nieuws

Opnieuw premievrijstelling bij Frauderisico-Onderlinge

Archief

De gemeenten en andere instellingen die hun fraude- en berovingsrisico bij de FOG (Frauderisico-Onderlinge Gemeenten) hebben verzekerd, hoeven in 2001 opnieuw geen premie te betalen.

De verzekerden genieten ook in het nu lopende jaar al premievrijstelling, omdat de FOG een tamelijk welvarend bestaan leidt. De solvabiliteit van de onderlinge is in 1999 verder gestegen: tot f 29,9 (27,0) mln, waar wettelijk f 450.000 vereist is.
In 1999 beliep het brutopremie-inkomen f 2,18 (2,11) mln. De schadefrequentie nam af, zonder dat hiervoor oorzaken zijn aan te wijzen. De inspanningen verricht door overheden om het integriteitsgehalte van de organisatie te verbeteren, werpen naar het oordeel van het bestuur van de FOG hun vruchten af.
Er kwam een aanzienlijk verbeterd technisch resultaat van f 1,22 (0,32) mln uit de bus. Daar stond tegenover dat de beleggingsinkomsten daalden tot f 1,30 (2,14) mln. Dit alles resulteerde in een bedrijfsresultaat van f 2,52 (2,46) mln.
De FOG kende begin dit jaar 910 verzekeringnemers: 538 (546) gemeenten, 45 (47) waterschappen, 12 (12) politieregio’s en 315 (323) andere overheidsinstellingen.
Aansprakelijkheid
De jongere zuster van de FOG, de in 1996 opgerichte Aansprakelijkheids-Onderlinge van Gemeenten (AOG), boekte vorig jaar een premie-inkomen van f 4,58 (4,34) mln.
Ten aanzien van het schadeverloop wordt opgemerkt, dat er een zeer sterke toename van het aantal claims in de maand december optrad, maar ook dat deze trend zich in de daarop volgende maanden niet heeft voortgezet. In 1999 was met schades een bedrag van f 1,91 (0,80) mln gemoeid. Het technisch resultaat kwam uit op f 77.000 (367.000), de nettowinst bedroeg f 64.000 (367.000).
Per 1 januari 2000 telde de AOG 195 aangesloten gemeenten. Gemeten in aantallen gemeenten betekent dit een marktaandeel van ruim 36%. Het brutopremie-inkomen zal naar verwachting met 10% groeien.

Reageer op dit artikel