. Artikel 7a van de PSW richt zich op pensioenregelingen ondergebracht bij pensioenfondsen. In de Regelen verzekeringsovereenkomsten PSW, die regels geeft voor rechtstreeks bij een verzekeraar verzekerd pensioen, staat geen equivalent van art. 7a PSW. Dit leidt tot de conclusie dat voor pensioenverzekeringen het voorschrift van gelijkmatige opbouw niet van toepassing is.
Al met al zijn er forse juridische argumenten tegen het standpunt van de PVK. Het heeft er daarom alle schijn van dat de toezichthouder de PSW oneigenlijk gebruikt om de beloningsstructuur van het intermediair en de kostentoerekening van de verzekeraars te wijzigen. Anders gezegd: de PVK lijkt een vorm van materieel toezicht in het leven te roepen. Met artikel 7a PSW en de versterkende werking van dit artikel dat door de PVK wordt nagestreefd, overschrijdt men de grenzen van de oorspronkelijke waarborgfunctie van de PSW. Dat lijkt me niet de goede weg.

Reageer op dit artikel