nieuws

Particulier bedrijf van Zorg en Zekerheid in de rode cijfers

Archief

Bij het particuliere bedrijf van Zorg en Zekerheid daalde vorig jaar het nettoresultaat van f 0,13 mln positief naar f 0,05 mln negatief.

Het aantal particuliere verzekerden bij Zorg en Zekerheid – van huis uit ziekenfonds – steeg vorig jaar van 14.770 naar 17.950. De stijging was vooral te danken aan aanwas op de Basis Privé Polis en in mindere mate aanwas op de standaardpakketpolissen. De baten van het particuliere bedrijf bedroegen f 114,9 (192,8) mln.
De lasten stegen van f 101,0 mln naar f 122,4 mln als gevolg van een fikse stijging van de beheerskosten (van f 10,8 mln naar f 18,3 mln in verband met een inhaalslag bij toerekening van kosten). Een andere oorzaak vormde de correcties op de pooling van standaard(pakket)polissen (de teruggave steeg van f 106.000 naar f 750.000 doordat toegetreden zwangeren langer op de polis werden gehouden dan is geoorloofd). Al met al daalde het technisch resultaat van f 1,8 mln naar f -7,5 mln.
Ziekenfonds
Bij het ziekenfonds daalde het aantal verzekerden van 428.000 naar 426.000. Volgens Henk Rietveld, hoofd marketing, is dit te verklaren doordat de loongrens begin 2000 nauwelijks werd opgetrokken. Het fonds had f 1,31 (1,21) mld, aan baten, waarvan f 122,6 (120,4) mln aan nominale premies. Het nettoresultaat kwam uit op f 27,5 (19,1) mln. Van de verzekerden had 96,9% (97,0%) een aanvullende verzekering.

Reageer op dit artikel