nieuws

Ook avp van Aegon dekt vriendendienst

Archief

In navolging van onder meer Nationale-Nederlanden bieden ook de avp’s van Aegon voortaan, zonder premieconsequenties, dekking voor de zogenaamde ‘vriendendienst’.

Met ingang van deze maand worden alle Aegon-avp’s geacht de volgende clausule te bevatten: “Bij het beoordelen van aansprakelijkheid zullen wij geen beroep doen op de omstandigheid dat de schade is toegebracht in het kader van een vriendendienst. Bij de toekenning van een dergelijke schade:
worden alle aanspraken op uitkering, die de benadeelde uit andere hoofde heeft, in mindering gebracht;wordt geen schade vergoed, indien de vorderende partij een ander is dan een rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken benadeelde, natuurlijke persoon of diens nagelaten betrekkingen;wordt nimmer meer uitgekeerd dan f 25.000 per gebeurtenis voor alle benadeelden te zamen.”

Reageer op dit artikel