nieuws

Overheid beoordeelt merites van verplichte beroepspensioenregelingen

Archief

In het kader van de MDW-operatie (‘Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit’) van het kabinet wordt onderzocht of de ‘Wet betreffende verplichte deelneming beroepspensioenregeling’ in zijn huidige vorm nog steeds als een nuttig en noodzakelijk instrument kan worden gezien.

Dit staat in een notitie over de voortgang van deze operatie die EZ en Justitie in juli hebben gezonden aan de Tweede Kamer.
In het algemeen houdt een verplichte pensioenregeling voor beroepsgenoten in dat er voor hen een beroepspensioenfonds is. Het is echter ook mogelijk dat beroepsgenoten zelf verzekeringsovereenkomsten moeten sluiten.
In de notitie wordt melding gemaakt van een lopende procedure bij het Hof van Justitie in Luxemburg, waarin de verplichtstelling van een beroepspensioenregeling wordt aangevochten. (Zie AM 9 pag. 37)
Relevante aspecten
Bij de afweging of de huidige wettelijke regeling moet veranderen, spelen onder meer de volgende aspecten een rol: de verantwoordelijkheid van de overheid, de mate van afgedwongen solidariteit, de onderlinge concurrentie tussen beroepsgenoten, de (gevolgen voor de) tariefstelling, de uiteenlopende belangen van beroepsgenoten, de aard en inhoud van de regeling, mogelijkheden tot individualisering en flexibilisering, het vrijstellingsregime en de fiscale regelgeving.

Reageer op dit artikel