nieuws

Overstapprocedure naar ziekenfonds simpeler

Archief

Voor particuliere verzekerden die naar het ziekenfonds moeten, worden de regels voor de overgang van de dekking vereenvoudigd.

Momenteel is het zo, dat (om gaten in de dekking te voorkomen) de particuliere verzekering pas eindigt op de dag dat de verzekeraar van zijn verzekerde bericht krijgt dat deze (daadwerkelijk) bij een ziekenfonds is ingeschreven. Zo’n bericht komt altijd een tijdje later dan het tijdstip waarop de ziekenfondsverzekering (volgens de wettelijke regels) is ingegaan. Over die tussenliggende periode betalen de verzekerden ziekenfondspremie plus particuliere premie. Om de teveel betaalde particuliere premie terug te krijgen, moeten de verzekerden zich wenden tot hun ziekenfonds, hetgeen zij uiteraard onlogisch vinden. Het ziekenfonds betaalt ook de kosten die de verzekerde in die tussenliggende periode heeft gemaakt. Dit, voor zover het gaat om kosten die onder de ziekenfondsdekking vallen (dit heeft ook betrekking op het eigen risico bij de verzekeraar).
Genoemd systeem is voor verzekerden onduidelijk en is voor de zorgverzekeraars administratief zeer ingewikkeld, vooral vanwege de eigen bijdragen en de nominale ziekenfondspremie.
Nieuwe situatie
In de nieuwe situatie wordt de particuliere verzekering met terugwerkende kracht opgezegd tot het moment van de wettelijke ingangsdatum van de ziekenfondsverzekering. Over de tussenliggende periode (dus vanaf de ingangsdatum tot het moment waarop de verzekerde zijn particuliere polis laat beëindigen) vergoedt de particuliere verzekeraar alle door hem gedekte kosten die niet zijn gedekt op het ziekenfondspakket of op de aanvullende ziekenfondsverzekering. Dit is ook het geval als de verzekerde geen aanvullende ziekenfondsverzekering heeft gesloten en die kosten op zo’n aanvullende verzekering zouden zijn gedekt.
De verzekerden krijgen van hun particuliere verzekeraar de gehele premie over de tussenliggende periode terug. De restitutie heeft ook betrekking op de aanvullende verzekering, ook al heeft de verzekerde op deze dekking kosten gemaakt. (Buiten beschouwing blijft hierbij of de verzekerde een aanvullende verzekering als ziekenfondsverzekerde voortzet).
Genoemd recht geldt uitsluitend indien de verzekerde binnen zestig dagen na de wettelijke ingangsdatum voor het ziekenfonds, zich bij een fonds heeft aangemeld. Voor opzegging bij de particuliere verzekeraar is geen termijn vastgelegd, wel dat dit zo spoedig mogelijk moet gebeuren.
Koninklijk Besluit
Het staat nog niet vast wanneer de nieuwe overstapregeling (vervat in artikel 7 van de Ziekenfondswet) ingaat. De betreffende wetswijzing wordt namelijk bij Koninklijk Besluit geregeld. Verwacht wordt dat dit per 1 juni of 1 juli van dit jaar zal zijn. Dit geldt ook voor het afschaffen van de nominale ziekenfondspremie voor jongeren tot achttien jaar met een bijbaan (zie AM 3/2000, pag. 25), een maatregel die aanvankelijk begin dit jaar zou ingaan.

Reageer op dit artikel