nieuws

Overnames drukken winst Nieuwe Hollandse Lloyd

Archief

De overname van drie verzekeraars vorig jaar heeft de nettowinst van Nieuwe Hollandse Lloyd gedrukt. Daarentegen namen omzet en brutopremie fors toe. Het schadebedrijf boekte een technisch verlies.

Met de vorig jaar gekochte bedrijven NVS Leven (f 0,3 mln premie), Elvia Leven (f 40,8 mln premie) en Eagle Star Reinsurance Holland (f 39,5 mln premie) was een investering van bijna f 23 mln gemoeid die in tien jaar wordt afgeschreven. Vorig jaar werd f 1,3 mln extra afgeschreven, zodat de nettowinst lager uitkwam op f 3,8 (5,7) mln.
De overname van Elvia Leven en NVS Leven vorig jaar is volgens de directie vooral ingegeven door de noodzaak tot schaalvergroting: versterking van de positie in de markt voor universal-life en unit-linkedverzekeringen, verlaging van de kostenquote, en profiteren van aanwezig know-how. “Onze eigen diensten en producten konden wij ook aan nieuwe tussenpersonen aanbieden”, schrijft de directie in het jaarverslag.
In de transportverzekeringsmarkt is Nieuwe Hollandse Lloyd, met name dankzij overname van Eagle Star Reinsurance Holland een van de grotere spelers geworden. “De entree op de Amsterdamse beurs versterkte de relatie met beursmakelaars”, aldus de directie.
Het eigen vermogen van Nieuwe Hollandse Lloyd is verhoogd tot f 86,8 (55,4) mln, mede door vergroting van het aandelenkapitaal met f 28,2 mln in verband met de aankoop van het levenbedrijf van Elvia. Het totale risicodragende vermogen bedroeg vorig jaar f 102 (70) mln.
Omzet
Mede door de acquisities nam de omzet van Nieuwe Hollandse Lloyd vorig jaar toe met 59% tot f 374,0 (235,2) mln. De beleggingsopbrengsten werden meer dan verdubbeld tot f 97,5 (39,7) mln.
De bedrijfskosten liepen met 51% op tot f 81,1 (53,8) mln. Dit kwam vooral door aanschaf van een automatiseringssysteem voor het schadebedrijf en het millenniumproof maken van bestaande systemen. “Daarnaast heeft de (gespannen) situatie op de arbeidsmarkt een kostenverhogend effect”, aldus de directie.
Schadebedrijf
Het brutopremie-inkomen groeide tot f 276,5 (195,5). Hiervan kwam tweederde voor rekening van het schadebedrijf: f 182,5 (142,3) mln, een stijging van 28%. “Dit ondanks een terugval van de omzet via het beursvolmachtkanaal”, licht de directie toe.
Het technische resultaat verslechterde en werd voor het eerst weer rood gekleurd: f -2,4 (+0,2) mln. Alle branches droegen daaraan in negatieve zin bij, uitgezonderd Motorrijtuigen, en Ziekte en ongevallen.
De voorziening voor millenniumrisico’s werd ondanks de schadevrije eeuwwisseling met 50% verhoogd. “Claims op het terrein van aansprakelijkheidsverzekeringen zijn nog niet uit te sluiten”, motiveert de directie haar besluit. Desgevraagd wil zij geen concrete bedragen noemen.
Levenbedrijf
De brutopremie Leven bedroeg 94,0 (53,2) mln, waarvan f 40,8 mln afkomstig van Elvia Leven.
De productie koopsommen bedroeg f 21,7 (22,7) mln en de periodieke premies f 72,4 (30,5) mln. De premies uit universal-life/unit-linkedpolissen beliepen f 71 mln, waarvan f 33,2 mln aan periodieke premies van Nieuwe Hollandse Lloyd.
Het belegd vermogen steeg van f 580 mln tot ruim boven de f 1 mld. Hiervan is 50% voor rekening en risico van polishouders met unit-linkedpolissen.
Het technisch resultaat van het levenbedrijf nam fors toe: f 4,2 (0,4) mln. Nieuwe Hollandse Lloyd 1999 1998 omzet 374 235 brutopremie 277 196 nettowinst 3,8 5,7 Levenbedrijf brutopremie 94 53 w.v. koopsommen 22 23 Technisch resultaat 4,2 0,4 Schadebedrijf brutopremie 183 142 w.v. ziekte en ongevallen 37 33 motorrijtuigen 50 49 transport 49 13 brand 30 31 varia 16 16 technisch resultaat -2,4 0,2 ziekte en ongevallen 4,2 5,2 motorrijtuigen 0,9 -2,5 transport -5,0 0,3 brand -1,0 -0,6 varia -1,5 -2,1 medewerkers 248 210

Reageer op dit artikel