nieuws

‘Over de besparingen door ADN hoor je niemand’

Archief

“Er wordt altijd maar gesproken over de kosten van het Assurantie Data Netwerk en nooit over de besparingen die het ook tussenpersonen oplevert”, zegt Coen Nap, directeur marketing & sales van ABZ Nederland. “Concurrenten kunnen makkelijk zeggen dat het goedkoper kan, maar zij regelen alleen maar het transport, terwijl wij ook het beheer en het onderhoud plegen op het berichtenverkeer.”

“Bij de start van de prolongatieberichten, de vervanging van de papieren borderellen, heeft de markt er in onderling overleg voor gekozen de tussenpersonen een deel van de kosten te laten betalen. Argument hierbij was dat ook bij tussenpersonen aanzienlijke besparingen in de verwerking konden worden gerealiseerd. De prolongaties stellen de tussenpersoon bovendien in staat de (betaalde) premie-incassofunctie uit te voeren”, vertelt Nap.
De ABZ-directeur duikt de statistieken in. “Vanaf begin 1998 is het aantal tussenpersonen dat gebruik maakt van de prolongatiedienst gestegen van 2.649 naar 3.176. Dat is een toename van 20%. Het aantal berichteenheden (van 100 bytes) is in die periode fors gestegen naar 449 mln, terwijl de prijs per berichteenheid daalde van f 0,06 naar f 0,01. Het aantal prolongaties nam toe van 28,4 mln naar 40,5 mln.”
Hij gaat verder. “De gemiddelde tussenpersoon ontvangt 12.848 prolongaties per jaar en betaalt daar f 1.405 voor. De nadruk ligt mijns inziens te veel op de kostenkant van het prolongeren. Uitgaande van een verwerkingstijd van vijf minuten per prolongatie zouden de handmatige verwerkingskosten voor de gemiddelde tussenpersoon op jaarbasis al circa f 34.000 bedragen. Een meer dan forse besparing dus.”
Maar door de nieuwe P-views zijn de berichten toch veel groter geworden?
“Ja, een complicerende factor is dat in deze periode de overgang is geweest van de prolongaties PPI naar prologaties PPR, de zogenoemde P-views. De branche, via het Permanent Orgaan van Overleg (POR), heeft indertijd de opdracht gegeven om deze nieuwe standaard te ontwikkelen om daarmee een flexibeler instrument te krijgen om de administraties van verzekeringsmaatschappijen op die van tussenpersonen te laten aansluiten. De door de branche gekozen standaarden hebben als neveneffect dat de berichten qua omvang veel groter zijn. Wij hebben dat voorzien en er ook voor gewaarschuwd. Wij hebben er, ondanks dat feit, sinds die tijd naar gestreefd de prijs per prolongatie niet te laten toenemen.”
Om zijn betoog kracht bij te zetten geeft Nap een rekenvoorbeeld om te laten zien dat ABZ er qua omzet amper op vooruit gaat. “Als je uitgaat van de gemiddelde omvang van een P-view van 1.100 bytes, en een vaste prijs per prolongatie van f 0,11 is het aantal berichteenheden per 100 bytes: 448.854.638. Dit aantal gedeeld door 11 (aantal eenheden per bericht) maal f 0,11 = f 4.488.546. Onze omzet bedroeg in het jaar 2000 f 4.462.883.
Flexibiliteit
ABZ heeft het aantal abonnementen terug gebracht van twintig naar twee. Is daarmee de flexibiliteit niet enorm afgenomen?
“Wij werkten tot voor kort met een aparte tarifering voor zo’n twintig verschillende typen abonnementen en daarnaast diverse losse diensten. Tussenpersonen ontvingen per periode dus meerdere facturen van ons. Op vele verzoeken vanuit de markt om een betere kijk op de totale vergoeding te krijgen, hebben we een herziene tariefstructuur gepresenteerd. Het aantal abonnementen is teruggebracht naar twee: Pakket A, kosten f 132 per maand, voor kantoren met één tot vijf werknemers; Pakket B, kosten f 242 per maand, voor kantoren met zes en meer werknemers. Deze pakketten bevatten dezelfde basisfaciliteiten en toegang tot alle diensten. Het verschil zit onder meer in de hoeveelheid e-mailadressen en de registratie van domeinnamen.”
Kantoren die alleen de prolongatiedienst afnamen, zijn dan nu toch veel duurder uit? “Met deze kantoren hebben we afgesproken dat ze drie maanden de beschikking krijgen over het volledige pakket. Dan kunnen ze bekijken of ze toch niet de daarin geboden diensten willen afnemen. Zo niet, dan gaan ze alleen betalen voor de prolongaties.”
Postbus
Hoe zit het met de kritiek op ADN. Het postbussensysteem is toch erg verouderd?
“In de tijd dat ADN werd opgetuigd, was X-400, het postbussysteem, een vrij nieuwe techniek. Nu is er de internettechnologie. Als ABZ zijn we natuurlijk heel druk bezig met het optuigen van het vorig jaar geïntroduceerde X-Net, gebaseerd op de computertaal XML. Verzekeraars zijn wel bezig de mogelijkheid van berichtenverkeer via internet te ontwikkelen, maar uit een rondje langs verzekeraars blijkt dat een aantal daarnaast X-400 in stand wil houden. Uiteraard komt er een moment dat we X-400 afsluiten. Maar tot die tijd zullen de kosten voor het in stand houden van het X-400 netwerk op deze gebruikers verhaald worden.”
Ook vanuit de systeemhuizen is er nogal wat kritiek geweest op ABZ. Anva-directeur Stoffel van Almkerk zei in oktober vorig jaar in de ICT-special van AssurantieMagazine (AM 20) “Ik hoop niet dat we de X-Net specificaties straks uit de ICT-special van AssurantieMagazine moeten halen”. Hier lijkt sprake te zijn van een communicatieprobleem? “Ja, inmiddels is de verstandhouding met de systeemhuizen verbeterd. We zijn in relatietherapie gegaan. Er waren communicatieproblemen en er was ook een grote mate van onduidelijkheid van wie de tussenpersoon nu eigenlijk klant was. We zijn nu zo ver dat wij tussenpersonen beschouwen als onze gemeenschappelijke ‘kinderen’.”
Structuur
Coen Nap is sinds een jaar in dienst van ABZ Nederland. “Ik ben van de commerciële poot van het bedrijf. Voor Branche Initiatieven moet u bij Frits Keij zijn.” Deze ‘nieuwe’ organisatiestructuur van ABZ is in de markt echter nog niet helemaal doorgedrongen. Iedereen praat over ABZ, maar het is onduidelijk welke ABZ bedoeld wordt. Sinds 1999 probeert het bedrijf duidelijk te maken dat ABZ meer is dan alleen Branche Initiatieven en het Assurantie Data Netwerk (ADN). “We hebben er heel bewust voor gekozen om ook een commerciële poot op te starten. Branche Initiatieven houdt zich eigenlijk met drie zaken bezig. Ten eerste het beheer en de ontwikkeling van de standaarden. Op de tweede plaats zetten zij namens de branche projecten op en op de derde plaats initiëren zij het overleg. ABZ Nederland daarentegen ontwikkelt nieuwe diensten en producten en biedt deze aan de branche aan en aan andere partijen. De verzekeringsbranche kan deze producten en diensten afnemen, maar het is niet zo dat Branche Initiatieven verplicht is bij ons te kopen. Er is geen sprake van verplichte winkelnering.”
Coen nap: “De systeemhuizen bepalen in welke mate standaarden worden ingebouwd in hun assurantiepakketten. Die keuze maken wij niet.”

Reageer op dit artikel