nieuws

OOM zoekt naar nieuwe produkten en samenwerking

Archief

De verdere ontwikkeling naar een gespecialiseerde maatschappij voor zware risico’s in de branches medische varia, brand, en overige varia brengt OOM Verzekeringen ertoe nieuwe produkten voor kleine marktsegmenten te ontwerpen, en daarbij samenwerking met andere maatschappijen niet uit te sluiten.

Een eerste aanzet die OOM, gelieerd aan Aegon, heeft gegeven, is de proef met een arbeidsongeschiktheids-polis voor zware risico’s bij 10 assurantiekantoren.
Deze proef loopt door tot na de zomermaanden, waarna een evaluatie volgt, zegt algemeen directeur mr F. Robertson. “Na de zomer moet de definitieve beslissing vallen of we ermee doorgaan. Dan zal duidelijk moeten zijn of de aov voldoet aan de behoefte, én of het haalbaar is dat het produkt tegen de huidige premies en voorwaarden kan worden afgezet.”
Volgens Robertson is er (nog) onvoldoende inzicht in de markt voor zware arbeidsongeschiktheidsrisico’s. “We weten met z’n allen dat die markt er is, maar hoe groot van omvang zij is, is nooit onderzocht. Indien we tot introductie ervan overgaan, zal dat eind dit jaar of anders begin volgend jaar plaatshebben”, zegt Robertson.
Ziekte en ongevallen
Om de concurrentie van categorale maatschappijen het hoofd te kunnen bieden, heeft de OOM ook het pakket (internationale) ziektekosten- en ongevallenpolissen tegen het licht gehouden.
“De produkten zijn aangepast aan de eisen van deze tijd en bedoeld voor specifieke doelgroepen zoals studenten, wereldreizigers, en hier gevestigde buitenlanders met een verblijfsvergunning”, aldus Robertson.
Hij bevestigt, dat ook de succesvolle korte termijn-ziektekostenpolis wordt gemoderniseerd. “We denken erover na om de polis zo aan te passen dat deze tegen een lagere premie kan worden geoffreerd. De toenemende concurrentie van de grote verzekeraars dwingt ons daartoe.”
Samenwerking
Bij de ontwikkeling naar een ‘mediva-maatschappij’ wil de OOM eventuele samenwerking niet uitsluiten.
Een ‘open sollicitatie’ aan bedrijven die zich in de strategische visie van de OOM kunnen vinden en bij de ontwikkeling daarvan een toegevoegde waarde kunnen leveren, is in het jaarverslag over 1994 opgenomen. “We hebben voldoende kapitaal op de bank staan om zulke vormen van nauwe samenwerking te kunnen financieren, en dan denk ik niet per se aan overnames of fusies”, licht Robertson toe.
Een voorbeeld van zo’n samenwerking is tot stand gekomen op het gebied van de vandalismeverzekering. Aan een veelgehoorde wens van het intermediair is voldaan door meeverzekering van het glasschade mogelijk te maken. Dit risico heeft OOM herverzekerd bij een met haar samenwerkende gespecialiseerde maatschappij (glasverzekeraar), waarvan Robertson de naam niet wil noemen.
Voor de kosten van de strategische heroriëntatie heeft OOM een voorziening getroffen van f 0,8 mln, ten laste van het resultaat over 1994.
Premiestijging 20%
OOM behaalde vorig jaar een omzet van f 24,5 (21,0) mln. Het premie-inkomen groeide met 20% naar f 20,4 (17,0) mln, waarvan uit ziektekosten f 12,9 (10,6) mln, brand en vandalisme f 7,3 (6,2) mln, en groot molest f 0,2 (0,2) mln.
Het technisch resultaat, na toerekening intrest, beliep f 1,6 (2,0) mln, waarvan ziektekosten f 1,0 (1,9) mln, brand en vandalisme f 0,5 (0) mln, en groot molest f 0,1 (0,1) mln.
De bruto winst daalde licht tot f 5,1 (5,4) mln. De netto winst verminderde tot f 4,7 (5,2) mln.

Reageer op dit artikel