nieuws

Pel kijkt uit naar evaluatie Wabb

Archief

Net verhuisd vanuit de NRG-toren (om plaats te maken voor het personeel van Interlloyd) proberen de medewerkers van de Bavam-pool hun draai te vinden in de laagbouw van het complex aan de ‘Bavincklaan’ in Amstelveen. Uit een gesprek met secretaris mr Willem Pel (48) komt duidelijk naar voren, dat vernieuwing in produkten en in marktbenadering direct weerslag heeft op de beroepsaansprakelijksheidverzekering.

Pel kijkt uit naar evaluatie Wabb
door Richard Vroom
Er was tijdens het congres van de NVM op 19 mei jl. alleen nog maar een folder beschikbaar van de nieuwe verzekering die de makelaars o/g aan huizenkopers gaan aanbieden. Maar mr Pel zal binnenkort met grote belangstelling de voorwaarden tegen het licht houden. De nieuwe polis biedt gedurende drie jaar dekking voor gebreken die tijdens een bouwkundige inspectie niet aan het licht zijn gekomen. “Wat ik vooral wil weten is, of die verzekeraar eventueel regres zou kunnen nemen op de Bavam-polis van de makelaar”, reageert Pel.
Op zich lijkt de komst van dat nieuwe produkt een positief gegeven voor de Bavam. Immers omdat de polis is gebaseerd op inspectie vooraf, weet de koper tevoren waar hij aan toe is en kan hij zijn makelaar niet verwijten, aan bouwkundige gebreken voorbij te zijn gegaan. De Bavam heeft ongeveer 5.000 verzekerden en een premie-inkomen van f 12 miljoen. “Jaarlijks noteren wij 300 tot 400 nieuwe verzekerden, maar als gevolg van een aanzienlijk aantal royementen is er slechts sprake van een matige netto groei.” De belangrijkste oorzaak van deze doorhalingen schuilt in portefeuille-overdrachten en fusies. “De tweede categorie bestaat uit wanbetalers. Per jaar zijn er een stuk of 40 à 50 verzekerden die niets meer van zich laten horen.” Heeft de Bavam nog iets gemerkt van de opheffing van het C-register? “Gedurende het laatste half jaar vóór 1 april heeft dat bij ons effecten gehad. Er was een (lichte) piek in het aantal opzeggingen wegens portefeuille-overdracht of bedrijfsbeëindiging. Overigens hebben slechts 10 tot 15 verzekerden het specifiek als reden gemeld.” Per 1 januari heeft de Bavam de tariefstructuur aangepast. De verzekerde bemiddelaars kunnen sneller (en meer) premie-korting bereiken dan voorheen. Hoe is deze ontvangen bij het intermediair? “Daar hoor je niets over. Die verbeterde kortingsregeling is een reactie op de roep van de mensen die zeggen dat ze nooit wat hebben. Ik zeg altijd maar: mensen die ‘nooit wat hebben’, zullen naast hun zorgvuldige bedrijfsvoering ook een zekere dosis geluk hebben.” Wat zijn de trends in de schadeclaims? “De laatste anderhalf jaar zien wij een toeneming van het aantal claims op het punt van de fiscale aspecten van levensverzekeringen. Vroeger waren levensverzekeringen eigenlijk hele simpele produkten, maar dat ligt nu duidelijk anders. In de jaren tachtig hadden we nog helemaal geen claims op het terrein van de levensverzekering; vorig jaar ruim twintig.”
Beleggingsrisico
Pel verbergt niet, dat hij enige angst koestert met betrekking tot het presteren van de modale bemiddelaar op het terrein van universal life- en unit linked-produkten. “Maken ze de klant wel voldoende duidelijk dat het beleggingsrisico bij unit-linked bij hemzelf komt te liggen.”
Zo kreeg de Bavam recentelijk een claim binnen van een mevrouw die haar tussenpersoon aansprakelijk stelde voor het tegenvallende resultaat van een in 1990 gesloten fractieverzekering. Toen de verzekering in maart 1995 tot uitkering kwam, leverde deze minder op dan ze aan premies had betaald.
Vie d’Or
In de kwestie Vie d’Or kon de Bavam iets meer dan 40 claims noteren, die betrekking hadden op in totaal 20 tussenpersonen. Feitelijk zitten al deze zaken nog in portefeuille. Onlangs leek er een doorbraak te komen, toen de advocaat van een Vie d’Or-polishouder met een dagvaarding op de proppen kwam.
“Om voor mij onbekende redenen is die dagvaarding ingetrokken. Of, misschien hoopte men met de dreiging ervan het beoogde effect te bereiken.” Na de overtuiging van Pel zijn tal van claims in het het Vie d’Or-dossier tamelijk irreëel. Voorbeeld: een tussenpersoon had van vijf maatschappijen koopsom-offertes naar een klant gestuurd. Deze telefoneerde, op advies van zijn accountant, met de tussenpersoon en vroeg hem waarom er geen offerte van Vie d’Or bij zat. De weinig enthousiaste tussenpersoon vroeg een offerte aan bij Vie d’Or, waarna de klant deze verkoos te sluiten en nu de tussenpersoon wil aanspreken op de ondergang van Vie d’Or. Een andere, volgens Pel kansloze claim, is die tegen een tussenpersoon die zo veel heil zag in Vie d’Or “dat hij daar ook voor zichzelf dik gesloten heeft”.
Conjuncturele invloed
Er is tegenwoordig zelfs sprake van een conjuncturele invloed op de claims-ontwikkeling. “Dat heeft vooral te maken met de hypotheekrente en de omstandigheid dat mensen gedurende een bepaalde periode kunnen kiezen om de rente voor een bepaalde termijn vast te leggen. Als de hypotheekrente omhoog gaat, krijg je allerlei claims als neveneffect. De tussenpersoon zou dan te laat hebben doorgegeven dat de rente op een bepaald (lager) niveau moest worden vastgezet.”
In de afgelopen jaren is er heel wat te doen geweest over het op naam van een ander verzekeren van de auto. Pel publiceerde in februari 1990 een artikel in AM onder de kop ‘Dat is niet eerlijk’. Mede door toedoen van de Ombudsman Schade en recentelijk door een uitspraak van de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf kan de assurantiebemiddelaar al bijna niet meer in de fout gaan, omdat de autoverzekeraar zich er nadrukkelijk van dient te vergewissen, dat de verzekering op naam van de èchte eigenaar/bestuurder wordt gesloten. “Bij ons is daar nu nog niet zo veel van te merken, want wij krijgen nu de claims betreffende situaties die in de afgelopen jaren hebben gespeeld.” Pel vindt, dat tussenpersonen hun portefeuille moeten nakijken om te zien of er autopolissen tussen zitten die in dit opzicht niet kloppen. “Veelal kan de angel er nog wel worden uitgehaald door dit bij de maatschappij op te biechten. De vrees voor opzegging blijkt in de praktijk vaak ongegrond te zijn. Het wordt eigenlijk best wel op prijs gesteld, dat er gesaneerd wordt.”
Strengere selectie
Mede vanuit het streven om de premies op het huidige niveau te kunnen handhaven, past de Bavam bij de acceptatie van nieuwe verzekeringen een strengere selectie toe.
“Wat wij bijvoorbeeld niet accepteren, zijn piramide-ketens die één produkt langs de deuren slijten. Dat is slechts pure verkoop en heeft niets met advisering te maken.” Datzelfde geldt voor bepaalde categorieën spaarbemiddelaars. “Dat is neo-colportage met ook slechts één produkt, zonder dat er het streven naar een continue relatie bestaat.” Waar de Bavam ook moeite mee heeft, is het verschijnsel van de irreële feitelijk leider. “Als twee 25-jarigen een assurantiekantoor willen runnen op de papieren van een oude baas van 75 die 60 kilometer verderop woont, dan zeggen we: komen jullie maar terug als je zelf een diploma hebt behaald.” Hoeveel bemiddelaars zijn er bij jullie met een verzekerd bedrag dat ‘niet meer van deze tijd’ is? “Eind 1994 telden we nog 19 polissen met een verzekerd bedrag van f 250.000. Maar dit is toch wel een uitstervend ras; eind 1993 waren het er 26 en een jaar eerder nog 33. Tot drie jaar geleden vormden de posten met een verzekerd bedrag van f 500.000 de bulk van onze portefeuille, maar nu is het grootste deel voor f 1 miljoen verzekerd.” Toch zijn er nog heel wat klanten van vijf ton, en Pel vertelt enthousiast dat het gehele, zeskoppige Bavam-team zich het op peil brengen van het verzekerde bedrag aantrekt. “Persoonlijk contact met de mensen uit die groep wordt door iedereen benut om te wijzen op de lage dekking. ‘Wat adviseert u uw klanten voor verzekerd bedrag?’, vragen wij hen. We scoren daarmee vrijwel 100%.” ‘Wij’, dat zijn de polisbeheerder, de twee secretaressen en de drie juristen, die samen de Bavam runnen. Ondanks de toeneming van het aantal claims, blijft de schadelast van Bavam tamelijk stabiel. “Er zit relatief meer ‘lucht’ in dan een aantal jaren geleden. Meer consumenten komen met een claim, indachtig het motto: niet geschoten, is altijd mis. Ik heb toch een rechtsbijstandverzekering.”
Arbodiensten
Vorige week kreeg Pel een vraag van een tussenpersoon, hoe de Bavam zich opstelt ten aanzien van het door tussenpersonen bemiddelen voor arbodiensten.
“Een tussenpersoon kan volgens mij als zodanig niet beoordelen wat een goede arbodienst is of niet. Er zijn tal van arbodiensten, ze bestaan nog niet zo lang en ze hebben verschillende filosofieën. Het lijkt mij daarom vooral van belang, dat de filosofie van het betrokken bedrijf spoort met de filosofie van de arbodienst in kwestie”.
Betaalde adviezen
Een ander actueel thema is de beloning van de tussenpersoon: van oudsher louter provisie van de maatschappijen, maar in toenemende mate ook via een advies-declaratie bij de klant.
“Wij verzekeren al enkele jaren die betaalde advisering, mits het natuurlijk gaat om verzekeringen, er voldoende deskundigheid is en er algemene leverings- en dienstenvoorwaarden worden gehanteerd”. In de huidige Bavam-portefeuille zitten ruim 80 kantoren die deze betaalde advisering hebben meegedekt, en zelfs een paar die het als hoofdzaak hebben verzekerd. Pel brengt de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb) te berde. De huidige Wabb kent het aspect ‘advisering’ niet. Bij de invoering is in het parlement afgesproken, dat de wet na vijf jaar zou worden geëvalueerd. “Dat is dus volgend jaar en een van de onderwerpen zal die advisering moeten zijn. Mij lijkt dat het stringente verbod van andere honorering dan provisie toch wel zou moeten worden genuanceerd. Het zou een zeer goede zaak zijn, dat er een onderscheid kan worden gemaakt tussen verkopers en adviseurs; laten zien, dat je een keuzemogelijkheid hebt.”
Coulance of niet?
De verzekeraars zijn nadrukkelijk bezig met het herijken van hun intermediair-bestanden. Men streeft in het algemeen naar de vorming van een groep kernrelaties. Wat betekent dat voor hun opstelling indien er sprake is van een beroepsfout bij een tussenpersoon? Zal er een ruimere coulance zijn?
“De veronderstelling dat er een grotere coulance in acht zal worden genomen ten aanzien van kernrelaties, daar zet ik een groot vraagteken bij.” Pel denkt overigens, dat de echte zelfstandige tussenpersoon daar ook niet afhankelijk van wil zijn. “Er kan dan iets gaan wringen”. Voorts wijst hij er op, dat bij veel verzekeraars het streven naar kernrelaties intern niet over de gehele linie leeft. “Er bestaat nog vaak een tweespalt tussen de commerciële afdeling en de schade-afdeling. Aan de ene kant wordt de tussenpersoon op allerlei manieren gefêteerd en aan de andere kant kan hij het gevoel krijgen dat hij als ‘te kwader trouw’ wordt bekeken.” Niet-kernrelaties van maatschappijen hoeven al helemaal niet op een coulante houding te rekenen. “Nee, dan kun je het wel schudden.”
Pel: “Komen jullie maar terug als je zelf een diploma hebt behaald”.
Gedurende bijna twintig jaar was Willem Pel (48) werkzaam bij de Europeesche, waar hij op 1 november 1967 als manusje-van-alles op de schade-afdeling begon. Na het achtereenvolgens behalen van het C- en B-diploma zette hij samen met twee collega’s de tanden in de schriftelijke A-cursus, en met succes. Als ‘toetje’ fungeerde het branchediploma Varia. In 1978 kwam de avondstudie rechten. “Dat bleek nog veel leuker dan ik gedacht had.” In 1984 studeerde Pel af in het Nederlands recht, met de nadruk op de civielrechtelijke kant. Inmiddels was hij bij de Europeesche opgeklommen tot sous-chef van de schade-afdeling. Op 1 januari 1987 trad hij in dienst bij de Vereenigde Assurantiebedrijven ‘Nederland’, waaronder de Bavam-pool ressorteert. Gedurende tien maanden werd hij daar ingewerkt door zijn voorganger mr K. Molenaar. Van 1978 tot 1992 was Pel tevens lid van de Kamer van Koophandel in Hoorn, waar hij zitting had in de makelaarscommissie. Voorts is hij nu nog docent bij de Sava, voor het juridische deel van de cursus Gevolmachtigd Agent.

Reageer op dit artikel