nieuws

Opnieuw onderzoek van Verbond naar betrouwbaarheid inboedelwaardemeter

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft voor de tweede keer een onderzoek ingesteld naar de werking van de Inboedelwaardemeter. Daartoe worden de inboedels van 250 huishoudens getaxeerd. De bevindingen van de taxateurs en de resultaten van een enquête onder NVA-kantoren zullen begin 1995 worden geëvalueerd.

Het hernieuwde onderzoek door het Verbond volgt op de aanhoudende kritiek op de inboedelwaardemeter.
Het meetinstrument werd twee jaar geleden ontwikkeld als vervanger van de inventarisatielijst, die in 1990 was geïntroduceerd. Verwacht werd, dat met de nieuwe inboedelwaardemeter het fenomeen ‘onderverzekering’ – 80% van de inboedels zou te laag verzekerd zijn – doeltreffender zou kunnen worden bestreden.
Niet betrouwbaar
Volgens gebruikers, onder wie ook assurantiekantoren, zou de inboedelmeter niet altijd betrouwbaar werken: in een aantal gevallen zou het meetinstrument een te hoge verzekerde waarde aangeven van de inboedel.
De toenmalige Vereniging van Brandassuradeuren (nu afdeling Brand van het Verbond) wees deze kritiek destijds van de hand: de inboedelwaardemeter zou de gemiddelde getaxeerde waarde van de huishoudelijke inboedel benaderen en het risico van onderverzekering en van oververzekering zo veel mogelijk beperken.
Door toepassing van de inboedelwaardemeter zou de gemiddelde verzekerde som zijn verhoogd van 71,5 naar ruim 91 mille. De vereniging concludeerde destijds dat door de werking van de inboedelmeter 60% van de inboedels voldoende waren verzekerd als daarbij wordt rekening gehouden met de 25% overdekkingsclausule.
NVA/NBvA ontevreden
De NBvA deelde de opvattingen van de toenmalige branchevereniging niet. Een enquête begin vorig jaar wees uit dat de helft van de betrokken NBvA-kantoren ontevreden was over de inboedelwaardemeter. Toegepast op inboedels van jonge gezinnen, alleenstaanden en vermogende particulieren die geen doorsnee huishouden hebben, zou de waardemeter te veel afwijkingen te zien geven, zowel naar boven als naar beneden.
Ook de zusterorganisatie NVA sloot zich aan bij de critici van de inboedelwaardemeter. Uit een enquête onder de NVA-kantoren kwam naar voren, dat volgens 37% het meetinstrument onvoldoende zou functioneren.
Mini-enquête
Op verzoek van de afdeling Brand van het Verbond heeft de NVA recentelijk opnieuw een mini-enquête onder haar leden gehouden naar de betrouwbaarheid van de inboedelwaardemeter.
Aan vijftig NVA-kantoren werd een vragenformulier gezonden, die evenwel door 60% van de kantoren werd ingevuld en geretourneerd. Daarvan gaf tweederde aan de inboedelmeter te gebruiken, maar lang niet altijd tevreden te zijn met de uitkomsten.
Volgens deze NVA-kantoren beïnvloeden de criteria ‘inkomen’, ‘gezinssamenstelling’, en ‘herbouwwaarde eigen woning’ de waarde van de inboedel onevenredig. Circa de helft van de respondenten geeft aan, dat het gebruik van de inboedelwaardemeter invloed heeft gehad op de hoogte van de te verzekeren som.

Reageer op dit artikel