nieuws

Oproep tot kalmte voor dreigende afbraak Wabb

Archief

De NVA roept haar achterban op tot kalmte nu het kabinet de plannen tot het afschaffen van de beloningsregels in de Wabb op tafel heeft gelegd. “Het is van groot belang dat de gehele bedrijfstak het hoofd koel houdt en niet op de zaken vooruit gaat lopen”, aldus een brief aan de NVA-leden.

NVA-directeur J. Pennink zegt zich op de eerste plaats zorgen te maken over de reactie van verzekeraars en intermediair, nu het kabinet haar plannen ten aanzien van de Wabb bekend heeft gemaakt (zie ook het interview op pagina 12). “Zodra er enkele marktpartijen opstaan die zich alvast gaan schikken naar de plannen van het kabinet, vraag ik me af of de ECD voldoende capaciteit heeft, of zelfs de bereidheid zou hebben om daar tegen op te treden.”
Pennink zegt vooral te vrezen voor de reactie van buitenlandse verzekeraars en ongeorganiseerde tussenpersonen, aangezien daar vrijwel niemand greep op heeft. “Vervolgens kun je je afvragen of de rest van de markt stevig genoeg in de schoenen staat om niet aan het schuiven te gaan”, aldus de NVA-directeur.
Ook de NBvA roept haar leden op om niet in paniek te raken, maar vreest niet zoals de NVA voor anticiperend marktgedrag. “Totdat de huidige plannen van het kabinet zijn omgezet in wet, geldt de huidige Wabb. Ik zie niet in waarom de markt daar op vooruit zou lopen”, aldus NBvA-secretaris B. van Uden.
Lange termijn
De twee tussenpersonenorganisaties staan wel op één lijn als het gaat om de gevolgen op de korte duur. Zowel de NVA als de NBvA wijst hun leden erop dat de kabinetsplannen pas op langere termijn effectief worden. Volgens de organisaties geeft hun dat de gelegenheid om de bezwaren die aan de plannen kleven nog eens duidelijk aan ‘Den Haag’ kenbaar te maken.
De kabinetsplannen behelzen de afschaffing van de beloningsregels van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf (artikel 13, 15 en 16) met een overgangstermijn van vier á vijf jaar. Het verbod op retourprovisie vervalt direct bij de inwerkingtreding van de nieuwe Wabb. Bovendien zullen de vakbekwaamheidseisen nog eens nader onder de loep genomen worden en waarschijnlijk worden aangescherpt. Een definitief wetsvoorstel zal in het najaar van 1997 worden ingediend bij de Tweede Kamer.
Het kabinet schrijft aan de Kamer: “Op basis van de analyse van de MDW-werkgroep Wet assurantiebemiddelingsbedrijf, en de informatie van betrokkenen uit brieven en hoorzittingen, is het kabinet tot de conclusie gekomen dat het wenselijk is de regelgeving ten aanzien van de assurantiebemiddeling te veranderen. Het kabinet heeft hierbij mede in beschouwing betrokken dat de veranderingen in de betreffende bedrijfstak gevoelig zullen liggen en dat de sector tengevolge van de veranderingen mogelijk wijzigingen zal ondergaan.”
Fundamenten
Tussenpersonenorganisaties en het Verbond van Verzekeraars hebben grote bezwaren tegen de kabinetsplannen. De afschaffing van het beloningssysteem tast de fundamenten aan van het verzekeringswezen en meer specifiek die van de assurantiebemiddeling, zo stellen zij. Samen met het verdwijnen van de beloningsregels behoort straks ook de mogelijkheid tot prijsvergelijking door de consument tot het verleden. Ook kan de consument in de nieuwe situatie geconfronteerd worden met kostennota’s voor het inwinnen van advies of voor begeleiding in geval van schade.
Evaluatie
Beide tussenpersonenorganisaties hebben hun hoop op afstel, of in ieder geval bijsturing, van de kabinetsplannen voor een belangrijk deel gericht op de algehele evaluatie van de Wabb die nog dit najaar zal plaatsvinden. Verontrustend is daarom de passage in het kabinetsstandpunt betreffende deze evaluatie.
De ministers van Financiën en Economische Zaken schrijven: “In de evaluatie van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf, waarin de gehele Wabb zal worden bezien en die dit najaar zal aanvangen, zullen op onderstaande onderdelen de voornemens van het kabinet (…) bepalend zijn.”
“Inderdaad een vreemde zin”, zegt NBvA-secretaris B. van Uden. “We nemen aan dat het kabinet daar niet mee bedoelt dat de evaluatie op de genoemde punten zinloos is”. Ook NVA-directeur Pennink heeft zich verbaasd over deze passage: “Ik houd het op een onzorgvuldige formulering. We zullen daarover nog vóór de evaluatie om opheldering vragen”.

Reageer op dit artikel