nieuws

Oosenbrug: ‘Private WW- polis niet onmogelijk’

Archief

Als we op een nieuwe manier tegen het werkloosheidsrisico aankijken, dan valt het wellicht toch privaat te verzekeren. Dat meent prof.dr. Alfred Oosenbrug van de Erasmus Universiteit, die in opdracht van het Verbond van Verzekeraars een studie heeft gedaan naar de privatiseerbaarheid van de Werkloosheidswet (WW).

Oosenbrug en zijn medewerkers van het Erasmus Finance & Insurance Centre hebben uitgerekend, dat voor een private WW-verzekering een premie van 16% van de loonsom vereist is. Dat zou zelfs toereikend zijn voor de situatie dat alle Nederlandse werknemers ineens ontslagen worden. De vergelijkbare publieke premie beloopt momenteel 6%. Het Verbond van Verzekeraars vindt de formule van Oosenbrug een heel duur alternatief en daarom praktisch niet haalbaar.
Overigens bestaan er in ons land al diverse werkloosheidsdekkingen, maar daarbij gaat het om aanvullende dekkingen gekoppeld aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering of kredietverlening.
Sparen
Oosenbrug deelt de gangbare opinie dat – traditioneel bezien – werkloosheid een onverzekerbaar risico is, maar ziet mogelijkheden om via spaar- en opbouwelementen tot “enige vorm van private afdekking van het werkloosheidsrisico te komen”.
De enige tot dusver bekende pure WW-verzekering, dus los van kredieten of andere combinaties van verzekeringen, bestaat in Duitsland. Het gaat om een aanvullende WW-verzekering van de maatschappij Volksfürsorge. Medio 1998 telde deze WW-verzekering circa drieduizend polishouders. Maar waar kunnen deze verzekerden dan aanspraak op maken, vraagt het terughoudende Verbond van Verzekeraars zich af. “Na een wachttijd van twee jaar (!) wordt voor maximaal één jaar (!) de wettelijke werkloosheidsuitkering van tussen de 60 en 67% van het netto-inkomen aangevuld tot 90%.” Voor deze polis komen alleen werknemers tussen de 22 en 50 jaar in aanmerking. Bij beëindiging van het contract of bij tussentijdse opzegging door de verzekerde, wordt een deel van de premie terugbetaald. Dat wil zeggen, na ten minste vijftien jaar premie betalen. Het onderzoek ‘Private verzekering van het werkloosheidsrisico’ is als boek verkrijgbaar (ISBN 90.76567.02.6, 348 blz.). Het is te koop in de boekhandel maar kan ook worden besteld door overmaking van f 90 (incl. verzendkosten) op Postbankrek.nr. 74.03.118 t.n.v. EFIC div. act. te Rotterdam, onder vermelding van ‘PVW’ en de naam van de bestellende persoon. De afzonderlijke ‘Executive summary’ (ISBN 90.76567.03.4, 32 blz.) kost f 19, incl. verzendkosten.

Reageer op dit artikel