nieuws

Opvangmaatschappij voor levensverzekeraars

Archief

Het Verbond van Verzekeraars gaat een speciale vennootschap oprichten die als opvangmaatschappij moet dienen voor in financiële moeilijkheden verkerende levensverzekeraars. De Verzekeringskamer beslist over eventuele inzet van de ‘opvang-NV’.

De ‘opvang-NV’ moet een noodregeling voor of een faillissement van een levensverzekeraar voorkomen. Vorige week heeft de minister van Financiën de concepttekst voor de ‘opvangregeling’ gepubliceerd voor wijziging van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf (WTV).
De Verzekeringskamer (VK) kan de opvangmaatschappij voor twee doeleinden gebruiken: of om een noodlijdende levensverzekeraar tot herverzekering van risico’s te dwingen, of om een verplichte overdracht van de portefeuille te regelen. Omdat in geval van financiële problemen snelheid is geboden, zal het Verbond van Verzekeraars permanent een ‘opvang-NV’ gereedhouden. Het Verbond stelt hiervoor het benodigde minimumkapitaal van f 100.000 beschikbaar. Inbreng kapitaal
Omdat de ‘opvang-NV’ het verzekeringsbedrijf gaat uitvoeren, moet deze op grond van de WTV bij de VK een vergunning aanvragen. Om aan de vereiste solvabiliteitsmarge te voldoen, moeten de onder VK-toezicht staande levensverzekeraars kapitaal inbrengen. Dat zal deels geschieden via achtergestelde leningen en deels via aankoop van aandelen van de opvangmaatschappij.
In het wetsvoorstel is geregeld dat het voor de opvang benodigde bedrag wordt betaald door alle levensverzekeraars, naar rato van ieders premie-inkomen. De VK bepaalt in hoeverre dit bedrag voldaan moet worden in de vorm van aandelen in de ‘opvang-NV’ of in de vorm van een achtergestelde lening aan de opvangmaatschappij. In totaal moeten de verzekeraars f 400 mln ter beschikking stellen voor opvang. Voor de opvang van één individuele verzekeraar is f 200 mln beschikbaar. “Met dit bedrag kan in beginsel het overgrote deel van de verzekeraars geheel worden opgevangen en de grootste tien verzekeraars gedeeltelijk”, aldus de minister in een toelichting. Bestuur
Bestuursleden van de opvangmaatschappij mogen, net als overigens de leden van de raad van commissarissen, geen bestuurder of werknemer zijn van een bijdragende verzekeraar. De belangrijkste taken van het bestuur zijn het financieel gezond maken van de portefeuille en het, gedurende de opvang, zoeken naar gegadigden voor de portefeuille. Verkoop dient te geschieden via een openbare procedure, zodat iedere verzekeraar de mogelijkheid wordt geboden om de portefeuille te kopen. Bij verkoop worden de belangen van de polishouders als leidraad genomen.
Als de portefeuille is verkocht, kan de opvang worden beëindigd. De uitstaande aandelen worden ingetrokken, met terugbetaling van het op de aandelen gestorte bedrag. Daarnaast zullen de achtergestelde leningen worden terugbetaald. Tevens ontvangen de bijdragende verzekeraars een vergoeding in de vorm van dividend (gereserveerde winst) en rente. Een eventueel batig saldo zal worden uitgekeerd aan de oorspronkelijke verzekeraar. Bij verplichte herverzekering zal gedurende de opvang geheimhouding worden betracht. Reden is dat “Negatieve publiciteit gedurende de gehele opvang deze verzekeraar en daarmee de portefeuille kan schaden”. Garantieregeling
Kamerleden hebben de minister van Financiën nog gevraagd of niet een (aanvullende) garantieregeling nodig is om de polishouders zo goed mogelijk te beschermen. De minister vindt van niet: “Een opvanginstrument en een eventuele garantieregeling hebben hetzelfde doel: de bescherming van de belangen van de polishouder. Met de opvangregeling in de levensverzekeringssector is gekozen voor het best op deze sector toegesneden instrumentarium om de belangen van de polishouder in een vroegtijdig stadium te beschermen.”
“Een belangrijk punt van overweging is het stabiele karakter van het levensverzekeringsbedrijf, samenhangend met het feit dat de verzekeraar de middelen noodzakelijk ter dekking van langlopende verplichtingen te allen tijde dient aan te houden. Door het verplicht stellen van een solvabiliteitsmarge moet een verzekeraar daarboven nog een financiële buffer aanhouden, die onder moeilijke omstandigheden extra speelruimte geeft. De Verzekeringskamer kan, samenhangend met het stabiele karakter van het levensverzekeringsbedrijf, eventuele financiële problemen van een verzekeraar tijdig onderkennen en gepaste maatregelen treffen. Indien deze maatregelen onvoldoende het gewenste effect sorteren kan het opvanginstrument worden ingezet.” “Het opvanginstrument beoogt het instellen van een noodregeling of het zich voordoen van een deconfiture van een verzekeraar te voorkomen. Immers, in die gevallen gaat het niet alleen om de directe financiële belangen van de polishouder, maar ook om de continuïteit van de polis. Het opvanginstrument beoogt, anders dan een garantieregeling, die continuïteit in stand te houden.”

Reageer op dit artikel